Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-402-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Masłyk Tomasz (tomaslyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student w ramach praktyki zawodowej ma możliwość wykorzystania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do realnych zadań przed jakimi stają firmy i instytucje

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą, która pozwoli mu podjąć efektywną współpracę z zespołami funkcjonującymi w ramach grup zadaniowych w firmach zewnętrznych IFS2P_W11 Praca wykonana w ramach praktyki
M_W002 Student potrafi powiązać ze sobą wiedzę społeczną z wiedzą techniczną w realizacji projektów opartych na komunikacji człowiek-komputer IFS2P_W01 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać swoje umiejętności w trakcie rozwiązywania konkretnych zadań problemowych IFS2P_U03 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Student potrafi w sposób rzetelny i trafny określić zasadność danego rozwiązania i właściwie je wykorzystać w procesie projektowym IFS2P_U05 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi działań na poziomie koncepcyjnym i praktycznym we współpracy z członkami zespołów zadaniowych IFS2P_K03 Praca wykonana w ramach praktyki
M_K002 Student potrafi pośredniczyć w komunikacji pomiędzy zespołami realizującymi cele społeczne i cele techniczne IFS2P_K02 Praca wykonana w ramach praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą, która pozwoli mu podjąć efektywną współpracę z zespołami funkcjonującymi w ramach grup zadaniowych w firmach zewnętrznych - - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi powiązać ze sobą wiedzę społeczną z wiedzą techniczną w realizacji projektów opartych na komunikacji człowiek-komputer - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać swoje umiejętności w trakcie rozwiązywania konkretnych zadań problemowych - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi w sposób rzetelny i trafny określić zasadność danego rozwiązania i właściwie je wykorzystać w procesie projektowym - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działań na poziomie koncepcyjnym i praktycznym we współpracy z członkami zespołów zadaniowych - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pośredniczyć w komunikacji pomiędzy zespołami realizującymi cele społeczne i cele techniczne - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godz
Punkty ECTS za moduł 12 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 180 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 100 godz
Inne 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (0h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest udokumentowane uczestnictwo w 3-miesięcznej praktyce, której charakter jest zgodny z kierunkiem kształcenia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Studenci ewidencjonują przebieg praktyk w dzienniczkach praktyk, których druk dostarczany jest przez dziekanat WH. Wpisy w dzienniczku praktyk muszą zostać potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk (wyznaczonego przez zakład pracy w którym odbywana jest praktyka). Na tej podstawie opiekun dydaktyczny praktyk dokonuje wpisu zaliczenia z praktyki.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Brak

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Praktyka studencka trwa 3 miesiące.