Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody ilościowe w naukach technicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-101-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (bjs@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami algebry liniowej i geometrii oraz ich zastosowań do rozwiązywania różnorodnych problemów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat algebry zbiorów i zna podstawowe definicje, rozumie pojęcia związane z algebrą liczb zespolonych. posiada wiedzę na temat podstawowych struktur algebraicznych i potrafi ją praktycznie wykorzystać, rozumie podstawowe pojęcia związane z algebrą macierzy oraz ma wiedzę na temat funkcji macierzowych. IFS1P_W01 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna zasady stosowania narzędzi analizy ilościowej oraz zbierania i prowadzenia poprawnej analizy danych za pomocą tych narzędzi IFS1P_W09 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi odpowiednio określić sposób realizacji określonych działąń matematycznych, potrafi wykonać działania na zbiorach, potrafi zastosować przekształcenia matematyczne. IFS1P_U05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania kompetencji i stałego ich powiększania odnośnie analizy statystycznej. IFS1P_K05, IFS1P_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat algebry zbiorów i zna podstawowe definicje, rozumie pojęcia związane z algebrą liczb zespolonych. posiada wiedzę na temat podstawowych struktur algebraicznych i potrafi ją praktycznie wykorzystać, rozumie podstawowe pojęcia związane z algebrą macierzy oraz ma wiedzę na temat funkcji macierzowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania narzędzi analizy ilościowej oraz zbierania i prowadzenia poprawnej analizy danych za pomocą tych narzędzi + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odpowiednio określić sposób realizacji określonych działąń matematycznych, potrafi wykonać działania na zbiorach, potrafi zastosować przekształcenia matematyczne. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania kompetencji i stałego ich powiększania odnośnie analizy statystycznej. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Metody ilościowe w naukach technicznych

Zagadnienia poruszane podczas wykładu zostają pogłębione i przećwiczone podczas zajęć ćwiczeń audytoryjnych.
Zagadnienia szczegółowe:
Zbiory, liczby i relacje
Liczby zespolone
Wybrane struktury algebraiczne
Macierze – podstawowe działania algebraiczne
Układy równań liniowych
Przestrzenie i odwzorowania liniowe

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Ćwiczenia mają charakter tablicowy i będą odzwierciedlały treści zaprezentowane podczas wykładu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Egzamin na formę pisemną i forma ta nie będzie ulegała zmianie w kolejnych terminach.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu poprzedzonego pozytywnym zaliczeniem ćwiczeń.

Uczestnik kursu ma prawo do przystąpienia do drugiego i trzeciego terminu na warunkach określonych aktualnym regulaminem studiów AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i z ćwiczeń rachunkowych ( C):
OK = 0,6 x < E > + 0,4 x < C >,
gdzie < E > jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie w kolejnych terminach, < C > jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń w kolejnych terminach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.
- Nieobecność na zajęciach musi zostać usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia.
-Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zalicznia ćwiczeń audytoryjnych.
-Osoby nieobecne na zajęciach są zobowiązane do uzupełnienia omawianego materiału we własnym zakresie. Zaliczenie tego materiału odbędzie się w terminie ustalonym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej
Umiejętność abstrakcyjnego myślenia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura

0. D. A. McQuarrie ,,Matematyka dla przyrodników i inżynierów" tom 1—3, Wyd. PWN, 2005.
1. Wiesława Korczak, Marianna Trajdos ,,Wektory, pochodne, całki" Wyd.Naukowe PWN, 2013
2. D. C. Lay, ,,Linear Algebra and Its Applications", Wyd. Pearson 2012
3. G. Banaszak, W. Gajda ,,Elementy algebry liniowej" tom 1-2, Wyd. Naukowo-Techniczne 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrane rozdziały matematycznych metod fizyki : rozwiązane problemy — [Selected divisions of mathematical methods of physics : solution problems] / Andrzej LENDA, Bartłomiej SPISAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — VI, 255 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0114)

Informacje dodatkowe:

brak