Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie interakcji z robotami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-307-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci nabędą wiedzę i umiejętnosci z zakresu projketowania i wdrażania interakcji z robotami

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu badania interakcji człowiek-robot. IFS2P_W01 Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna spektrum zastosowań robotów we współczesnym społeczeństwie oraz bieżące trendy, w tym szanse i zagrożenia. IFS2P_W11 Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi projektować, programować i wdrażać systemy robotyczne. IFS2P_U03 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość konsekwencji upowszechnienia robotów w życiu społecznym. IFS2P_K01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu badania interakcji człowiek-robot. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna spektrum zastosowań robotów we współczesnym społeczeństwie oraz bieżące trendy, w tym szanse i zagrożenia. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi projektować, programować i wdrażać systemy robotyczne. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konsekwencji upowszechnienia robotów w życiu społecznym. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Wprowadzenie
2. Roboty: Poza metaforą komputera w kognitywistyce
3. Ewolucja robotów
4. Rozwój robotyki
5. Uczenie się reprezentacji środowiska wewnętrznego od oddziaływań czuciowo-ruchowych
6. Projektowanie robotów społecznych
7. Efekt Eliza i jej rola w robotyce kognitywnej: roboty i dzieci autystyczne
8. Teoria umysłu a roboty
9. Wewnętrzny system wartości w architekturze robotów kognitywnych
10. Teoria interakcji w robotyce kognitywnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium i projekt. Zasady zaliczenia w drugim i trzecim terminie pozostają takie same.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium 50%, projekt dotyczący zastosowania w praktyce interakcji z robotem 50%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymagane ćwiczenia i/lub literaturę.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zostanie dostarczona studentom na zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zajmuje się przetwarzaniem sygnałów, prezentacją i wizualizacją danych, UX, interfejsami multimodalnymi, informatyką afektywną. Prowadzi zarówno badania podstawowe, jak i B+R. Doktorat w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, dotyczący m. in. automatycznego rozpoznawania emocji w mowie. Współzałożycielka i opiekun merytoryczny Pracowni VR przy WH AGH.
Wybrane publikacje:
— M. Igras and B. Ziółko, “The role of acoustic features in marking accent and delimiting sentence boundaries in spoken Polish,” Acta Physica Polonica. A 2014 vol. 126 no. 6, s. 1246–1257.
— M. Igras and B. Ziółko, “Detection of Sentence Boundaries in Polish Based on Acoustic Cues”, Archives of Acoustics 2016, 41, 2, pp. 233–243.
— M. Igras-Cybulska, B. Ziółko, P. Żelasko and M. Witkowski, “Structure of pauses in speech in the context of speaker verification and classification of spontaneous speech type”, 2016, EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2016(1):18, 2016.
— M. Igras and B. Ziółko, “Baza danych nagrań mowy emocjonalnej” Studia Informatica 2013 vol. 34 no. 2B, s. 67–77.
— M. Igras and W. Wszołek, “Pomiary parametrów akustycznych mowy emocjonalnej – krok ku modelowaniu wokalnej ekspresji emocji” Pomiary, Automatyka,
Kontrola 2012 vol. 58 nr 4, s. 335–338.
— M. Igras and B. Ziółko, “Wavelet method for breath detection in audio signals,” In: ICME 2013: 2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo : July 15–19, 2013, San Jose, USA : proceedings, p. 1–6.
Doświadczenie akademickie od 2011 r.
Doświadczenie praktyczne od 2010 r. w zakresie projektowania interfejsów, projektowania i wdrażania systemów opartych na przetwarzaniu sygnałów, pochodzi z pracy oraz konsultacji przy projektach komercyjnych oraz prac w projektach B+R.

Informacje dodatkowe:

brak