Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wymiary życia społecznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-108-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Matuszek Krzysztof (usmatusz@cyf-kr.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykład dotyczy zagadnień życia społeczno-kulturowego, problemów społecznych oraz analizy procesów, zachodzących w Polsce i w skali światowej, szczególnie w kontekście przemian globalizacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie, w jaki sposób tworzą się struktury społeczne i jaka jest rola w tym procesie jednostek i grup społecznych IFS1P_W05 Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe zależności pomiędzy podstawowymi fenomenami życia społecznego na poziomie mikro-,mezo- i makrospołecznym IFS1P_W13 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi interpretować zjawiska społeczne w oparciu o naukową terminologię IFS1P_U09 Egzamin
M_U002 Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy (teoretycznej i empirycznej) pomagające zgłębiać mu zagadnienia funkcjonowania społeczeństwa na różnych wymiarach IFS1P_U08 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zdaje sobie sprawę z konieczności uaktualniania wiedzy i weryfikowania naukowych sądów w perspektywie nieustannych zmian społecznych IFS1P_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie potrzebę interdyscyplinarności - współpracy z przedstawicielami innych nauk w projektowaniu i realizacji badań społecznych IFS1P_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie, w jaki sposób tworzą się struktury społeczne i jaka jest rola w tym procesie jednostek i grup społecznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe zależności pomiędzy podstawowymi fenomenami życia społecznego na poziomie mikro-,mezo- i makrospołecznym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi interpretować zjawiska społeczne w oparciu o naukową terminologię + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy (teoretycznej i empirycznej) pomagające zgłębiać mu zagadnienia funkcjonowania społeczeństwa na różnych wymiarach + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdaje sobie sprawę z konieczności uaktualniania wiedzy i weryfikowania naukowych sądów w perspektywie nieustannych zmian społecznych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę interdyscyplinarności - współpracy z przedstawicielami innych nauk w projektowaniu i realizacji badań społecznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Wymiary życia społecznego

Tematyka zajęć:
1. Społeczeństwo – wielowymiarowość życia społecznego, socjologia jako nauka, teorie socjologiczne.
2. Instytucje i problemy społeczne (rodzina, kontrola społeczna, religia).
3. Kultura i tradycja (kapitał kulturowy i funkcje tradycji).
4. Władza, zróżnicowanie społeczne, kapitalizm, konflikty społeczne.
5. Zmienność społeczna i wizje dziejów.
6. Nowoczesność, ponowoczesność i globalizacja.
7. Rozchwianie aksjologiczne społeczeństwa i ładu instytucjonalnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem wzbogaconymi o przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena za aktywne uczestnictwo w wykładach oraz za wynik końcowego pisemnego egzaminu w formie testu. Absencja na wykładach powyżej czterech nieobecności wymaga ustnego zaliczenia tych treści u wykładowcy przed końcowym testem. W terminie drugim i trzecim warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za aktywne uczestnictwo w wykładach (40%) i wynik egzaminu (test pisemny 60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absencja na wykładach powyżej czterech nieobecności wymaga ustnego zaliczenia tych treści u wykładowcy przed końcowym testem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Oceniane jest uczestnictwo w wykładach oraz wynik końcowego pisemnego egzaminu w formie testu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2005 (wybrane rozdziały).
Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, Kraków 2005 (wybrane rozdziały).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krzysztof Matuszek, Zmienność i ciągłość w perspektywie teorii socjologicznych, w: “Studia Humanistyczne”, Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.
2. Krzysztof Matuszek, O świecie przeżywanym, w: “Stawanie się społeczeństwa”, red. Andrzej Flis, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2006.

Informacje dodatkowe:

Brak