Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do informatyki społecznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-120-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Pukocz Przemysław (pukocz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma wprowadzić studentów Wydziału Humanistycznego (kierunek Informatyka Społeczna) w problematykę komputerów i systemów informatycznych, tak aby ich świadomie używali.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna elementy teorii informacji oraz zasady kodowania w systemach informatycznych IFS1P_W03 Kolokwium
M_W002 posiada podstawową wiedzę na temat struktury i architektury logicznej systemów komputerowych IFS1P_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi rozpoznać formy aktywności społecznej w usługach informatycznych IFS1P_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie znaczenie sieci komputerowych IFS1P_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna elementy teorii informacji oraz zasady kodowania w systemach informatycznych + + - - - - - - - - -
M_W002 posiada podstawową wiedzę na temat struktury i architektury logicznej systemów komputerowych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi rozpoznać formy aktywności społecznej w usługach informatycznych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie sieci komputerowych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Elementy teorii informacji

  W ramach wykładu omówione będzie pojęcie informacji i jego związek innymi podstawowymi składnikami świata, jakimi są materia i energia. Przedstawione będą różne formy informacji. Wprowadzona będzie ilościowa miara informacji oparta na entropii, a także wskazane będą zagadnienia redundancji i jej konsekwencji.

 2. Zasady kodowania informacji w systemach informatycznych

  Przypomnienie informacji o pozycyjnych systemach liczbowych i wskazanie zalet systemu dwójkowego. Sposoby kodowania liczb stało- i zmiennoprzecinkowych. Kodowanie tekstów – kod ASCII i jego rozszerzenia. Kodowanie informacji multimedialnych. Kompresja danych

 3. Podstawy wiedzy na temat struktury i architektury logicznej systemów komputerowych

  Struktura logiczna komputera i mikro komputerów. Przykładowa konstrukcja tych urządzeń i przypadki ich stosowania. Zadania mikroprocesora, pamięci ROM, RAM i HDD, funkcje magistrali. Systemy wieloprocesorowe i praca współbieżna. Urządzenia peryferyjne – ich budowa i zasady działania.

 4. Algorytmy i programowanie

  Pojęcie algorytmu, sposoby zapisu algorytmów, przykłady. Języki programowania, aspekty języków programowania, rodzaje języków programowania, przykłady. Rola i właściwości programów systemowych, narzędziowych i użytkowych. Tworzenie nowego oprogramowania (i związanych z nim nowych usług informatycznych) jako tworzenie podstawy do zupełnie nowych form aktywności społecznej (komunikacja, portale społecznościowe, second life, gry komputerowe) rodzące czasem także negatywne skutki (spamy, hejty).

 5. Sieci komputerowe

  Pojęcie sieci komputerowej. Klasyfikacja sieci: LAN, MAN, WAN. Internet jako sieć sieci. Organizacja pracy sieci, rola routerów i hubów. Protokoły komunikacyjne, protokół TCP/IP. Aplikacje mobilne i wbudowane dla Internetu Przedmiotów

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Wprowadzenie i krótka charakterystyka kursu
 2. Główne założenia informatyki społecznej
 3. Geneza i początki informatyki społecznej
 4. Instytucjonalizacja i rozwój informatyki społecznej
 5. Rola sieci społeczno-technicznych (STIN)
 6. ICT w medycynie i służbie zdrowia – case study I.
 7. Komputeryzacja (miejsc) pracy – case study II
 8. Podsumowanie – perspektywy rozwoju informatyki społecznej
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem wzbogaconymi o przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Po zakończeniu wykładów przeprowadzone będzie kolokwium sprawdzające (pisemne) w formie trzech pytań, na które studenci będą musieli odpowiedzieć w formie swobodnej otwartej wypowiedzi. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z przedmiotu jest otrzymanie oceny pozytywnej z ćwiczeń i kolokwium. Oceny uzyskane z kolokwium będą ocenami końcowymi z przedmiotu. Studenci niezadowoleni z oceny będą mogli ją poprawić podczas bezpośredniej rozmowy z wykładowcą w ramach konsultacji.

Po zakończeniu ćwiczeń przeprowadzone będzie kolokwium sprawdzające (pisemne) w formie pytań zamkniętych i otwartych z zakresu treści omawianych na ćwiczeniach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:
Oceny uzyskane z kolokwium będą ocenami końcowymi z przedmiotu.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdorazowo będą ustalane indywidualnie przez prowadzącego w zależności od treści, które stanowią ową zaległość.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagań wstępnych i dodatkowych brak – przedmiot jest realizowany na pierwszym semestrze pierwszego roku studiów, więc trudno formułować wymagania, a jeszcze trudniej je egzekwować.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Do wykładu zaleca się jako literaturę pomocniczą następujące książki (dostępne w Internecie):

1. Lula P., Madej J., Stal J., Tadeusiewicz R., Tuchowski J.: Programming Methods and Tools. Cracow University of Economics, Krakow, 2014 (ISBN 978-83-64509-07-0) https://www.researchgate.net/publication/271585275_Programming_Methods_and_Tools
2. Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A.: Management Information Systems. Cracow University of Economics, Krakow, 2014 (ISBN 978-83-64509-09-4) https://www.researchgate.net/publication/313747892_Management_Information_Systems https://www.researchgate.net/publication/314009814_Management_Information_Systems_E-book_version

3. Lula P, Morajda J., Paliwoda-Pękosz G., Stal J., Tadeusiewicz R., Wilusz W.: Computer Methods of Data Analysis and Processing, Cracow University of Economics, Krakow, 2014 (ISBN 978-83-64509-06-3) Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2708766
https://www.researchgate.net/publication/283328263_Computer_Methods_of_Data_Analysis_and_Processing

Na ćwiczeniach będą omawiane zagadnienia poruszane głównie w tekstach zamieszczonych w dwóch pozycjach: 1. “Social Informatics: An Information Society for All?”, red. J. Berleur, M.I. Nurminen, J. Impagliazzo, Springer 2006 oraz 2. “Social Informatics: Past, Present, and Future”, red. P. Fichman, H. Rosenbaum, Cambridge 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pełny wykaz publikacji naukowych wykładowcy (wraz z odnośnikami do elektronicznie dostępnych tekstów wielu z nich) znajduje się na stronie:

http://www.uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/dorobek_naukowy_menu.php

Informacje dodatkowe:

W ramach pogłębiania wiedzy na temat społecznych skutków rozwoju informatyki zalecana jest książka:

4. Tadeusiewicz R.: Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002 (I wydanie, ISBN 83-87674-33-8, oraz II i III wydanie, zmienione i poprawione oraz coraz bogaciej ilustrowane – tego samego roku) ; http://otworzksiazke.pl/ksiazka/spolecznosc_internetu/

W ramach pogłębiania wiedzy na temat historii informatyki zalecana jest książka:

5. Tadeusiewicz R.: Wstęp do informatyki, Wydawnictwo Poldex, ISBN 83-90 7990-0-6, Kraków, 1997 http://otworzksiazke.pl/ksiazka/wstep_do_informatyki/