Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt semestralny z praktykiem 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-306-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ideą zajęć jest połączenie treści pojawiających się podczas kilku przedmiotów w semestrze w jeden projekt, dzięki któremu studenci przejdą przez wszystkie etapy projektowe. Przedmiot realizowany pod okiem zarówno akademików, jak i praktyków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą całościowego procesu projektowego dotyczącego komunikacji człowiek-komputer IFS2P_W03, IFS2P_W01, IFS2P_W02 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 student w pełni rozumie czym są i jakie jest znaczenie procesu rozwoju produktu, a także umiejętność zbierania i wizualizacji hipotez produktowych, umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia weryfikacji hipotez IFS2P_W05, IFS2P_W03, IFS2P_W06, IFS2P_W02 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 student ma zdolność argumentacji i motywowania do działań wspierających proces HCD IFS2P_U01 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student umie pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w zależności od kontekstu. IFS2P_K07 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą całościowego procesu projektowego dotyczącego komunikacji człowiek-komputer - - - - + - - - - - -
M_W002 student w pełni rozumie czym są i jakie jest znaczenie procesu rozwoju produktu, a także umiejętność zbierania i wizualizacji hipotez produktowych, umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia weryfikacji hipotez - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student ma zdolność argumentacji i motywowania do działań wspierających proces HCD - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w zależności od kontekstu. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Projekt semestralny

Semestralny projekt łączy w sobie treści pojawiające się na kilku przedmiotach realizowanych w danym semestrze. Studenci pracują w grupach 3 lub 4 osobowych, a obrona projektu odbywa się przed komisją. Studenci pracują nad realnym problemem biznesowym. Podczas pracy nad projektem studenci rozwijają swoje kompetencje badawcze, projektowe, strategiczne, ale również umiejętności przywódcze.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obrona projektu. Sposób zaliczania nie zmienia się w kolejnych terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest oceną z obrony projektu w 100% zarówno w I jak i II i III terminie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymagane ćwiczenia i/lub literaturę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Przedmiot ma charakter praktyczny. Służy realizacji projektu we współpracy z praktykiem. Materiały i literatura zostaną więc dostarczone przez osoby – praktyków prowadzących projekty.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Maria Stojkow – od wielu lat jest kierownikiem i studiów podyplomowych User Experience & Product Design. Program studiów łączy dwa światy – projektanta UX i kierownika produktu – pokazując, że projektowanie zaczyna się od zrozumienia użytkowników i ich problemów, a decyzje projektowe wykraczają poza decyzje odnośnie wyglądu interfejsu. W ramach studiów realizowane są zajęcia z praktykami, stąd doświadczenie w koordynowaniu prac studentów oraz firm współpracujących przy realizacji przedmiotu.

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Nieobecności wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z osobą prowadzą zajęcia.