Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza sieci społecznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-201-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy i umiejętności do przeprowadzenia analizy sieci społecznych. Studenci nabywają też niezbędne kompetencje pozwalajace im na dostrzeżenie wagi analizy sieci i znajomości koncepcji sieciowych dla rozwiązywania problemów społecznych i osłabiania negatywnych procesów społecznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi powiązanymi w sieci zależności kształtowanych w procesie konkurencji i współpracy IFS1P_W08 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym i uczestniczącym w strukturach sieciowych kształtujących się pod wpływem nowych technologii. IFS1P_W12 Studium przypadków ,
Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na dobór metod analizy sieci społecznych i interpretacje zachodzących w nich procesów. IFS1P_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność analizy konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność projektowania i wdrażania proponowanych rozwiązań w odniesieniu do analizy sieci społecznych. IFS1P_U05 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Projekt
M_U002 Student potrafi właściwie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk w zakresie analiz sieciowych IFS1P_U09 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja
M_U003 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy procesów związanych z usieciowaniem kontaktów i przepływem informacji we współczesnych społeczeństwach IFS1P_U01 Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić priorytety pracując nad wykonaniem projektu i jego prezentacją. IFS1P_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość szybkiego rozwoju koncepcji teoretycznych i badawczego ich wykorzystania, związanych z sieciami społecznymi oraz rozumie konieczność samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności IFS1P_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi powiązanymi w sieci zależności kształtowanych w procesie konkurencji i współpracy + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym i uczestniczącym w strukturach sieciowych kształtujących się pod wpływem nowych technologii. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na dobór metod analizy sieci społecznych i interpretacje zachodzących w nich procesów. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność analizy konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność projektowania i wdrażania proponowanych rozwiązań w odniesieniu do analizy sieci społecznych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi właściwie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk w zakresie analiz sieciowych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy procesów związanych z usieciowaniem kontaktów i przepływem informacji we współczesnych społeczeństwach + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić priorytety pracując nad wykonaniem projektu i jego prezentacją. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość szybkiego rozwoju koncepcji teoretycznych i badawczego ich wykorzystania, związanych z sieciami społecznymi oraz rozumie konieczność samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Analiza sieci

Dzisiejsze społeczeństwo to społeczeństwo sieci. Logika sieci organizuje je na wszystkich poziomach. Analiza sieci społecznych (SNA) jest metodą badania struktury społecznej i wzorów relacji pomiędzy ludźmi i grupami, pozwala również na badanie społecznych konsekwencji tych struktur (np.: alokacji zasobów, przepływów informacji, zmiany poglądów, itd.).
1. Społeczeństwo sieci charakterystyka i podstawowe pojęcia
2. Od web 1.0 do web 2.0 technologiczny wymiar sieci społecznych
3. Teorie sieci społecznych: nowy paradygmat w socjologii?
4. Sieci w społeczeństwie: Analiza sieci społecznych (SNA) i sieciowa teoria wymiany (NET)
5. Teoria społeczeństwa sieci (TNS)
6. Sieci ludzkie i nieludzkie: Teoria aktora sieci (ANT) i
7. Sieci ludzkie i nieludzkie:Nowa Nauka Sieci (NST)
8. Jak badać sieci społeczne – próba podsumowania (kolokwium)

Ćwiczenia projektowe (30h):
Analiza sieci – projekt badań

Analiza sieci społecznych umożliwia badanie właściwości sieci i interpretujących rolę jej węzłów jak również łączących ich relacji. Zajęcia będą podzielona na cztery zasadnicze bloki. Trzy służące poznaniu przez studentów trzech wymiarów analizy sieci społecznych oraz czwarty mający na celu zaprojektowanie i przygotowanie własnego projektu badań opartej na analizie sieci:
I. Zajęcia wprowadzające: omównienie tematyki zajeć i ich koncepcji

II. W sieci społecznej

1. Wprowadzenie do analizy sieci społecznych
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 1. Zaplątani w sieć
2. W sieci przepływów: charakterystyka procesów zachodzących w sieciach
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 2: Zaraźliwy śmiech i rozdział 4:To boli mnie tak samo jak ciebie
3. Mocne i słabe więzi a kapitał społeczny w sieciach
Sierocińska, K. Kapitał społeczny, definiowanie, pomiar i typy
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwja8fuW2cPSAhXoB5oKHRSPAvMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.inepan.pl%2Fpliki%2Fstudia_ekonomiczne%2FStudia%25202011%25201%25204%2520sierocinska.pdf&usg=AFQjCNHjJkyDobtcU9yuOxhKT4fjGF6kZQ&sig2=yFm3qexEJWC3IFZAA6eeEg&cad=rja
4. Supersieć
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 8

II. Analiza sieci – tradycja badań i współczesne zastosowania
1. Struktura grup małych: struktura socjometryczna
Turner J, Struktura teorii socjologicznej, Rozdział 35, fragment Techniki socjometryczne – Moreno
2. Struktury komunikacji i władzy
Turner J, Struktura teorii socjologicznej, Rozdział 35, fragment Badania nad komunikacją w grupach
III. Jak badać sieci społeczne?
1. Zastosowanie analizy sieci
Wysieńska, K. O UŻYTECZNOSCI ANALIZ SIECIOWYCH W WYJAŚNIANIU PROCESÓW
INTEGRACJI MIGRANTÓW https://www.isp.org.pl/uploads/drive/oldfiles/pdf/sieci.pdf
2. Analiza ilościowa
Zawisza K., Gałaś A., Tobiasz-Adamczyk B. (2014), Polska wersja Courage Social Network Index — skali do oceny poziomu sieci społecznych, „Gerontologia Polska”, nr 1(22), s.31-41.
3. Analiza jakościowa
Wysieńska, K. 2010. Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja -tożsamość,
preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce. ISP: Warszawa.

IV. Przygotowanie samodzielnych projektów badawczych 8 godzin
Praca w grupach nad projektami pod opieką prowadzącego zajęcia
1. Sformułowanie tematu i koncepcji badań.
2. Określenie atrybutów i relacji w perspektywie badanego zagadnienia: jakie zależności będą badane.
3. Dobór metody badawczej i tworzenie narzędzia
4. Prezentacja projektów grupowych (4 godziny)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajecia mają charakter ćwiczeń projektowych oraz wykładów. Zaliczenie polega na aktywnym udziale w zajęciach, przygotowaniu do zajęć w oparciu o literaturę przypisaną do poszczególnych tematów oraz przygotowanie i zaprezentowanie grupowego projktu.Dopuszczenie do zaliczenia uzyskuje osoba, która uczestniczyła w zajęciach. Nieobecności (powżej dwóch) należy zaliczyć na dyżurach w zakresie i formie uzgodnionej z osobą prowadzącą. Obecności na wykładach nie są obowiązkowe i do zaliczenia może przystapić każdy uczetnik przemiotu.
Studenci nie realizujący projektu będą zaliczali ćwiczenia w sposób indywidualny uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia.
II i III termin zaliczenia wykładu – egzamin ustny
II i III termin zaliczenia ćwiczeń – samodzielne opracowanie projektu badawczego i przesłanie porwadzącej zajęcia w ustalonym terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 50% kolokwium i 50% projekt

Ocena grupowo wykonanego projektu 50%, zawiera:
Prezentacja wykonanego projektu 20%
Aktywny udział w zajęciach i pracach nad wykonaniem projektu 30%
Zaliczenie w formie kolokwium (na ostatnich zajęciach) 50% – obejmuje treści przedstawione na wykładzie i literaturę obowiązkową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, na ćwiczeniach możliwe są dwie nieobecności. W razie większej ilości nieobecności student musi wykonać dodatkowe ćwiczenia lub zaliczyć obowiązkowa literaturę. W sposób i w formie uzgodnionej z osobą prowadzącązajęcia.
Studenci nie realizujący projektu będą zaliczali ćwiczenia w sposób indywidualny uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
1. Pietrowicz K., 2016, Podejścia sieciowe w socjologii, Bydgoszcz: rozdział Podejścia sieciowe
2. Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot
3. Turner, J., Maryanski, A. Analiza sieciowa. W: J. Turner. Struktura teorii
socjologicznej. PWN: Warszawa

Literatura dodatkowa (pomocna przy tworzeniu własnych projektów badawczych):

Wellman, B. (1988). “Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance” Pp. 19-61 w Social Structures a Network Approach, pod redakcją Barry Wellman & S.D. Berkowitz. Cambridge, Cambridge University Press. [PDF]
O metodzie (Social Network Analysis), http://www.episteme.com.pl/obszary-wiedzy/SNA/o-metodzie.
R.A. Hanneman, M. Riddle, Introduction to social network methods, University of California, Riverside 2005, http://faculty.ucr.edu/~hanneman/.
M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.2008
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2008.
M. Castells. Sieci oburzenia, sieci nadziei. Warszawa: PWN 2012
J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwo PWN.2010
Kinga Wysieńska, O użyteczności analiz sieciowych. http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/sieci.pdf
Stępka P., Ponadgraniczna koncentracja własności mediów na przykładzie europejskiego sektora telewizyjnego – analiza sieci społecznych, Global Media Journal, Nr 1 (3), 2007
Stępka P., Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, w: Przegląd Europejski 1(10) 2005, s. 106-118.
Stępka P, Subda K., Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, w E-Mentor, Numer: 1 (28)/2009
Stępka P., Subda K., Struktury sieciowe – możliwości pomiaru, analizy i zarządzania kapitałem relacyjnym przedsiębiorstwa, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 100, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 2010, s. 199-210.
P.Stępka, K. Subda, Analiza Sieci Społecznych jako nowoczesne narzędzie pomiaru komunikacji wewnętrznej, w: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) , 2009, s. 123-138.
Wysieńska, K. 2010. Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość,
preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce. ISP: Warszawa.
Wysieńska K. 2012. Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i
Wietnamczyków w Polsce. ISP: Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gain and loss of esteem, direct reciprocity and Heider balance / Forough Hassanibesheli, Leila Hedayatifar, Przemysław GAWROŃSKI, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Krzysztof KUŁAKOWSKI // Physica. A, Statistical Mechanics and its Applications ; ISSN 0378-4371. — 2017 vol. 468, s. 334–339. — Bibliogr. s. 339, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-05. — Forough Hassanibesheli, Leila Hedayatifar – pierwsza afiliacja: Shahid Beheshti University, Iran. W trakcie powstawania publikacji stypendium na WFiIS AGH.. — tekst: https://goo.gl/XADbHP
Separate or perish – the coevolving voter model / K. KUŁAKOWSKI, M. STOJKOW, D. ŻUCHOWSKA-SKIBA, P. GAWROŃSKI // International Journal of Modern Physics. C ; ISSN 0129-1831. — 2018 vol. 29 no. 7, s. 1850053-1–1850053-13. — Bibliogr. s. 1850053-12–1850053-13. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-27
Dynamika sieci społecznych osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskim — The dynamics of social networks of people with disabilities in contemporary Polish society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; ISSN 0208-600X. — 2017 nr 60, s. 145–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.
Niepełnosprawność w dobie Web 2.0 : znaczenie portali społecznościowych dla osób z niepełnosprawnościami — Disability in the Web 2.0 era : importance of social networking sites for people with disabilities / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Wybrane problemy społeczne : teraźniejszość – przyszłość / red. nauk. Ewa Grudziewska, Marta Mikołajczyk. — Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. — ISBN: 978-83-66010-09-3. — S. 138–148. — Bibliogr. s. 146–147, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.aps.edu.pl/media/2129589/wybrane-problemy-spo%C5%82eczne_e-book.pdf

Informacje dodatkowe:

brak