Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Symulacja startup ‘u
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-311-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas kursu uczestnicy nabywają i rozwijają kompetencej w zakresie planowania, myślenia twórczego, pracy zespołowej, odpowiadania na złożone społeczne problemy i potrzeby.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę pozwalajacą na opracowanie planu i wdrożenie symulacji start-up'u IFS2P_W06 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student, studentka potrafi opracować rozwiązanie technologicznego o społecznej użyteczności IFS2P_U06 Projekt
M_U002 Student, studentka potrafi współpracować z zespołem przy opracowaniu koncepcji start-up'u IFS2P_U10 Projekt
M_U003 Zaproponowanie innowacyjnego technologicznego rozwiązania IFS2P_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadmość potrzeby współpracy przy organizacji start up IFS2P_K07 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę pozwalajacą na opracowanie planu i wdrożenie symulacji start-up'u - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student, studentka potrafi opracować rozwiązanie technologicznego o społecznej użyteczności - - - - + - - - - - -
M_U002 Student, studentka potrafi współpracować z zespołem przy opracowaniu koncepcji start-up'u - - - - + - - - - - -
M_U003 Zaproponowanie innowacyjnego technologicznego rozwiązania - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadmość potrzeby współpracy przy organizacji start up - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

Podczas zajęć studenci realizują zadanie polegające na symulacji prowadzenia innowacyjnego start-up’u. Studenci zdobywają praktyczne kompetencje w zakresie m.in.: planowania, harmonogramowania, dzielenia obowiązków, współpracy w grupie, komunikacji, etc. Elementem wykorzystywanym podczas zajęć będzie symulacyjna gra strategiczna. W pierwszej części zajęć studenci będą angażować się w pracę koncepcyjną, analizować różnorodne możliwości działania przy użyciu dostępnej wiedzy i umiejętności. Zapoznają się także z dostępną wiedzą na temat zarządzania, pracy zespołowej i procesu projektowego. Następnie w kilkuosobowych zespołach będą wdrażać swoje pomysły, śledzić postępy i reagować na sytuacje problemowe. Podczas kursu wykorzystane zostaną narzędzie online.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Nieobecności wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z osobą prowadzącą/prowadzącym zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest przyznawana na podstawie aktywności podczas zajęć 20% oraz prezentacji efektów pracy zespołów (prezentacja projektów) 80%.
Zasady i forma zaliczenia w drugim (w sesji) i trzecim (w sesji poprawkowej) terminie pozostaje bez zmian – prezentacja wykonywana jest indywidualnie lub grupowo w oparciu o zadania ustalone z prowadzącą/prowadzącym zajęcia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdorazowo do ustalenia z prowdzącą/prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Tworzenie modeli biznesowych”- Osterwalder, Pigneur
“Wizjonerskie organizacje” – Collins, Porras
“Dawaj innym szczęście” – Hsieh
“Jak zmieniać świat”- Bornstein

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Doświadczenie praktyczne:
2005 (9mcy) – Doradca zawodowy ds. emigrantów i uchodźców w Plymouth Mind, UK
2007 (12 mcy)- Specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, UJ
2008 – 2013 Doradca i trener ds. pozyskiwania funduszy unijnych na cele rozwojowe, przygotowywanie i prowadzenie projektów dofinansowanych z UE, prowadzenie szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy (działalność freelance)
2013 – 2016 Kierownik Zespołu Projektów Unijnych w Inprogress sp. z o.o.

Informacje dodatkowe:

Brak