Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kognitywistyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-310-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, teoriami oraz kluczowymi problemami kognitywistyki i teorii umysłu. Prowadzone są w systemie łączonym: każde zajęcia składają się z wprowadzenia w formie krótkiego wykładu oraz część konwersatoryjną prowadzoną w oparciu o zadany tekst źródłowy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i pojęcia i teorie oraz kluczowe problemamy kognitywistyki i teorii umysłu. IFS2P_W11 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych, technicznych w odniesieniu do funkcjonowania człowieka we współczesnym społęczeństwie zmieniajacym sie pod wpływem nowych technologii. IFS2P_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi integrować, interpretować oraz wyciągać wnioski z literatury naukowej i w oparciu o pozyskane informacje brać udział w dyskusji. IFS2P_U01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotowy do wzięcia udziału w dyskusji na temat relacji pomiędzy technologią a światem społecznym. IFS2P_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i pojęcia i teorie oraz kluczowe problemamy kognitywistyki i teorii umysłu. - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych, technicznych w odniesieniu do funkcjonowania człowieka we współczesnym społęczeństwie zmieniajacym sie pod wpływem nowych technologii. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi integrować, interpretować oraz wyciągać wnioski z literatury naukowej i w oparciu o pozyskane informacje brać udział w dyskusji. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotowy do wzięcia udziału w dyskusji na temat relacji pomiędzy technologią a światem społecznym. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, teoriami oraz kluczowymi problemami kognitywistyki i teorii umysłu. Prowadzone są w systemie łączonym: każde zajęcia składają się z wprowadzenia w formie krótkiego wykładu oraz część konwersatoryjną prowadzoną w oparciu o zadany tekst źródłowy.

Część wykładowa:

1. Najważniejsze rozróżnienia i pojęcia

M.in.
Folk psychology
Qualia
Intencjonalność
Naturalizm: metodologiczny, semantyczny, ontologiczny
Fizykalizm
Materializm
Trylemat psychofizyczny

2. Historia badań kognitywnych: filozofia

M.in.Grecka prehistoria: psyche, nous, logos, Kartezjański podział: res extensa i res cogitans, problem relacji ciało-umysł, problem relacji umysł-świadomość, świadome i nieświadome operacje umysłowe, rozwój terminologii psychologicznej, poznanie i myślenie jako przetwarzanie danych, tzw. szczelina eksplanacyjna w problemie treści świadomości

3. Historia badań kognitywnych: empiria
m.in. neuronauka, psychologia nieświadomości, empiryczne badania nad językiem, empiryczne badania nad problemem duchowości, empiryczne badania nad problemem świadomości

4. Kluczowe stanowiska:

a. Dualizm: dualizm interakcjonistyczny, paralelizm, okazjonalizm, epifenomenalizm, emergentyzm, fizykalizm superwenientny, mnizm anomalny

Monizm: idealizm, materializm/fizykalizm, eliminatywizm, materializm redukcyjny, funkcjonalizm

c. Trzecia droga: monizm neutralny, panpsychizm


5. Badania nad językiem:
Szkoła Bloomfielda
Noam Chomsky
Steven Pinker
mentalizm Jackendoffa
wybrane teorie komunikacji
semantyka języka naturalnego
lingwistyka kognitywna


6. Wybrane współczesne teorie umysłu i świadomości


Francis Crick
Patricia i Paul Churchlandowie
Antonio Damasio
Bernard Baars
Roger Penrose
Zenon Pylyshyn i Jerry Fodor
Daniel Dennett
Ray Jackendoff
Douglas Hofstadter
David Chalmers i Thomas Nagel
John Searle
Daniel Zahavi
John Eccles


Część konwersatoryjna:


1, Problematyka wolnej woli
2. Problem intencjonalności stanów mentalnych
3. Problem poznania innych umysłów
4. Problem sztucznej inteligencji i sztucznej świadomości
5. Problem świadomości zwierząt
6. Problem istnienia bądź nieistnienia qualiów


Lektury obowiązkowe:


Bremer J., Wprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistyki, WAM 2010
Crick F., Zdumiewająca hipoteza, czyli nauka w poszukiwaniu duszy, Prószyński 1997
Damasio A., Błąd Kartezjusza, Rebis 2011
Penrose R., Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości, Zysk i S-ka 2000
Churchland P. M., Mechanizm rozumu, siedlisko duszy, Aletheia 2002
Nagel T., Jak to jest być nietoperzem? [w: tenże, Pytania ostateczne, Aletheia 1997]
Searle J., Umysł na nowo odkryty, PIW 1999
Fodor J., Jak grać w reprezentacje umysłowe [w: Modele umysłu, red. Z. Chlewiński, PWN 1999] Pylyshyn Z., Cóż takiego jest w umyśle? [w: Modele umysłu]
Jackendoff R., Czym jest pojęcie, że człowiek może je uchwycić? [w: Modele umysłu]
Dennett D., Słodkie sny, Prószyński 2007
Chalmers D., Świadomy umysł, PWN 2010

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia wymagana jest aktywność na zajęciach, konspekty z lektur oraz pozytywna ocena z kolokwium pisemnego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Aktywność na zajęciach – 25%
2. Konspekty z lektur -25%
3. Kolokwium pisemne – 50%
Zasady i forma zaliczenia w drugim (w sesji) i trzecim (w sesji poprawkowej) terminie pozostaje bez zmian.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgodnione na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bremer J., Wprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistyki, WAM 2010
Crick F., Zdumiewająca hipoteza, czyli nauka w poszukiwaniu duszy, Prószyński 1997
Damasio A., Błąd Kartezjusza, Rebis 2011
Penrose R., Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości, Zysk i S-ka 2000
Churchland P. M., Mechanizm rozumu, siedlisko duszy, Aletheia 2002
Nagel T., Jak to jest być nietoperzem? [w: tenże, Pytania ostateczne, Aletheia 1997]
Searle J., Umysł na nowo odkryty, PIW 1999
Fodor J., Jak grać w reprezentacje umysłowe [w: Modele umysłu, red. Z. Chlewiński, PWN 1999] Pylyshyn Z., Cóż takiego jest w umyśle? [w: Modele umysłu]
Jackendoff R., Czym jest pojęcie, że człowiek może je uchwycić? [w: Modele umysłu]
Dennett D., Słodkie sny, Prószyński 2007
Chalmers D., Świadomy umysł, PWN 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jowita Guja, Soteriologia ateizmu jako nowa antropologia, Libron, Kraków 2018, s. 230.

Informacje dodatkowe:

brak