Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Architektura Usługowa Systemów ICT
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-206-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Werewka Jan (werewka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs realizowany jest w ramach modułu objętego wsparciem POWER 3.5, w skład którego wchodzą następujące przedmioty: (1) Badanie użyteczności interfejsów, (2) Architektura usługowa systemów, (3) Design thinking (dalej: DT)

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie paradygmat SOA. IFS1P_W01 Egzamin
M_W002 Zna zasady rozwoju systemów ICT opartych o usługi. IFS1P_W03 Wykonanie projektu
M_W003 Zna ogólną strukturę systemów ICT. Zna zależności pomiędzy architekturą korporacyjną, a architekturą oprogramowania. IFS1P_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zamodelować systemy ICT w ArchiMate. IFS1P_U05 Wykonanie projektu
M_U002 Umie opracować model motywacyjny tworzonych systemów. IFS1P_U12 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi utworzyć podstawową strukturę architektury systemu ICT. IFS1P_U12 Wykonanie projektu
M_U004 Potrafi przygotować dokumentację projektu oraz zaprezentować wybrane rozwiązania. IFS1P_U06 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie przy opracowywaniu projektu systemu ICT. IFS1P_U13, IFS1P_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie paradygmat SOA. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady rozwoju systemów ICT opartych o usługi. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna ogólną strukturę systemów ICT. Zna zależności pomiędzy architekturą korporacyjną, a architekturą oprogramowania. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zamodelować systemy ICT w ArchiMate. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie opracować model motywacyjny tworzonych systemów. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi utworzyć podstawową strukturę architektury systemu ICT. + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować dokumentację projektu oraz zaprezentować wybrane rozwiązania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie przy opracowywaniu projektu systemu ICT. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Tematyka wykładów

1. Wprowadzenia do pojęć: architektura oprogramowania i korporacyjna.
2. Modelowanie strategii rozwoju organizacji wspieranej przez ICT
3. Model usług według notacji ArchiMate, warstwa motywacji
4. Modelowanie działalności gospodarczej, warstwa biznesowa ArchiMate
5. Atrybuty jakości systemów informatycznych
6. Warstwa aplikacji
7. Warstwa infrastruktury
8. Metody zwinne o klasyczne rozwoju systemów ICT
9. Warstwa implementacji i migracji
10. Widoki architektoniczne.
11. Metodyki architektury korporacyjnej
12. Architektura zorientowana na usługi, Model usług przetwarzania w chmurze.
13. Weryfikacja architektury
14. Przygotowanie do egzaminu międzynarodowego z notacji ArchiMate*

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Tematyka warsztatów

  1 Wybór i analiza rzeczywistego systemu (organizacji, firmy,…itp ) do zamodelowania, Podział na zespoły projektowe
  2. Opracowanie strategii rozwoju systemu w BMC
  3. Wyznaczenie modelu motywacyjnego i zestawu usług biznesowych, aplikacji i infrastruktury
  4. Opracowanie modelu warstwy biznesowej
  5. Analiza wymagań niefunkcjonalnych systemu informatycznego, Opracowanie modelu warstwy aplikacji
  6. Opracowanie modelu warstwy infrastruktury
  7. Prezentacja projektu przez zespół

 2. Projekt studencki

  Kurs realizowany jest w ramach modułu objętego wsparciem POWER 3.5, w skład którego wchodzą następujące przedmioty:
  (1) Badanie użyteczności interfejsów
  (2) Architektura usługowa systemów
  (3) Design thinking (dalej: DT)
  Końcowym efektem modułu ma być projekt studencki, którego realizacja wymagać będzie wykorzystania kompetencji, umiejętności i wiedzy zdobytych w ramach wszystkich wymienionych przedmiotów. Projekt realizowany jest przez pięcioosobowe zespoły studenckie. Zespoły zostaną wyłonione podczas zajęć z DT. W ramach kursu „Badanie użyteczności interfejsów” studenci i studentki zapoznają się z metodami badawczymi umożliwiającymi rozpoznanie potrzeb użytkowników i testowanie prototypów. Zajęcia „Architektura usługowa systemów” kładły będą nacisk na warstwę biznesową i informatyczną. W toku kursu DT studenci i studentki zapoznają się z metodami zarządzania projektami i zespołami, technikami facylitacji procesów twórczych, wreszcie metodami prezentowania wyników. Podczas zajęć z DT studentki i studenci wybiorą problem i zaprojektują jego rozwiązania. Będą również regularnie prezentowali postępy swoich prac. Moduł zamknie prezentacja projektów zespołowych. Podczas finalnej prezentacji konieczność jest obecność całego zespołu. Każda z osób prowadzących będzie oceniała ważne z perspektywy własnych zajęć aspekty projektu. Sposób w jaki studenci i studentki uporają się z projektami będzie miał istotny wpływ na oceny z poszczególnych kursów wchodzących w skład modułu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem wzbogaconymi o przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby przystąpić do egzaminu student musi otrzymać zaliczenie z ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdorazowo będą ustalane indywidualnie przez prowadzącego w zależności od treści, które stanowią ową zaległość.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Podstawowa znajomość logiki.
 • Podstawy użytkowania komputerów.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. The Open Group. ArchiMate 2.1 Specification. (2013), http://
pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/toc.html
2 Werewka, J., Lewicka, D., & Zakrzewska-Bielawska, A. F. (2012). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: Metodologia i strategia zarządzania (T. 1). Kraków: Wydawnictwa AGH.
3. Werewka, J., Tadeusiewicz, R., Rogus, G., & Skrzyński, P. (2012). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: Pozyskiwanie wiedzy i modelowanie biznesowe (T. 2). Kraków: Wydawnictwa AGH.
4. Werewka, J., Nalepa, G. J., Turek, M., Włodarek, T., Bobek, S., & Kaczor, K. (2012). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: Zarządzanie projektami i procesami wytwarzania oprogramowania (T. 3). Kraków: Wydawnictwa AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jamróz K., Pitulej D., Werewka J.: Adapting Enterprise Architecture at a Software Development
Company and the Resultant Benefits, in P. Avgeriou and U. Zdun (Eds.): ECSA 2014, LNCS 8627,
pp. 170–185, 2014.
2. Werewka J., Jamróz K., Pitulej D.: Developing Lean Architecture Governance in a Software
Developing Company Applying ArchiMate Motivation and Business Layers, Beyond Databases,
Architectures, and Structures, Kozielski S., Mrozek D., Kasprowski P., Małysiak-Mrozek B.,
Kostrzewa D. (Eds.), Springer International Publishing, 2014, ISBN 978-3-319-06931-6, 492-5034.
3. Szwed P., Skrzynski P., Rogus G., Werewka J.: SOAROAD: An Ontology of Architectural
Decisions Supporting Assessment of Service Oriented Architectures, Informatica, Special Issue:
Advances in Semantic Information Retrieval Guest Editors: Vitaly Klyuev, Vol. 38, 2014; 38, 31-42.

Informacje dodatkowe:

Brak