Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium innowacji społecznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-309-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy Studentek i Studentów na temat Living Labs (LL). Studenci/tki zapoznają się z koncepcją LL (Følstad, 2008; Almirall i in., 2012; Leminen i in., 2012), zobaczą praktyki LL oraz poznają teoretyczne i metodologiczne założenia koncepcjji.
Podstawą kursu będą zagadnienia związane z innowacjami zorientowanymi na użytkownika, ze względu na rolę wiodących użytkowników w tworzeniu innowacjiinnowacji (głównie ICT). Kolejnym kamieniem węgielnym jest teoria Silverstone’a (1993) o udomowieniu technologii ICT, która stanowi ramy dla przyjmowania technologii jako ciągłej walki między użytkownikami a technologią, w której użytkownik próbuje przejąć kontrolę nad artefaktem technologicznym i technologia ta jest dostosowywana do codziennych rutyn użytkowników.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student, studentka ma wiedzę na temat Living Labs (LL) jako systemów wiedzy. IFS2P_W05 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student, studentka wie jak stosować zaawansowaną metodologię badań i odpowiednio dobierać metodyki projektowe. IFS2P_W06 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student, studentka potrafi zastosować rozwiązania wykorzystujące metodologię jakościową opartą o zasady partnerstwa i współprojektowania. IFS2P_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student, studentka potrafi pracować w grupie nad rozwiązaniem zadań. IFS2P_K07 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student, studentka ma pełne kompetencje pozwalające na uczestniczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów społecznych. IFS2P_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student, studentka ma wiedzę na temat Living Labs (LL) jako systemów wiedzy. - - - + + - - - - - -
M_W002 Student, studentka wie jak stosować zaawansowaną metodologię badań i odpowiednio dobierać metodyki projektowe. - - - + + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student, studentka potrafi zastosować rozwiązania wykorzystujące metodologię jakościową opartą o zasady partnerstwa i współprojektowania. - - - + + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student, studentka potrafi pracować w grupie nad rozwiązaniem zadań. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student, studentka ma pełne kompetencje pozwalające na uczestniczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów społecznych. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

Celem ćwiczeń projektowych jest zastosowanie rozwiązań wykorzystujących metodologię jakościową opartą o zasady partnerstwa i wspólprojektowania. Szczególny nacisk kładziony jest tutaj, na wiedzę rozproszoną, na rolę “użytkowników” jako “ekspertów”. Ćwiczenia przygotowano w oparciu o wydyskutowane tematy związane z udomowieniem technologii.

Konwersatorium (15h):

Podstawą konwersatorium będą zagadnienia teoretyczne, głównie z zakresu:
- projektowania zorientowanego na użytkownika,
- udomowienia technologii,
które pozwolom Studentom/kom na przygotowanie własnych badań nad udomowieniem technologii i innowacjami technologicznymi w duchu i metodologii LL

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wypadkową 3 mikrozadań, które realizowane są w trakcie zajęć:
- ćwiczenie grupowe 1. 30% oceny końcowej,
- ćwiczenie grupowe 2. 30% oceny końcowej,
- ćwiczenie indywidualne (esej) 40% oceny końcowej;

Zasady i forma zaliczenia w drugim (w sesji) i trzecim (w sesji poprawkowej) terminie pozostaje bez zmian.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Każda kolejna wymaga odpracowania w porozumieniu z prowadzącym (na podst. tekstu na zajęcia)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

książki
Manzini, Ezio. (2015) Design, When Everybody Designs – An Introduction to Design for Social Innovation. MIT-press
Meroni, Anna. (2007). Creative Communities. People inventing sustainable ways of living. Edizioni Polidesign.
Nicholls, Alex., Simon, Julie.,Gabriel, Madeleine and Wheeland, Christopher (2015) New Frontiers in Social Innovation Research. Palgrave Macmillan.

teksty
Almirall, E., Lee, M. and Wareham, J. (2012), “Mapping Living Labs in the landscape of innovation methodologies”, Technology Innovation Management Review, (September), pp. 12-18.
Blomquist, T., Hällgren, M., Nilsson, A. and Söderholm, A. (2010), “Project as practice: making project research matter”, Project Management Journal, Vol. 41 No. 1, pp. 445-473.
Chen, K.L., Tsui, H., Yang, C., Hsuan Ting, L. and Houng, H. (2010), A Living Lab Model for User Driven – Innovation in Urban Communities, Institute for Information Industry (III), IDEAS, Taïwan.
Hatchuel, A. (2005), “Towards an epistemology of collective action: management research as a responsive and actionable discipline”, European Management Review, Vol. 2, pp. 36-47.
Jolivet, F. and Navarre, C. (1996), “Large-scale projects, self-organizing and mate-rules: towards new forms of management”, International Journal of Project Management, Vol. 14 No. 5, pp. 265-271.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gądecki, Jacek. 2017. "Między praktyczną a krytyczną antropo-logią projektowania, Kultura Popularna, 52 (2), pp. 20-31.
Gądecki, Jacek i Wojciech Kowalik. 2018. Rola regionalnej instytucji kultury w rozwoju sektora kultury na przykładzie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Kraków: MIK.

Doświadczenie praktyczne:

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Nieobecności (powyżej jednej) wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z prowadzącym .