Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Produktywność na co dzień - narzędzia i techniki wspierające efektywną pracę
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-220-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Badura Michał (kontakt.michalbadura@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas warsztatów uczestnicy poznają wybrane metodologie i techniki wspierające efektywną pracę oraz narzędzia i aplikacje ułatwiające codzienną realizację zadań i projektów (także grupowych).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Uczestnik kursu posiada wiedzę na temat wybranych metod i technik wspierających efektywną i produktywną pracę. IFS1P_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę na temat wyszukiwania i wdrażania narzędzi i aplikacji wspierających efektywną pracę i komunikację z członkami zespołu. IFS1P_W10 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać poznane metody i techniki wspierające efektywną pracę oraz przedstawić ich założenia podczas dyskusji. IFS1P_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi skonfigurować i wykorzystać wybrane narzędzia i aplikacje odwołując się do metod i technik poznanych na zajęciach. IFS1P_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi samodzielnie wybrać i wykorzystać najskuteczniejsze dla siebie narzędzia i metody. IFS1P_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie, że w celu efektywnego zarządzania zadaniami i czasem wymagane jest nieustanne poszerzanie wiedzy i modyfikowanie/udoskonalanie wykorzystywanych procedur i systemów. IFS1P_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Uczestnik kursu posiada wiedzę na temat wybranych metod i technik wspierających efektywną i produktywną pracę. - - - - - - - - + - -
M_W002 Ma wiedzę na temat wyszukiwania i wdrażania narzędzi i aplikacji wspierających efektywną pracę i komunikację z członkami zespołu. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać poznane metody i techniki wspierające efektywną pracę oraz przedstawić ich założenia podczas dyskusji. - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi skonfigurować i wykorzystać wybrane narzędzia i aplikacje odwołując się do metod i technik poznanych na zajęciach. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie wybrać i wykorzystać najskuteczniejsze dla siebie narzędzia i metody. - - - - - - - - + - -
M_K002 Rozumie, że w celu efektywnego zarządzania zadaniami i czasem wymagane jest nieustanne poszerzanie wiedzy i modyfikowanie/udoskonalanie wykorzystywanych procedur i systemów. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi metodami i technikami wspierającymi efektywną pracę. Uczestnicy kursu poznają również wybrane narzędzia i aplikacje, które mogą pomóc im w różnych obszarach codziennego działania (m. in. w planowaniu, zarządzaniu zadaniami i projektami oraz komunikacji z zespołem projektowym).

Pierwsza część kursu będzie koncentrowała się na pojęciach związanych z produktywnością i efektywnością oraz metodach i technikach, które ułatwiają zarządzanie zadaniami. Uczestnicy zidentyfikują nawyki i działania, które utrudniają im utrzymanie uwagi podczas pracy. Porozmawiamy m.in. o metodologi GTD (Getting Things Done) oraz diecie informacyjnej i cyfrowym minimalizmie w czasach otaczającego nas nieustannie szumu informacyjnego.

Druga część warsztatów będzie przeglądem wybranych przez prowadzącego narzędzi i aplikacji, które mogą wspierać produktywną pracę na co dzień.

Przedstawione zostaną narzędzia i techniki ułatwiające:

 • zarządzanie zadaniami/projektami indywidualnie,
 • zarządzanie zadaniami/projektami w zespole,
 • zaawansowaną konfigurację kalendarza,
 • efektywną obsługę email’a,
 • tworzenie i organizowanie notatek,
 • organizację plików cyfrowych i analogowych,
 • planowanie i ewaluację dnia (lub innych okresów),
 • automatyzację procesów między narzędziami.

Wybrane narzędzia, które zostaną omówione podczas kurus:

 • todoist (listy zadań, zarządzanie projektami),
 • trello (zarządzanie projektami),
 • slack / twist (komunikacja w zespole),
 • google calendar (współpraca w zespole),
 • notion (tworzenie ładnych wizualnie notatek),
 • dropbox / google drive / icloud (organizacja plików w chmurze),
 • gmail (zaawansowane filtry, reguły, ustawienia),
 • scanbot (digitalizowanie dokumentów, tworzenie pdf),
 • pocket (prywatna baza odnośników, repozytorium),
 • typeform / google forms (tworzenie ankiet),
 • zapier (automatyzacja, łączenie narzędzi),
 • wybrane rozszerzenia do przeglądarek internetowych.

Porozmawiamy także o tym, w jaki sposób pracować nad swoim “systemem produktywności” i gdzie szukać inspiracji przydatnych w jego rozwijaniu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia. zaliczenie w kolejnych terminach będzie indywidualnie ustalane z prowadzącym

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych kilkugodzinnych warsztatów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach, aktywność oraz wykonywanie ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia, ponieważ warsztaty są ograniczone do jedynie krótkiej formy. Za każdym razem taka możliwość będzie ustalana bezpośrednio z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaleca się przyniesienie na drugie i trzecie zajęcia własnych laptopów i smartfonów (nie jest to warunek konieczny, ale z pewnością ułatwi wykonywanie ćwiczeń uczestnikom warsztatów).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura (dla zainteresowanych tematem):

 • Allen, D., Waśko, Z., & Helion. (2016). Getting things done czyli Sztuka bezstresowej efektywności: Bestseller Davida Allena. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Carr, N. G., & Rojek, K. (2013). Płytki umysł: Jak internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Covey, S. R., Majewska-Opiełka, I., & Dom Wydawniczy Rebis. (2017). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Duhigg, C., Guzowska-Dąbrowska, M., Woydyłło, E., & Dom Wydawniczy PWN. (2014). Siła nawyku: Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN.
 • Duhigg, C., Minakowska-Koca, B., & Wydawnictwo Naukowe PWN. (2018). Mądrzej, szybciej, lepiej: Sekret efektywności. Warszawa: PWN.
 • Ferriss, T., & Doroba, A. (2011). 4-godzinny tydzień pracy: Uwolnij się od schematu od 9.00 do 17.00 : dołącz do niezależnych finansowo. Warszawa: MT Biznes.
 • Kotarski, R. (2017). Włam się do mózgu. Warszawa: Altenberg.
 • Laloux, F., Konieczniak, M., & Studio Emka. (2016). Pracować inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 • McKeown, G., Lipa, M., & MT Biznes. (2015). Esencjalista: Mniej ale lepiej. Warszawa: MT Biznes.
 • Newport, C., Jeżewski, W., & Studio Emka. (2018). Praca głęboka: Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Pink, D. H., Wojtaszczyk, A., & Studio Emka. (2012). Drive: Kompletnie nowe spojrzenie na motywację. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Rock, D., Siegel, D. J., Gomola, A., & Dom Wydawniczy REBIS. (2018). *Twój mózg w działaniu: Strategie pokazujące, jak walczyć z rozproszeniem, odzyskiwać koncentrację i pracować mądrzej przez cały dzień. *Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Sinek, S., Waśko, Z., & Wydawnictwo Helion. (2013). Zaczynaj od dlaczego: Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. Gliwice: Helion.
 • Śliwiński, M. (2017). 10 kroków do maksymalnej produktywności czyli Jak zapanować nad chaosem życia codziennego i skutecznie zarządzać czasem! + praktyczne przykłady z aplikacji Nozbe. Gdynia: Nozbe Michał Śliwiński.
 • Tracy, B., Waszkiewicz, M. J., MT Biznes., & WAMEX Marian-Jozef Waszkiewicz. (2017). Zjedz tę żabę!: 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania. Warszawa: MT Biznes.
 • Żmigrodzki, M., & Grupa Wydawnicza Helion. (2018). Zarządzanie projektami dla początkujących: Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Dodatkowe materiały (odnośniki do artykułów, blogów, filmy, pliki PDF) zostaną udostępnione uczestnikom podczas zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

Michał Badura – do niedawna związany zawodowo ze startupem tech-HR HCM Deck, w którym stał na czele zespołu odpowiedzialnego za działania marketingowe oraz wdrażał rozwiązania ułatwiające komunikacje i zarządzanie projektami. Podczas studiów przez 5 lat współtworzył Centrum Mediów AGH – kolektyw kreatywny, który urósł do rangi największej organizacji studenckiej AGH oraz zdobył tytuł najlepszych mediów studenckich w Polsce. Zarządzając organizacją Michał odpowiadał m. in. za rekrutację, komunikację wewnętrzną, integrację członków oraz działania promocyjne. Jest także pomysłodawcą Kina AGH oraz założycielem Koła Naukowego BRAND, które zrzesza osoby zainteresowane marketingiem internetowym. Od 2017 roku pomaga w organizacji spotkań EBMASTERS w Krakowie. Projektuje także strony internetowe oraz tworzy chatboty, które automatyzują komunikację marek przez Messengera.