Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja społeczna w dobie nowych mediów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-208-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowym celem wykładów jest wskazanie studentom poziomów komunikowania od interpersonalnego do sieciowego aby zapoznać ich z pełnią zachodzących dziś zjawisk w komunikacji społecznej. Ważnym elementem będzie omówienie poszczególnych elementów procesu komunikowania wraz z przykładami, aby ukazać ich znaczenie współcześnie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur komunikacyjnych i perswazyjnych w sieciach społecznych IFS1P_W02 Projekt,
Prezentacja
M_W002 Student ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych IFS1P_W05 Projekt,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla komunikacji społecznej w sieciach społecznych IFS1P_U03 Projekt
M_U002 Student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu zmian procesów komunikacyjnych. IFS1P_U07 Projekt,
Prezentacja
M_U003 Student ma umiejętność samokształcenia się i rozwoju swoich kompetencji komunikacyjnych IFS1P_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją IFS1P_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie potrzebę kształcenia się i rozwijania swojej wiedzy w odniesieniu do kwestii związanych z podnoszeniem swoich kompetencji komunikacyjnych IFS1P_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur komunikacyjnych i perswazyjnych w sieciach społecznych + - - - + - - - - - -
M_W002 Student ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla komunikacji społecznej w sieciach społecznych + - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu zmian procesów komunikacyjnych. - - - - + - - - - - -
M_U003 Student ma umiejętność samokształcenia się i rozwoju swoich kompetencji komunikacyjnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją + - - - + - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę kształcenia się i rozwijania swojej wiedzy w odniesieniu do kwestii związanych z podnoszeniem swoich kompetencji komunikacyjnych - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Komunikacja społeczna – pojęcie i poziomy komunikacji, społeczne źródła procesu komunikacji, bariery w komunikacji.
2. Komunikacja niewerbalna.
3. Mowa ciała – aspekty praktyczne, zastosowanie (film).
4. Perswazja – czyli budowa skutecznego komunikatu
5. Komunikacja w internecie
6. Język komunikacji w Internecie
7.W sieci. Komunikacja w dobie nowych mediów

Konwersatorium (15h):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z charakterystyką komunikacji społecznej zapośredniczonej cyfrowo, a także przekazanie im umiejętności praktycznych niezbędnych do efektywnej komunikacji realizowanej poprzez nowe media.

Zajęcia będą realizowane dwutorowo, w dużej mierze na podstawie pracy własnej studentów. W pierwszej kolejności będą oni przygotowywać krótkie notatki tekstowe (około 1-strona; nie dotyczy ostatnich zajęć, na których będą prezentowane projekty zaliczeniowe; informacja o konieczności sporządzenia notatek na pierwsze spotkanie zostanie rozesłana studentom mailowo/przez media społecznościowe), w których umieszczą odpowiedzi na pytania dotyczące tematu danych zajęć. Następnie część zajęć będzie przeznaczona na dyskusje: w zespołach zadaniowych oraz na forum – studenci powinni odnieść się do informacji przygotowanych na potrzeby zajęć. Ostatnia część zajęć będzie przeznaczona na pracę grupową nad projektem zaliczeniowym. Poszczególne spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom:
1. Jak mówić by nas słuchano? Podstawy efektywnej komunikacji bezpośredniej i zapośredniczonej cyfrowo. Zajęcia wprowadzające: zapoznanie się z grupą, przedstawienie planu spotkań i wymogów zaliczeniowych, podział na zespoły zadaniowe, dyskusja o zasadach efektywnej komunikacji (na podstawie przygotowanych notatek, moderowana przez prowadzącego).
2. Storytelling i content marketing czyli jak wykorzystać opowieść w budowaniu efektywnej strategii komunikacyjnej.
3. Komunikacja w Internecie na przykładzie stron internetowych.
4. Blogosfera i komunikacja na blogach.
5. Komunikacja w mediach społecznościowych
6. Czas się pokazać! Obraz, video marketing i ich znaczenie dla komunikatu.
7. Zaliczenie, podsumowanie zajęć.
Przygotowywane na każde zajęcia notatki będą stanowiły punkt wyjścia i teoretyczną podstawę dla warsztatowej pracy w grupach. Zespoły zadaniowe będą pracowały nad przygotowaniem strategii komunikacyjnej dla:
• Profilu facebookowego stowarzyszenia,
• prywatnego bloga internetowego,
• kanału wideo firmy na portalu YouTube,
• strony internetowej korporacji w taki sposób, aby tworzone strategie wypełniały cele społeczne, biznesowe czy marketingowe tego rodzaju podmiotów. Ocena postępów będzie częściowo oparta na debacie nad efektami pracy poszczególnych grup, które zostaną poddane opiniowaniu w trakcie ostatniego spotkania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem wzbogaconymi o przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Konwersatorium: Prezentacje studenckie i dyskusje z osobą prowadzącą zajęcia oraz wypowiedzi osoby prowadzącej (wprowadzenia, podsumowania) służące realizacji efektów kształcenia
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student przystępuje do kolokwium i prezentuje projekt w grupie projektowej.
Zaliczenie poprawkowe odbywa się w analogicznej formie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przygotowują się z określonych tematów i aktywnie rozmawiają o nich osobą prowadzącą zajęcia zdobywając nową wiedzę.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena kocowa: 50% ocena kolokwium i 50% ocena z projektu
Projekt grupowy:
80% projekt prezentowany na zajęciach
20% ocena aktywności na zajęciach
Projekty grupowe będą ocenianie:
oryginalność tematu 20%
zawartość merytoryczna 80%
sposób prezentacji 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prowadzący zajęcia wyznacza literaturę i zagadnienia do samodzielnej analizy przez studenta. Materiał jest zaliczany w czasie i trybie wyznaczonym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa literatura:
J. Hall, M.L. Knapp, 2008, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocłasw: Wydawnictwo Astrum
J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa:PWN:2013
P. Thompson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka, Poznań 1998

Literatura dodatkowa dla zainteresowanych:

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków , 2006,
Z. Nęcki, Komunikacja niewerbalna, w: Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2005,
P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Komunikowanie się bez słów, w: P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1988.
J. Stewart, (red.).Mosty zamiast murów. Warszawa:PWN:2000
W. Gustowski.Komunikacja w mediach społecznościowych.Gdynia: Novae Res:2012
M. Bugajski. Język w komunikowaniu.Warszawa:PWN. 2007
M. Marcjanik. Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa:PWN. 2014
Katherine Adams, Gloria J. Galanes. Komunikacja w grupach. Warszawa:PWN. 2007
Cheryl Hamilton. Skuteczna komunikacja w biznesie. Warszawa:PWN. 2011
Mitręga Anna, Jagoszewska Iwona. Komunikacja jako narzędzie porozumienia we wspólnotach społecznych. Toruń: Adam Marszałek. 2012
Zimnol Adam. Komunikacja Interpersonalna.Wrocław:Poligrafia 2012
Więckiewicz Marta. Blog w perspektywie genologii multimedial. Toruń: Adam Marszałek. 2012
H. Paluch, K. Czerwiński, W. J. Maliszewski (red.)Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych. Toruń: Adam Marszałek 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dorota Żuchowska-Skiba. 2011. Marketing w praktyce socjologicznej, w: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym: wybrane zagadnienia, red. Lesław H. Haber. Kraków : NOMOS, (s. 101–122).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2007. Blog – nowa forma przekazu politycznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, pod red. Anny Siwik. Kraków: Wydawnictwa Naukowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, (s. 345–356).

Informacje dodatkowe:

brak