Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing Internetowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-313-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Królewski Jarosław (jaroslaw.krolewski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami umożliwiającymi tworzenie kampanii marketingowych w sieci. uwaga zwrócona zostanie na najbardziej współczesne trendy i zastosowania praktyczne w tej dziedzinie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat narzędzi marketingu internetowego IFS2P_W05, IFS2P_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student wie jak zaprojektować schematu wielokanałowej kampanii z wykorzystaniem danych big data z organizacji oraz umie zrobić pomiar i rozliczenie zdarzeń IFS2P_W05, IFS2P_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie formułować strategię marketingu internetowego IFS2P_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma kompetencje pozwalające mu na pracę w zespole projektującym kampanię w internecie IFS2P_K03, IFS2P_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma kompetencje pozwalające mu na pracę w zespole projektującym kampanię w internecie IFS2P_K03, IFS2P_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat narzędzi marketingu internetowego - - - - + - - - - - -
M_W002 Student wie jak zaprojektować schematu wielokanałowej kampanii z wykorzystaniem danych big data z organizacji oraz umie zrobić pomiar i rozliczenie zdarzeń - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie formułować strategię marketingu internetowego - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje pozwalające mu na pracę w zespole projektującym kampanię w internecie - - - - + - - - - - -
M_K002 Student ma kompetencje pozwalające mu na pracę w zespole projektującym kampanię w internecie - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Marketing internetowy

Ekspansja i rozwój technologii kreują nowe trendy w marketingu internetowym. Reguły rządzące rynkiem on-line zmieniają się ustawicznie. Podczas zajęć będą poruszane zagadnienia przygotowujące studentów do zaprojektowania multikanałowej kampanii, w oparciu o dane big data organizacji. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z pomiarem i audytem działań.

Zagadnienia
1. Narzędzia i strategie marketingu internetowego
2. Bot –współczesny specjalista od marketingu
3. Rola social mediów w marketingu internetowym
4. Rola video marketingu
5. Geotargetowanie
6. Wykorzystanie sztucznej inteligencji
7. Data driven marketing oraz automatyzacja marketingu
8. Monitoring obecności marki w sieci
9. Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium. Zasady i forma zaliczenia w drugim (w sesji) i trzecim (w sesji poprawkowej) terminie pozostaje bez zmian.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium pisemnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Królewski, P. Sala,2013, E-marketing, PWN
G. Mazurek, 2017, E-marketing, PWN

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dyrektor Zarządzający i współtwórca HG Intelligence S.A oraz platformy Synerise.com. Współtwórca spółek budujących oprogramowanie B2B, wspierające i realizujące business intelligence oraz propagujących idee IoT. Zawodowo brał udział w projektach dla takich marek jak: Procter&Gamble(global campaigns), BrunoBanani, XX by Mexx, Mota-Engil, RWE, Lubella, Warka, Nutricia, Polkomtel, Nutricia, Play, Muzodajnia, Tchibo, Microsoft, Construction, Valvex, Energa, Bayer HealthCare, Avon, Hitachi, PO, Golpla, HIPP, Terravita, Silesia Travel, Crunchips, Felix, Replay, Crispers, Puma, European Sociological Association, UncleBens, AGH, AlmaMarket, Neckermann, Payback, Maspex SA, Polski Lek SA, Money.pl, TVN SA, Jafar SA, Tymbark SA, Polski Lek SA, Tiger, Gino Rossi SA, E-muzyka SA, Simple Creative Products.

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajeciach obowiązkowa. Nieobecności wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z prowadzącym w ramach dyżurów.