Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-102-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Olko Jolanta (olko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Głównym celem kursu jest nabycie umiejętności sprawdzania formalnej poprawności wnioskowań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie znaczenie logiki dla nauk społecznych i humanistycznych, poprawnie posługuje się właściwą jej terminologią. IFS1P_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sformułować i odpowiedzieć na krytykę przedstawianego tematu, jest otwarty na nowe idee i potrafi podjąć dyskusję opartą na argumentacji. IFS1P_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Prawidłowo potrafi używać terminologii właściwej logice. IFS1P_U09 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje postawione przed nim zadania, ma świadomość stanu własnej wiedzy i umiejętności i potrzeby ich ciągłego doskonalenia IFS1P_K05, IFS1P_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie znaczenie logiki dla nauk społecznych i humanistycznych, poprawnie posługuje się właściwą jej terminologią. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować i odpowiedzieć na krytykę przedstawianego tematu, jest otwarty na nowe idee i potrafi podjąć dyskusję opartą na argumentacji. + + - - - - - - - - -
M_U002 Prawidłowo potrafi używać terminologii właściwej logice. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje postawione przed nim zadania, ma świadomość stanu własnej wiedzy i umiejętności i potrzeby ich ciągłego doskonalenia + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Logika

 1. Klasyczny rachunek zdań: zdanie logiczne, wartość logiczna zdania, funktory logiczne, tautologia, prawa rachunku zdań, reguły wnioskowania.
 2. Zbiory, suma mnogościowa zbiorów, przekrój zbiorów, dopełnienie zbioru, iloczyn kartezjański zbiorów, n-ka uporządkowana, prawa rachunku zbiorów.
 3. Elementy rachunku predykatów: funkcja zdaniowa, kwantyfikatory, prawa rachunku kwantyfikatorów.
 4. Relacje: funkcja jako relacja, własności funkcji, ciągi, relacja równoważności, klasa abstrakcji, relacje porządkujące.
 5. Równoliczność zbiorów, moc zbioru, zbiory przeliczalne.
 6. Zasada indukcji matematycznej, definicje indukcyjne.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Logika

Rozwiązywanie zadań i problemów dotyczących treści przekazywanych na kolejnych wykładach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na zajęciach przeprowadza się kartkówki z teorii (w semestrze nie przewiduje się poprawiania poszczególnych kartkówek). Na ostatnim wykładzie przeprowadza się kolokwium z zadań. Studentowi nieobecnemu na kolokwium z ważnych usprawiedliwionych przyczyn przysługuje dodatkowy termin (do uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia).

Warunki konieczne otrzymania zaliczenia:

 • co najwyżej 1 nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach,
 • co najmniej 50% punktów z kartkówek,
 • co najmniej 50% punktów z kolokwium.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład nie jest obowiązkowy, jednak student przed przystąpieniem do ćwiczeń audytoryjnych ma obowiązek zapoznać się z treściami poruszanymi na wykładzie.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy . Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunki konieczne otrzymania zaliczenia:

 • co najwyżej 1 nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach,
 • co najmniej 50% punktów z kartkówek,
 • co najmniej 50% punktów z kolokwium.

Student może zdobyć dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach (max 10% wszystkich punktów). Ocena z ćwiczeń (OC) obliczana jest zgodnie z regulaminem studiów (zob. § 13, 100%=max liczba punktów).

Student, który nie uzyska zaliczenia ćwiczeń do końca zajęć ma prawo do jednego terminu poprawkowego. Zaliczenie poprawkowe przeprowadza się z całości materiału w formie pisemnej i składa się z części teoretycznej i zadaniowej. W takim przypadku ocena z ćwiczeń jest równa 3.0, gdy student zaliczy termin poprawkowy, jest równa 2.0, jeśli student nie zaliczy żadnego z terminów.

Ocena końcowa to pozytywna ocena z ćwiczeń (OC).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prowadzący zajęcia wyznacza literaturę i zagadnienia do samodzielnej analizy przez studenta. Materiał jest zaliczany w czasie i trybie wyznaczonym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa

 1. H. Rasiowa,Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa 1990.
 2. K.A.Ross, Ch.R.B.Wright, Matematyka Dyskretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
 3. W. Guzicki, P. Zakrzewski, Wykłady ze wstępu do matematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN
 5. B. Stanosz,Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa 1980.

Literatura uzupełniająca

 1. K. Kuratowski,Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa 1980.
 2. W. Guzicki, P. Zakrzewski,Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. I.A. Ławrow, Ł.L. Maksimowa,Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

On an equation characterizing multi-additive-quadratic mappings and its Hyers-Ulam stability / Anna Bahyrycz, Krzysztof CIEPLIŃSKI, Jolanta OLKO // Applied Mathematics and Computation ; ISSN 0096-3003. — 2015 vol. 265, s. 448–455. — Bibliogr. s. 254–255, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300315006542/pdfft?md5=92b714e68935d137cd4962b350c19b1c&pid=1-s2.0-S0096300315006542-main.pdf

On stability and hyperstability of an equation characterizing multi-Cauchy-Jensen mappings / Anna BAHYRYCZ, Jolanta OLKO // Results in Mathematics ; ISSN 1422-6383. — 2018 vol. 73 iss. 2 art. no. 55, s. 1–18. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-19. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00025-018-0815-8.pdf

Informacje dodatkowe:

brak