Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyczne metody śledcze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-219-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr inż. Stachura-Terlecka Bernadetta (bstachur@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z informatycznymi metodami śledczymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie prawne aspekty pracy informatyka śledczego. IFS1P_W06 Zaliczenie laboratorium,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna prawne aspekty ochrony: danych osobowych, informacji, własności intelektualnej. IFS1P_W10 Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie rolę i warunki opiniowania informatycznego. IFS1P_W06 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_W004 Zna sposoby reagowania na incydenty i potrafi zastosować je w realnych sytuacjach IFS1P_K02, IFS1P_U09, IFS1P_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi prowadzić samodzielnie podstawowe śledztwa komputerowe z zachowaniem zasad dobrych praktyk informatyka śledczego IFS1P_U04, IFS1P_U02, IFS1P_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_U002 Zna metody ekspertyz IFS1P_U04, IFS1P_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi dokonać podstawowej analiza urządzeń komputerowych i urządzeń mobilnych. IFS1P_W09, IFS1P_U05 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_U004 Student potrafi przygotować raporty z dochodzeń w zgodzie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej. IFS1P_U05, IFS1P_U02, IFS1P_K06, IFS1P_U10, IFS1P_U09 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie prawne aspekty pracy informatyka śledczego. - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna prawne aspekty ochrony: danych osobowych, informacji, własności intelektualnej. - - - - - - - - + - -
M_W003 Zna i rozumie rolę i warunki opiniowania informatycznego. - - - - - - - - + - -
M_W004 Zna sposoby reagowania na incydenty i potrafi zastosować je w realnych sytuacjach - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prowadzić samodzielnie podstawowe śledztwa komputerowe z zachowaniem zasad dobrych praktyk informatyka śledczego - - - - - - - - + - -
M_U002 Zna metody ekspertyz - - - - - - - - + - -
M_U003 Student potrafi dokonać podstawowej analiza urządzeń komputerowych i urządzeń mobilnych. - - - - - - - - + - -
M_U004 Student potrafi przygotować raporty z dochodzeń w zgodzie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
Informatyczne metody śledcze

Zajęcia są podzielone na dwie główne części:
1. Część teoretyczną,
2. Część praktyczną.
W ramach części teoretycznej studenci zapoznają się z:
1. Prawnymi aspektami analizy urządzeń.
2. Prawnymi aspektami ochrony danych osobowych i informacji
3. Metodologia ekspertyz
W czasie zajęć przeanalizowane zostaną przepisy prawne normalizujące pracę biegłych sądowych z dziedziny informatyki i warunki oraz sposoby wykorzystywania elektronicznych i informatycznych metod śledczych.
W praktycznej części zostaną omówione i zaprezentowane niektóre metody śledcze wykorzystujące informatykę do celów:
• analiza urządzeń mobilnych,
• analiza dysków twardych
Dodatkowo w czasie trwania warsztatów studenci zapoznają się z zasadami:
• prowadzenia samodzielnych dochodzeń elektronicznych,
• sposobów reagowania na incydenty,
• przygotowywania raportów z dochodzeń w zgodzie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej.
Zajęcia będą opierały się na dyskusji, analizie przypadków zaistniałych oraz pracy z urządzeniami wykorzystywanymi w pracy biegłych sądowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia. zaliczenie w kolejnych terminach będzie indywidualnie ustalane z prowadzącym

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych kilkugodzinnych warsztatów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie punktów za aktywność na zajęciach oraz punktacji z testu końcowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia, ponieważ warsztaty są ograniczone do jedynie krótkiej formy. Za każdym razem taka możliwość będzie ustalana bezpośrednio z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość obsługi komputera i podstawowego oprogramowania komputerowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ustawy:

 • Kodeks Karny Dz.U. 2017 poz. 2204 z późniejszymi zmianami,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami,

Skrypty:

 • Practical Windows Forensics – Ayman Shaaban, Konstantin Sapronov
 • EnCase Computer Forensics The Official EnCE EnCase Certified Examiner Study Guide,
 • Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo- informatycznego – Maciej Szmit – European Association for Security – Kraków 2014.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rola informatyki śledczej w rozwiązywaniu zagadek kryminalistycznych- Bernadetta Stachura-Terlecka – w Bezpieczeństwo zagadnienie – red. naukowa Kazimierz Kraj

Informacje dodatkowe:

Brak