Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dostępność nowoczesnych technologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-213-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasadniczym celem modułu jest wykształcenie wśród studentów wrażliwości na kwestie dostępności oraz dostarczenie wiedzy i umiejętnosci szczegółowych pozwalajacych na tworzenie w duchu pełnej dostępnosci.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat technologicznych, kulturowych oraz społecznych żródeł ograniczeń w pełnym dostepie osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym. IFS2P_W11 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować rozwiązania uwględniając ich ergonomię oraz dostępność dla wszystkich kategorii społecznych. IFS2P_U04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi w oparciu o wiedzę teoretyczną zidentyfikować problemy z dostepnością posługując się odpowiednio dobranymi narzędziami potrafi ocenić ich skalę i istotę problemu. IFS2P_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności przeciwdziałąnia wykluczeniu i udziału w projektach sprzyjających wprowadzaniu rozwiazań dostępnych. IFS2P_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat technologicznych, kulturowych oraz społecznych żródeł ograniczeń w pełnym dostepie osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować rozwiązania uwględniając ich ergonomię oraz dostępność dla wszystkich kategorii społecznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi w oparciu o wiedzę teoretyczną zidentyfikować problemy z dostepnością posługując się odpowiednio dobranymi narzędziami potrafi ocenić ich skalę i istotę problemu. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności przeciwdziałąnia wykluczeniu i udziału w projektach sprzyjających wprowadzaniu rozwiazań dostępnych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

Program przedmiotu wpisuje się w cele programu rządowego Dostępność Plus.
1. Przedstawienie zasad projektowania uniwersalnego gwarantujacego swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o ograniczonej sprawności (osób niepełnosprawnych i starszych).
2. Ukazanie dobrych praktyki i praktycznych rozwiazań istniejących w Polsce i na świecie
Kolejne zajęcia będą ułożone w trzy bloki warsztatowe, na któych studenci dowiedzą się:
3. jak projektować interface, aplikacje i strony internetowe by były w pełni dotępne
4. jak projektować treści by były w pełni odstępne
5. Zapoznanie z programem Utilitia i pokazanie jego praktycznych zastosowania. Audyt stron intytucji rzadowych, samorzadowych, kulturalnych, szkół i uczelni wyższych oraz banków itp. podmiotów których dostępność zapewnia pełny udział w życiu społecznym, kulturalnym i społeczenym

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w warsztatach jest obowiązkowy. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonywanie ćwiczeń na zajęciach. Ćwiczenia będą nastawione na rozwiązywanie praktycznych problemów dostępności.
Zaliczenie w 2 i 3 terminie zostanie ustalone indywidualnie i będzie polegalo na wykonaniu zadań praktycznych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% oceny stanowi wykonywanie ćwiczeń wykonywanych podczas warsztatów z zakresu audytu stron i projektowania rozwiązań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymagane ćwiczenia i/lub literaturę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kamil Kowalski, Planowanie dostępności – polskie uwarunkowania prawne i praktyka,Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)
http://wcag20.widzialni.org/wcag-20-zasada-1-percepcja,m,mg,165
http://wcag20.widzialni.org/wcag-20-zasada-2-funkcjonalnosc,m,mg,166
http://wcag20.widzialni.org/wcag-20-zasada-3-zrozumialosc,m,mg,167
http://wcag20.widzialni.org/wcag-20-zasada-4-rzetelnosc,m,mg,168

Polecane strony:
http://wcag20.widzialni.org/index.php
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dostosowaniu-stron-internetowych-do-potrzeb-osob-z-niepelnosprawnosciami.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dorota Żuchowska-Skiba publikacje związane z tematyką zajęć
Breaking barriers – ergonomic applications in integration of the disabled, on the example of universities / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Ergonomics for people with disabilities : social and occupational integration / ed. by Jerzy Lewandowski, Aleksandra Polak-Sopińska, Katarzyna Boczkowska. — Lodz : Lodz University of Technology, 2015. — (Monographs / Lodz University of Technology). — ISBN: 978-83-7283-672-4. — S. 133–146. — Bibliogr. s. 145–146
Dostępność powstających i rewitalizowanych obiektów muzealnych dla osób niepełnosprawnych na przykładzie obszaru Zabłocia w Krakowie — Availability emerging and revitalized museum facilities for the people with disability in the example of area Zabłocie in Cracow / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2015 t. 14/4, s. 43–55. — Bibliogr. s. 54–55. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2015.14.4/human.2015.14.4.43.pdf

Ku pełnej integracji – dostępność edukacji wyższej dla osób niepełnosprawnych — Towards full integration – the availability of higher education for people with disabilities / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością / [red.] Bernadeta Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek. — Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe, 2015. — ISBN: 978-83-7438-506-0 ; e-ISBN: 978-83-7438-507-7. — S. 63–79. — Bibliogr. s. 78–79

Doświadczenie praktyczne:
Udział w dwóch tematycznych debatach eksperckich w 2016 roku: „Oświata i wychowanie”, „ Szkolnictwo wyższe”, stanowiących część projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, organizowanych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Dotyczyły one wypracowania rekomendacji w ramach polityk publicznych w zakresie likwidacji barier: szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie.
Udział w programie w Kultura Wrażliwa realizowanego przez MIK i Urząd Marszałkowski Małoposki. Projekt zainicjowany w 2016 roku przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to pierwszy systemowy projekt, realizowany w skali całego województwa, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez te osoby z oferty kulturalnej. Jego głównym celem są działania, które przyczynią się do podniesienia poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury, dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Uczetniczyłam w audytach sprawdzajacych dostosowanie i przygotowaniu rekomendacji.
Udział w konsultacjach w ramach “Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2022”.

Informacje dodatkowe:

Brak