Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowana grafika komputerowa 3D
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-218-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student ma wiedzę i potrafi modelować, teksturować, animować, tworzyć efekty cząsteczkowe, modelować fizykę świata w technologii 3D

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, projektowania interfejsów, interakcji i doświadczeń użytkownika na pozimie pozwalającym na samodzielnezaprojektowania środowiska 3D oraz zaimplementowania go w silniku graficznym 3D. IFS2P_W01 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna proces tworzenia obiektów 3D (z uwzględnieniem modelowania, teksturowania, animowania i pracy z efektami graficznymi). IFS2P_W02 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować technologie skanowania 3D, moton capture oraz druk 3D. IFS2P_U03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi tworzyć aplikacje w technologii poszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości stosując technologie 3D. IFS2P_U02 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć innowacyjnie i kreatywnie przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań graficznych w technologii 3D. IFS2P_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, projektowania interfejsów, interakcji i doświadczeń użytkownika na pozimie pozwalającym na samodzielnezaprojektowania środowiska 3D oraz zaimplementowania go w silniku graficznym 3D. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna proces tworzenia obiektów 3D (z uwzględnieniem modelowania, teksturowania, animowania i pracy z efektami graficznymi). - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować technologie skanowania 3D, moton capture oraz druk 3D. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć aplikacje w technologii poszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości stosując technologie 3D. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć innowacyjnie i kreatywnie przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań graficznych w technologii 3D. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Praca z shaderami w Unity,
wybrane techniki optymalizacyjne obiektów wysoko- i niskopoligonowych,
mapowanie,
substancje,
raytracing,
efekty cząsteczkowe,
skanowanie 3D,
fotogrametria,
przygotowywanie modeli do wydruków 3D,
motion capture,
facial motion capture.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Projekt i kolokwium. Sposób zaliczania nie zmienia się w kolejnych terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80% – projekt
W trakcie semestru student realizuje projekt. Temat projektu wybiera student po konsultacji z prowadzącym laboratorium. W ramach projektu należy stworzyć działającą aplikację wyświetlającą grafikę 3D generowaną w czasie rzeczywistym.ekt wykonywany w oparciu o ćwiczenia realizowane na zajeciach.

20% – kolokwium (zakres pytań zostanie przedstawiony studentom pod koniec zajęć)
Drugi i trzeci termin zaliczenia przebiegają w tej samej formie i na tych samych zasadach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Nieobecności wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura oraz odpowiednie oprogramowanie zostanie studentom przekazane w ramach zajęć i udostępnione na platformie umożliwiającej umieszczanie materiałów dla studentów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Przedmiot będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej jako zlecenie. Kurs ma charakter podstawowy dlatego nie przypisano publikacji prowadzącego.

Informacje dodatkowe:

brak