Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań jakościowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-111-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Zwierżdżyński Marcin (zwierzdzynski@hotmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs realizowany w module z 2 przedmiotami:
Metody badań ilościowych
Wstęp do projektowania interfejsów
Celem zajęć jest zdobycie umiejętności projektowania, realizacji i analizy wyników badań

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady prowadzenia badań jakościowych. IFS1P_W09, IFS1P_W13, IFS1P_W04 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować badanie jakościowe, zrealizować je i zanalizować jego wyniki. IFS1P_U09, IFS1P_U01, IFS1P_K06 Projekt
M_U002 Student umie zaplanować i zrealizować badania jakościowe dotyczącego wybranego fragmentu rzeczywistości. Posiada umiejętnośc analizy powstających problemów oraz sposoby radzenia sobie z nimi. IFS1P_U05, IFS1P_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu przy realizacji projektów oraz prezentować rezultaty pracy. IFS1P_K04, IFS1P_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady prowadzenia badań jakościowych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować badanie jakościowe, zrealizować je i zanalizować jego wyniki. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie zaplanować i zrealizować badania jakościowe dotyczącego wybranego fragmentu rzeczywistości. Posiada umiejętnośc analizy powstających problemów oraz sposoby radzenia sobie z nimi. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu przy realizacji projektów oraz prezentować rezultaty pracy. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):
Metody badań jakościowych

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów umiejętności projektowania, realizacji i analizy wyników badań jakościowych: wywiadów pogłębionych i grupowych, analizy treści oraz obserwacji. W trakcie zajęć studenci zarówno zapoznają się z podstawami teoretycznymi wybranych metod i technik badań jakościowych, jak i zaprojektują i zrealizują własne badanie jakościowe. W trakcie zajęć szczególny nacisk zostanie położony na badanie interakcji ludzi z przedmiotami i technologią.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkami zaliczenia zajęć i dopuszczenia do kolokwium są:
a) obecność na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności)
b) aktywność na zajęciach (dotyczy znajomości tekstów oraz ćwiczeń projektowych)
c) zaliczenie kolokwium z zakresu analizowanych tekstów (pisemne, złożone z pytań zamkniętych i otwartych)
d) przygotowanie i przedstawienie raportu z przeprowadzonych badań jakościowych związanych z projektowanym interfejsem (praca w grupie)

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną końcowa będzie średnią ważoną ocen za raport z przeprowadzonego projektu badawczego (60%) i kolokwium zaliczeniowe (40%). Projekt realizowany będzie w ramach programu PO WER 3.5 co oznacza, że wybrany przez studentów problem badawczy będzie podstawą ćwiczeń praktycznych, wykonywanych równolegle na zajęciach “Metody badań ilościowych” oraz “Wstęp do projektowania interfejsów”.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każda 3. i następna nieobecność musi być zaliczona w formie indywidualnych konsultacji z prowadzącym podczas dyżuru. Przedmiotem konsultacji będzie tekst omawiany na zajęciach, na których nie było studenta/studentki.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jemielniak, Dariusz (red.). 2012. Badanie jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Babbie, Earl. 2008. Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Barbour, Rosaline. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hammerslay, Martin i Paul Atkinson. 2010. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Maison, Dominika. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Flick, Uwe. 2011. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gibbs, Graham. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Silverman, David. 2007. Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zwierżdżyński, Marcin. 2018. Podręczniki szkolne do nauczania religii jako przedmiot badań socjologicznych – rola jakościowej analizy treści, “Horyzonty Wychowania”, nr 17, s. 271-284.

Zwierżdżyński, Marcin. 2012. Teorie konstruowania w socjologii, “Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”, nr 56, s. 23-41.

Informacje dodatkowe:

brak