Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Innovation & Entrepreneurship
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-312-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course focus on the psychological components of innovative and entrepreneurial behaviors.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students gain elementary knowledge on psychological aspects of entrepreneurial activity. IFS2P_W11 Prezentacja
M_W002 Students have advanced knowledge about a human being as an entity involved in building social structures. IFS2P_W12 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students have language skills in the fields of science and scientific disciplines in the field of social and technical sciences. IFS2P_U07 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students are aware of the importance of interdisciplinary knowledge to discover and solve problems. IFS2P_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students gain elementary knowledge on psychological aspects of entrepreneurial activity. - - - - + - - - - - -
M_W002 Students have advanced knowledge about a human being as an entity involved in building social structures. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students have language skills in the fields of science and scientific disciplines in the field of social and technical sciences. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students are aware of the importance of interdisciplinary knowledge to discover and solve problems. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

This course focus on the psychological components of innovative and entrepreneurial behaviors. Topics discussed during classes are the following: motivation, entrepreneurial traits, creativity, stress & burnout, barriers to innovation, leadership, teamwork. The first part of the course is a basic introduction to the subject and discussing several case studies. In the second part of the course, participants will work in small groups to prepare projects concerning various topics (eg.: how to strengthen entrepreneurial behavior in the workplace).

Topics during class
Where it all begins:
- Motivational factors in all human endeavors
- Big personality – what features successful entrepreneurs have in common
Human interactions:
- Teamwork and group relations
- Leadership
- Social influence
Innovation:
- The science behind creativity – what facilitates and what blocs creative processes
Output:
- Decision-making processes
- Stress, burnout, and failure
- Social responsibility

Work method: presentations, case studies, ted talks, research review and more.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Active participation in class, preparation and presentation of a project. Participation is mandatory. The form of making up for the absence needs to be agreed with the teacher.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade depends on the project preparation (100%). Detailed scoring information will be discussed during class. Preparation of the project as well as attending all the presentation is required. Class weekly attendance is also required. Absences require passing the exercises and / or literature of the subject in the form and scope agreed with the teacher.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The form of making up for the absence needs to be agreed with the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Participants are required to speak and read in English sufficiently to attend and actively participate in class. No other previous knowledge is required.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“The Psychology of Entrepreneurship” – Baum, Frese, Baron
“Handbook of Entrepreneurial Research” – Acs, Audretsch

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Doświadczenie praktyczne:
2005 (9mcy) – Doradca zawodowy ds. emigrantów i uchodźców w Plymouth Mind, UK
2007 (12 mcy)- Specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, UJ
2008 – 2013 Doradca i trener ds. pozyskiwania funduszy unijnych na cele rozwojowe, przygotowywanie i prowadzenie projektów dofinansowanych z UE, prowadzenie szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy (działalność freelance)
2013 – 2016 Kierownik Zespołu Projektów Unijnych w Inprogress sp. z o.o.

Informacje dodatkowe:

Brak