Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza i wizualizacja danych dla rzeczywistości wirtualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-302-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Janowski Lucjan (janowski@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć, grupa studencka przygotuje aplikację do komunikacji w świecie wirtualnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu tworzenia obrazów 3D. IFS2P_W01 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna systemy zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz wie jakie są zasady ich projektowania, analizowania i optymalizowania. IFS2P_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować aplikację realizującą komunikację między hełmami rzeczywistości wirtualnej IFS2P_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi przygotowywać obrazy i filmy 3D dla hełmów rzeczywistości wirtualnej. IFS2P_U11 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować w zespole programistycznym, komunikować się w obrębie grupy. Ma świadomość odpowiedzialności wiążącej się z wykonaniem w terminie swojej części zadania. IFS2P_K02, IFS2P_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu tworzenia obrazów 3D. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna systemy zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz wie jakie są zasady ich projektowania, analizowania i optymalizowania. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować aplikację realizującą komunikację między hełmami rzeczywistości wirtualnej - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotowywać obrazy i filmy 3D dla hełmów rzeczywistości wirtualnej. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole programistycznym, komunikować się w obrębie grupy. Ma świadomość odpowiedzialności wiążącej się z wykonaniem w terminie swojej części zadania. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

W ramach przedmiotu jest możliwość rozwijania różnych umiejętności z dziedzin, takich jak:
- Rozproszone systemy do zbierania danych
- Składowanie danych o zróżnicowanej strukturze
- Analiza danych
- Wizualizacja danych w przestrzeni rzeczywistości wirtualne (Oculus Rift)
- Tworzenie grafiki komputerowej używając środowiska np. Unity
- Interakcja z użytkownikiem wzorowana na grach wirtualnej rzeczywistości

Każdy student definiuje swoje zadania, które realizowane są w cyklach (sprintach) dwutygodniowych. Wyniki zadań są dyskutowane i stanowią podstawę do dalszych prac. Celem projektu jest integracja wszystkich modułów w jedną aplikację.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie projektu oparte jest o wyniki sprintów. W przypadku braku zaliczenia zostaną ustalone dodatkowe zadania, których wykonanie będzie podstawą zaliczenia przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podsumowanie ocen ze sprintów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podstawą zaliczenia są wykonane zadania. W ramach nieobecności student musi wykonać przewidziane zadania w późniejszym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Nieobecności wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z prowadzącym .

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura i pomoce naukowe zostaną studentom dostarczone na zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Lucjan Janowski jest adiunktem w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Otrzymał tytuł magistra inżyniera telekomunikacji w 2002 roku i tytuł doktora telekomunikacji w roku 2006. Oba stopnie zostały uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej AGH. W roku 2007 pracował na pozycji post-doc w CNRS-LAAS (Laboratory for Analysis and Architecture of Systems of CNRS) we Francji, gdzie pracował nad problematyką wykrywania anomalii i ataków sieciowych. Na przełomie 2010/2011 pracował przez sześć miesięcy w Genewie nad jakością sekwencji medycznych. Jego głównym zainteresowaniem jest statystyka oraz modelowanie odpowiedzi testerów dla testów jakości postrzeganej przez użytkownika (QoE Quality of Experience).
Zarządzanie i uczestnictwo w projektach:
Data Traffic Monitoring and Analysis (TMA): theory, techniques, tools and applications for the future networks
Indykator Jakości – Lip Sync
Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych
Inżynieria Internetu Przyszłości
Socially Aware, collaboRative, scAlable Coding mEdia distributioN
Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń
Data Traffic Monitoring and Analysis (TMA): theory, techniques, tools and applications for the future networks
‘GAMA: Gateway to Archives of Media Art’
BRONCHOVID – zintegrowany system wspomagający diagnostykę badań bronchoskopowych przez cyfrową archiwizację, semantyczne porządkowanie zapisów wizyjnych, wykrywanie i wyszukiwanie treści istotnych diagnostycznie oraz interaktywną wizualizację z użyciem danych tomografii komputerowej

Informacje dodatkowe:

brak