Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań ilościowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-103-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Masłyk Tomasz (tomaslyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 3 przedmiotów:
1) Metody badań ilościowych
2) Metody badan jakościowych
3) Wstęp do projektowania interfejsów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą na temat poszczególnych etapów procesu badawczego. Potrafi sformułować problem badawczy, dokonać jego konceptualizacji i operacjonalizacji IFS1P_W08 Wykonanie projektu,
Egzamin
M_W002 Student wie, w jaki sposób pozyskiwać dane do ilościowych badań socjologicznych IFS1P_W13 Wykonanie projektu,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie przygotować projekt badań zgodnie z metodologicznymi regułami IFS1P_U03 Wykonanie projektu,
Egzamin
M_U002 Student potrafi przygotować narzędzie potrzebne do realizacji badań socjologicznych IFS1P_U05 Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi posługiwać się odpowiednimi programami właściwymi do realizacji różnorodnych zadań. IFS1P_U10 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie specyfikę i złożoność świata społecznego, co pozwala mu w sposób obiektywny poddawać analizie poszczególne jego dziedziny i członków danych społeczności IFS1P_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi realizować określone zadania i efektywnie uczestniczyć w pracach zespołu badawczego IFS1P_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą na temat poszczególnych etapów procesu badawczego. Potrafi sformułować problem badawczy, dokonać jego konceptualizacji i operacjonalizacji + - - + - - - - - - -
M_W002 Student wie, w jaki sposób pozyskiwać dane do ilościowych badań socjologicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie przygotować projekt badań zgodnie z metodologicznymi regułami + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować narzędzie potrzebne do realizacji badań socjologicznych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi posługiwać się odpowiednimi programami właściwymi do realizacji różnorodnych zadań. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie specyfikę i złożoność świata społecznego, co pozwala mu w sposób obiektywny poddawać analizie poszczególne jego dziedziny i członków danych społeczności + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi realizować określone zadania i efektywnie uczestniczyć w pracach zespołu badawczego - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 144 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami warsztatu badawczego. Podstawowym założeniem kursu jest przekazanie studentom teoretycznej i praktycznej wiedzy, która znajdzie zastosowanie w trzech etapach badań empirycznych: sformułowanie problemu badawczego i opracowanie narzędzi badawczych, zrozumienie społecznego kontekstu badań i ich realizacja oraz analiza uzyskanego materiału badawczego

Tematyka wykładów:
1. Ilościowe i jakościowe badania społeczne w perspektywie ontologicznej i metodologicznej: naturalizm i antynaturalizm
2. Problem badawczy i etapy procesu badawczego. Badania deskryptywne, eksplanacyjne, predyktywne i pragmatyczne
3. Konceptualizacja i operacjonalizacja w badaniach ilościowych: pojęcia i definicje oraz zmienne i wskaźniki
4. Pomiar w badaniach ilościowych: trafność i rzetelność pomiaru
5. Narzędzia pomiarowe w badaniach ilościowych: indeksy i skale
6. Logika konstruowania narzędzi badawczych w badaniach sondażowych: kwestionariusz wywiadu i ankieta
7. Rodzaje i zasady doboru prób badawczych w badaniach ilościowych

Ćwiczenia projektowe (30h):

1. Metodologia nauk społecznych – specyfika badań ilościowych
2. Etapy procesu badawczego. Formułowanie problemu badawczego
3. Pojęcia w badaniach społecznych. Konstruowanie definicji wybranych pojęć
4. Typologie w badaniach społecznych. Tworzenie typologii i klasyfikacji
5. Wskaźniki. Dobór odpowiednich wskaźników dla wybranych pojęć.
6. Konstruowanie definicji operacyjnych wybranych pojęć
7. Pomiar w naukach społecznych. Trafność i rzetelność pomiaru
8. Indeksy. Tworzenie indeksów
9. Skale pomiarowe w badaniach społecznych. Konstruowanie różnych typów skal
10. Budowa kwestionariusza. Kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu. Rodzaje pytań kwestionariuszowych.
11. Błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych. Przykłady konkretnych kwestionariuszy.
12. Dobór próby: rodzaje prób stosowanych w ilościowych badaniach społecznych
13. Weryfikacja materiału empirycznego. Instrukcja kodowa i kodowanie danych empirycznych
14. Podstawy analizy w badaniach ilościowych
15. Raportowanie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem wzbogaconymi o przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w wykładzie ma charakter dobrowolny.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen projektów realizowanych w trakcie semestru (projekt badań i narzędzie badawcze), a także wykonanie mini badań sondażowych z wykorzystaniem skali Likerta.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Studenci w trakcie zajęć przygotowują projekt badań, którego problematyka związana jest z tematem “Metodologia w badaniach HCI”. Projekt realizowany jest w ramach programu POWER 3.5 co oznacza, że wybrany przez studentów problem badawczy będzie podstawą ćwiczeń praktycznych, wykonywanych równolegle na zajęciach “wprowadzenie do projektowania interfejsów” oraz “metody badań jakościowych”.
Oceną końcową przedmiotu jest ocena ważona uwzględniająca wynik uzyskany w ramach ćwiczeń (40% – przygotowanie projektu badań i narzędzia do badań) i egzaminu końcowego (60% – test wiedzy).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student uzupełnia braki programowe we własnym zakresie lub korzysta z pomocy prowadzącego w czasie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa
Babiński G., 1980, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kraków
Blalock H., 1977, Statystyka dla socjologów. PWN, Warszawa
Brzeziński J.M (red.), 2011, Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Zysk i S-ka, Poznań
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań
Nowak S., (red.), 1965, Studia z metodologii nauk społecznych, PWN, Warszawa
Nowak S., 1985, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa
Ossowski S., 2001, O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa
Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński F., (red.), Fieldwork jest sztuką, IFiS PAN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tomasz Masłyk, „Analiza porównawcza ocen pracy zawodowej w krajach europejskich z wykorzystaniem metody taksonomicznej”, Studia Socjologiczne 1/2014
Tomasz Masłyk, Ewa Beck-Krala. Preferencje pracowników dotyczące wartości w pracy i wynagradzania na podstawie badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 349/2014
Tomasz Masłyk, „Kapitał społeczny w europejskich welfare states”, Studia Humanistyczne AGH, Kraków 2012

Tomasz Masłyk: specjalista w dziedzinie ilościowych badań społecznych i rynkowych. Konsultant w zakresie przygotowania i realizacji projektów badań, tworzenia narzędzi badawczych i statystycznej analizy danych. Współpracował z podmiotami realizującymi badania społeczne, marketingowe i ewaluacyjne: Centrum Doradztwa Strategicznego, Polish Market Review Ltd, HTA Consulting, Małopolską Agencją Reklamową „Galicja”, Studiem Badań Marketingowych „Profile”, Referatem Oświaty Urzędu Miasta w Zakopanem

Informacje dodatkowe:

Brak