Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia - społeczeństwo- kultura. Wyzwania współczesnego świata
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-214-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Udział w kursie pozwoli studentom zrozumieć wzajemne oddziaływania pomiędzy rozwojem techniki, kulturą a relacjami społecznymi i – w konsekwencji – codziennym życiem użytkowników technologii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student ma wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz ich wpływem na życie codzienne człowieka IFS2P_W12 Egzamin
M_W002 student zna koncepcje teoretyczne oraz pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na analizę zachodzących w nim zmian pod wpływem nowych technologii IFS2P_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 student potrafi integrować i interpretować informacje związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy technologiami a światem społecznym IFS2P_U01 Egzamin
M_U002 student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem technologii IFS2P_U05 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student ma świadomość znaczenia wiedzy teoretycznej dla rozumienia złożonych relacji technologii i świata społecznego IFS2P_K02 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student ma wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz ich wpływem na życie codzienne człowieka + - - - - - - - - - -
M_W002 student zna koncepcje teoretyczne oraz pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na analizę zachodzących w nim zmian pod wpływem nowych technologii + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student potrafi integrować i interpretować informacje związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy technologiami a światem społecznym + - - - - - - - - - -
M_U002 student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem technologii + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student ma świadomość znaczenia wiedzy teoretycznej dla rozumienia złożonych relacji technologii i świata społecznego + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Relacje technologii, społeczeństwa i kultury. Podstawowe problemy (wzajemne zależności, czynniki stymulujące rozwój, kontrolowane i niekontrolowane konsekwencje rozwoju techniki).
2. Technologia a społeczeństwo w świecie idei (I). Cyberkomunizm i cyberlibertarianizm.
3. Technologia a społeczeństwo w świecie idei (II). Transhumanizm i idea postczłowieka.
4. Etyczne i prawne konsekwencje rozwoju technologii. Badania genetyczne i robotyzacja.
5. Kulturowe konsekwencje rozwoju ICT. Cyfrowy narcyzm i cyfrowy ekshibicjonizm.
6. Społeczne konsekwencje rozwoju ICT (I). Wykluczenie cyfrowe i kulturowa kolonizacja.
7. Społeczne konsekwencje rozwoju ICT (II). Utrata prywatności.
8. Społeczne konsekwencje rozwoju ICT (III). Cyberprzestępczość.
9. Społeczne konsekwencje rozwoju ICT (IV). Automatyzacja procesów produkcyjnych, sztuczna inteligencja.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

W przypadku pierwszego terminu ocenę końcową z kursu stanowi ocena uzyskana przez studenta na egzaminie. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte – dotyczące treści poruszanych na wykładzie oraz treści lektur obowiązkowych.
Ocena z egzaminu wystawiana jest według następującej formuły:

2.0 – student uzyskał liczbę punktów mniejszą niż 50% punktów możliwych do zdobycia
3.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 50%, ale mniejszą niż 60% punktów możliwych do zdobycia
3.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 60%, ale mniejszą niż 70% punktów możliwych do zdobycia
4.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 70%, ale mniejszą niż 80% punktów możliwych do zdobycia
4.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 80%, ale mniejszą niż 90% punktów możliwych do zdobycia
5.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia

Ocena z egzaminu poprawkowego wystawiana jest w sposób opisany powyżej, natomiast ocena końcowa z kursu ustalana jest w takim przypadku według następującej formuły:
2.0 (I termin); 2.0 (II termin) —> 2.0
2.0 (I termin); 3.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 3.5 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.5 (II termin) —> 3.5
2.0 (I termin); 5.0 (II termin) —> 4.0

Jeżeli student uzyskał ocenę pozytywną w trzecim terminie egzaminu, ocena końcowa wynosi 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na wykładach mają obowiązek uzupełnić treści prezentowane na wykładach na podstawie lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L. Porębski, Technika w perspektywie społecznej, Kraków 2017.
2. W. Bijker, T. Hughes, T. Pinch, eds., The Social Construction of Technological Systems, London 2012.
3. M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016.
4. D. MacKenzie, J. Wajcman, eds. The Social Shaping of Technology, Milton Keynes 1985.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. L. Porębski,Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004.
2. L. Porębski, Technika w perspektywie społecznej, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017.

3. L. Porębski, Więcej, szybciej, łatwiej. O radościach i smutkach związanych z elektroniczną demokracją, w: Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 13-31.
4. L. Porębski, Gorzki smak technologii. Nowe formy przemocy jako konsekwencja rewolucji informacyjnej, Ethos, rok 27, nr 2 (2014), s. 299-313.
5. L. Porębski, 19. Media społecznościowe w kampanii wyborczej. Wykorzystanie Twittera w polskich wyborach parlamentarnych w roku 2015, Studia Politologiczne, vol. 45 (2017), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 165-179 – współautor: Daniel Czyżowski.

Informacje dodatkowe:

brak