Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie innowacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-218-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Madura Michał (michal.madura@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z innowacjami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do projektowania i wdrażania innowacji społecznych. IFS1P_W04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów i potrafi przewidywać wielokierunkowe innowacje. IFS1P_K07 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego w zakresie wpływu innowacji społcznych na zmianę i ma umiejętność ich prezentacji. IFS1P_U02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. IFS1P_K06 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur w procesie projektowania i wdrażania innowacji. IFS1P_K05 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do projektowania i wdrażania innowacji społecznych. - - - - - - - - + - -
M_W002 Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów i potrafi przewidywać wielokierunkowe innowacje. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego w zakresie wpływu innowacji społcznych na zmianę i ma umiejętność ich prezentacji. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. - - - - - - - - + - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur w procesie projektowania i wdrażania innowacji. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):

 1. Inteligentne szczoteczki, łyżki i lodówka na arbuzy
  Wstęp do zajęć:
  - zarysowanie programu,
  - określenie zasad zaliczenia,
  - przedstawienie uczestników oraz prowadzącego,
  - wstęp koncepcyjny,
  - dyskusja.
 2. Innowacje, czyli co?
  Na zajęciach porozmawiamy o innowacyjności – czym jest, jak można ją definiować. Czy innowacja może się skończyć, a jeśli tak, to jak ją wtedy nazwać? Spróbujemy wspólnie zarysować trendy jakie znaleźć można w świecie nowych technologii oraz ocenić ich przydatność.
  Na koniec porozmawiamy o tym, czy Polska jest krajem sprzyjającym innowacjom.
 3. Jak tworzyć innowacyjne produkty?
  Na zajęciach porozmawiamy o procesie projektowym. Spróbujemy zastanowić się w jaki sposób powstają nowe rozwiązania i produkty. Będziemy też mówili o sposobach zarządzania projektami, a w związku z tym nie zabraknie kilku obcobrzmiących terminów.
 4. Innowacja, to rozwiązanie problemu.
  Część ostatnich zajęć to prezentacja projektów zaliczeniowych, wcześniej jednak porozmawiamy o problemach, na które możemy znaleźć rozwiązanie dzięki technologii.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia. zaliczenie w kolejnych terminach będzie indywidualnie ustalane z prowadzącym

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych kilkugodzinnych warsztatów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenie podlega:

 • Udział w ćwiczeniach projektowych (30%)
 • Aktywność podczas zajęć (30%)
 • Projekt zaliczeniowy (40%)
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia, ponieważ warsztaty są ograniczone do jedynie krótkiej formy. Za każdym razem taka możliwość będzie ustalana bezpośrednio z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Afeltowicz, Ł, Pietrowicz, K. (2013). Maszyny społeczne: wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Blank Steve, 2013, Podręcznik startupu: budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice: Wydawnictwo Helion. Business Model Canvas Explained. Dostęp: https://youtu.be/QoAOzMTLP5s
Cook Liz, Project Management Phases and Processes. Źródło: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_63.htm
Floridi Luciano, The Information Society and Its Philosophy: Introduction to the Special Issue on “The Philosophy of Information, its Nature and Future Developments”. Dostęp: http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/tisip.pdf
Lombardo Todd, Fundamentals of Experience Design. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=1y5uPRfXdKY
Norman Don, The three ways that good design makes you happy. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=RlQEoJaLQRA
Rudnicki, S. (red.) (2011). Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
Rudnicki, S. (red.) (2013). Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
Wicha Marcin. Design, czyli co? ‘’To straszne, że słowo design zostało zawłaszczone przez drogie szczotki i krzesła’’. Dostęp: http://weekend.gazeta.pl/weekend1,138262,17693850,Design__czyli_co____To_straszne__ze_slowo_design_zostalo.html

Źródła internetowe:
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
https://hbr.org/topic/innovation
https://innovation.mit.edu
Wszystkie źródła internetowe dostępne były 9 września 2016 roku.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

Michał Madura – PR Manager Studia EDISONDA – zawodowo zajmuje się robieniem dobrego wrażenia. Człowiek orkiestra – kręci, pisze i rozmawia z ludźmi. Z wykształcenia socjolog, absolwent Wydziału Humanistycznego AGH. Współpracował z agencjami reklamowymi, portalami internetowymi i tradycyjnymi mediami. Jest współtwórcą wielu akcji i wydarzeń związanych z muzyką, nowymi technologiami oraz użytecznością. Prywatnie miłośnik kryminałów, dobrej muzyki i miejskich spacerów.