Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-305-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium ma na celu monitorowanie i wpieranie studentów podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student ma wiedzę na temat prawidłowości oraz o zjawisk i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych i potrafi posłużyć się odpowiednią metodologią dla ich analizy IFS2P_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 zna koncepcje teoretyczne dotyczące relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami w społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem technologii IFS2P_W08 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie. IFS2P_W12 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W004 student zna zasady prawa autorskiego i wie jak zarzadzać zasobami własności intelektualnej IFS2P_W10 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W005 Zna zasady projektowania i prowadzenia badań oraz umie dobrać odpowiednie techniki i narzedzia badawcze. IFS2P_W09 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 ma umiejętności integrowania i interpretowania uzyskanych informacji uzyskanych z różnorodnych źródeł naukowych, wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania na ich podstawie opinii. IFS2P_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi identyfikować, interpretować oraz wyciągać wnioski dotyczace procesów i zjawisk pozostających na styku świata społecznego i technologii przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi badawczych IFS2P_U06 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U003 potrafi wykorzystać odpowiednie metody i techniki badawcze IFS2P_U03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest przygotowany do udziału w dyskusji, krytycznej oceny odbieranych treści i formułowania sądów IFS2P_K04 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_K002 ma świadomość konieczności stosowania zasad etycznych podczas prowadzenia badań IFS2P_K05 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student ma wiedzę na temat prawidłowości oraz o zjawisk i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych i potrafi posłużyć się odpowiednią metodologią dla ich analizy - - - - - + - - - - -
M_W002 zna koncepcje teoretyczne dotyczące relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami w społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem technologii - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie. - - - - - + - - - - -
M_W004 student zna zasady prawa autorskiego i wie jak zarzadzać zasobami własności intelektualnej - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna zasady projektowania i prowadzenia badań oraz umie dobrać odpowiednie techniki i narzedzia badawcze. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętności integrowania i interpretowania uzyskanych informacji uzyskanych z różnorodnych źródeł naukowych, wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania na ich podstawie opinii. - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi identyfikować, interpretować oraz wyciągać wnioski dotyczace procesów i zjawisk pozostających na styku świata społecznego i technologii przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi badawczych - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi wykorzystać odpowiednie metody i techniki badawcze - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do udziału w dyskusji, krytycznej oceny odbieranych treści i formułowania sądów - - - - - + - - - - -
M_K002 ma świadomość konieczności stosowania zasad etycznych podczas prowadzenia badań - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Zajęcia seminaryjne stanowią kontynuację zajęć proseminaryjnych. Student kontynuuje prace, których celem jest przygotowanie i złożennie pracy dyplomowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawę zaliczenia stanowi prezentacja pracy dyplomowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymaganą literaturę.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zostanie ustalona na zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak