Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie środowisk wirtualnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-211-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zna sposoby projektowania środowisk wirtualnych w oparciu o studia przypadków potrafi dostrzec ich praktyczne zastosowanie i wie na czym polega proces grywalizacji w kulturze i społeczeństwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna definicje, klasyfikacje i rodzaje zastosowań światów wirtualnych IFS2P_W01 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna zasady projektowania interfejsów, interakcji i doświadczeń użytkownika. IFS2P_W02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi tworzyć aplikacje w technologii poszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości. IFS2P_U04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi analizować technologie związane z wirtualną rzeczywistością w wymiarze: technicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym. IFS2P_U11 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć innowacyjnie i kreatywnie przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań IFS2P_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna definicje, klasyfikacje i rodzaje zastosowań światów wirtualnych - - + - + - - - - - -
M_W002 Zna zasady projektowania interfejsów, interakcji i doświadczeń użytkownika. - - + - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi tworzyć aplikacje w technologii poszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości. - - + - + - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować technologie związane z wirtualną rzeczywistością w wymiarze: technicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym. - - + - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć innowacyjnie i kreatywnie przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań - - + - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Projektowanie mechanik; etyczne, psychologiczne, kulturowe i socjologiczne aspekty projektowania interaktywnych środowisk wirtualnych;
UX przy projektowaniu i implementowaniu interaktywnych środowisk wirtualnych; Business Intelligence w projektowaniu interaktywnych środowisk wirtualnych; Projektowanie zorientowane na użytkownika; zastosowania; narzędzia szybkiego i efektywnego projektowania i prototypowania.

Konwersatorium (15h):

1 definicje, klasyfikacje i rodzaje zastosowań światów wirtualnych
2 historia i ewolucja światów wirtualnych
3 wirtualna rzeczywistość w wymiarze: technicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się poprzez realizację projektu (w drugim i trzecim terminie forma zaliczenia nie ulega zmianie)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Projekt 100% oceny

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Nieobecności wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

lieratura oraz odpowiednie oprogramowanie zostanie studentom przekazane na zajęciach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zajęcia prowadził będzie Karol Matyasik.
Wielki pasjonat gier wszystkich rodzajów, od karcianych, po komputerowe. Od zawsze interesował się mechanikami rozgrywki i produkcją gier.
Posiada wszechstronne doświadczenie w tworzeniu gier od podstaw w popularnych silnikach – Unity i Unreal Engine 4, zdobyte podczas pracy zawodowej i własnych projektów.
Tytuł magistra inżyniera telekomunikacji otrzymał w 2017 roku na Akademii Górniczo Hutniczej, za pracę “Emotion recognition from speech signals for video games”. 2014 – 2015 pracował w firmie AON jako Information security analyst (Ochrona informacji, networks, firewalle itp)
W 2016 r. jako uczestnik programu Vulcanus, pracował w Advanced Technology Devision w firmie Square-Enix w Tokyo przy technologiach służących do produkcji gier.
Od 2017 roku pracuje jako gameplay designer w Krakowskim oddziale CD PROJEKT RED nad Cyberpunkiem 2077.

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Nieobecności wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z prowadzącym .