Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-401-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student przygotowuje samodzielną pracę dyplomową.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna koncepcje teoretyczne z zakresu nauk technicznych i społecznych, które pozwalają na analizę złożonych realacji pomiędzy technolgia a światem społecznym IFS2P_W11 Praca dyplomowa
M_W002 Zna pojęcia i teorie z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację procesów zachodzacych we współczesnych społeczeństwach. IFS2P_W03 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stawiać hipotezy i przygotować projekty oraz prezentować je. IFS2P_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Ma umiejętność planowania i realizowania procesu samokształcenia przez całe życie oraz inspirowania do tego innych. IFS2P_U08 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna koncepcje teoretyczne z zakresu nauk technicznych i społecznych, które pozwalają na analizę złożonych realacji pomiędzy technolgia a światem społecznym - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna pojęcia i teorie z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację procesów zachodzacych we współczesnych społeczeństwach. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stawiać hipotezy i przygotować projekty oraz prezentować je. - - - - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność planowania i realizowania procesu samokształcenia przez całe życie oraz inspirowania do tego innych. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Inne 500 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (0h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena pracy dyplomowej stanowi średnią arytmetyczną oceny promotora i recenzenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak