Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
UX writing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-216-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zmiana perspektywy w pracy z tekstem i ze słowami, projektowanie i zmiana znaczenia narzuconego komunikatu, projektowanie społecznego procesu komunikacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe zasad prostej polszczyzny i zalety jej stosowania w komunikacji z użytkownikami. IFS2P_W05 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma świadomość istnienia indywidualnych/osobistych słowników użytkowników, IFS2P_W12 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie rozpoznać, kiedy użyteczność tekstu jest niska ze względu na skomplikowany język oraz ocenić stopień trudności (mglistości) tekstów w aplikacjach. IFS2P_U09 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość wagi krytycznej oceny tworzonych treści IFS2P_K04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zasad prostej polszczyzny i zalety jej stosowania w komunikacji z użytkownikami. - - - - - - - - + - -
M_W002 Student ma świadomość istnienia indywidualnych/osobistych słowników użytkowników, - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozpoznać, kiedy użyteczność tekstu jest niska ze względu na skomplikowany język oraz ocenić stopień trudności (mglistości) tekstów w aplikacjach. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość wagi krytycznej oceny tworzonych treści - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (15h):

Podczas zajęć poruszane będa między innymi zagadnienia:
1. Prosta polszczyzna (z ang. plain language) – język klarownych myśli, szczerych intencji i prostej formy – wprowadzenie.
2. Dlaczego czas pożegnać „lorem ipsum”?
3. Indeks „słów zakazanych” w pracy projektanta.
4. Przykłady dobrych i złych (i brzydkich) praktyk – opisy produktów i aplikacji, dokumentacje i dokumenty.
Celem zajęć będzie zmiana perspektywy w pracy z tekstem i ze słowami: projektowanie i zmiana znaczenia narzuconego komunikatu, opowiadanie znanej historii w nowym kontekście. Studenci będą ćwiczyli projektowanie społecznego procesu komunikacyjnego oraz tworzenie tekstów użytkowych (opis produktu, opis aplikacji, instrukcja, informacje prawne). Podczas zajęć będą również redagowali teksty.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Praca zaliczeniowa polega przygotowanie tekstu na zadany temat (100% oceny, w I, II i III terminie). Studenci otrzymają kilka różnych tekstów i zadania do nich. Zestawy zostaną rozdane na trzecich zajęciach i studenci będą mogli przygotować rozwiązania zadań na ostatnie zajęcia

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Podczas zajęć studenci analizują teksty zadane przez prowadzącego oraz przygotowują własne teksty na zadane tematy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praca zaliczeniowa stanowi 100% oceny w I, II i III terminie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia indywidualnie z prowadzącym (w zależności od liczby opuszczonych zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Nieobecności wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z prowadzącą zajęcia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Steven Pinker (2015) Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku

Publikacje Pracowni Prostej Polszczyzny – dostępne online na stronie
http://www.ppp.uni.wroc.pl/media.html

“Państwo Usługowe – Cezar czy Hamlet? Jak pisać do obywatela” – wykład dra Tomasza Piekota na konferencji „Państwo usługowe” (2015) dostępny w serwisie YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ao9_924hE3o

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Anna Kwiatkowska – wieloletnia współpracowniczka WH AGH w ramach studiów podyplomowych z zakresu UX.
Projektantka treści w zespole UX w Play, współprowadzi projekt kompleksowej zmiany języka organizacji w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Redaktorka książek, dokumentów i instrukcji; specjalizuje się we wprowadzaniu do urzędowych lub marketingowych materiałów prostej polszczyzny (z ang.
plain language). Współpracuje z Pracownią Prostej Polszczyzny przy Uniwersytecie Wrocławskim. Trenerka kompetencji komunikacyjnych. Stale współpracuje z organizacjami propagującymi metodę NVC (Nonviolent Communication – Porozumienie bez Przemocy). Od 2012 roku prowadzi indywidualne i grupowe warsztaty wspierające rozwój kompetencji komunikacyjnych.

Informacje dodatkowe:

brak