Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Twórcze myślenie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-104-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Twórcze myślenie

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych wymiarów twórczego myślenia IFS1P_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna techniki twórczego myślenia oraz ich praktyczne zastosowania IFS1P_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować techniki twórczego myślenia w odniesieniu do swojej pracy IFS1P_U05 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaplanować proces rozwiązywania problemu w oparciu o techniki twórczego myślenia IFS1P_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna podstawowe zasady pracy grupowej i komunikacji sprzyjające twórczemu myśleniu IFS1P_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student posiada praktyczne doświadczenia pracy grupowej skoncentrowanej na rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem technik twórczego myślenia IFS1P_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych wymiarów twórczego myślenia - - - - - - - - + - -
M_W002 Student zna techniki twórczego myślenia oraz ich praktyczne zastosowania - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować techniki twórczego myślenia w odniesieniu do swojej pracy - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi zaplanować proces rozwiązywania problemu w oparciu o techniki twórczego myślenia - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna podstawowe zasady pracy grupowej i komunikacji sprzyjające twórczemu myśleniu - - - - - - - - + - -
M_K002 Student posiada praktyczne doświadczenia pracy grupowej skoncentrowanej na rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem technik twórczego myślenia - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (15h):

1. Wprowadzenie do twórczego myślenia oraz pracy zespołowej/ warsztatowej (2h)
- komunikacja i zasady pracy grupowej w procesie twórczego myślenia
- podstawowe wymiary twórczego myślenia
- korzyści i ograniczenia grupowych procesów twórczych
2. Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów (10h)
- trening twórczości – rozgrzewki umysłowe sprzyjające płynności, giętkości oraz oryginalności myślenia
- techniki oparte na procesie abstrahowania
- techniki oparte na procesie dokonywania skojarzeń
- techniki oparte na procesie myślenia przez analogię
- techniki oparte na procesie dokonywania transformacji
Prezentacja projektów własnych z wykorzystaniem technik twórczego myślenia (3h)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Na zajęciach warsztatowych używane są techniki twórczego myślenia i pracy zespołowej. Kolejnym elementem kształcenia są dyskusje grupowe i odpowiedzi przekazywane przez osobę prowadzącą zajęcia.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność w warsztatach oraz wykonywanie poszczególnych ćwiczeń w trakcie omawiania kolejnych szczegółowych zagadnień. Przygotowanie końcowego zespołowego projektu zaliczeniowego

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace w grupach i twórczo rozwiązują problemy zgodnie z planem zadań przekazanym przez osobę prowadzącą zajęcia. Ocena pracy studentów bazuje na efektach końcowych wykonanych prac.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się udział w warsztatach oraz przygotowanie zespołowego projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nie może opuścić więcej niż 50% zajęć. W przypadku zaległości ustala z prowadzącym formę zaliczenia, polegającą na opracowaniu dodatkowego tekstu zleconego przez prowadzącego lub przygotowuje pracę analityczną

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Nęcka E., Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1998.
2. De Bono E., Sześć myślowych kapeluszy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
3. De Bono E., Umysł kreatywny, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
4. Bowkett S., Wyobraź sobie, że…, WSiP, Warszawa 2003.
5. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
6. Szmidt, K. J.: Trening kreatywności. HELION , Gliwice 2008.
7. Braun D: Podręcznik rozwijania kreatywności. Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
8. Nisbett R. 2016. Mindeware. Narzędzia skutecznego myślenia. Sopot.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne — [Human, technology, media : cultural and psychological contexts] / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz PTASZEK. — Kraków : Impuls, 2014

Kultura narcyzmu : amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań — [The culture of narcissism : American life in an age of deminishing expectations] / Christopher Lasch ; przeł. [z ang.] Grzegorz PTASZEK i Aleksander Skrzypek ; red. nauk. Grzegorz PTASZEK. — Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2015.

Rozrywka w służbie reklamy (advertainment), czyli jak uśpić czujność konsumenta — Advertainment – how to dull consumer’s vigilance / Grzegorz PTASZEK // Naukowy Przegląd Dziennikarski [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Journalism Research Review Quarterly

Informacje dodatkowe:

Brak