Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Proces tworzenia chatbotów na przykładzie platformy Messenger
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-223-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Badura Michał (kontakt.michalbadura@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci podczas zajęć dowiedzą się, jak wygląda proces projektowania chatbotów dla platformy Messenger i stworzą swojego chatbota.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania chatbotów w ramach platformy Messenger. IFS1P_W01 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystywać poznane na zajęciach metody i techniki w procesie projektowania i wdrażania chatbotów, a także ma umiejętność prezentacji efektów pracy. IFS1P_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. IFS1P_K06 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Docenia wartość znajomości kultury w procesie projektowania interakcji z chatbotem oraz potrafi wykorzystywać tę wiedzę w procesie projektowania mapy interakcji. IFS1P_K07, IFS1P_K06 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania chatbotów w ramach platformy Messenger. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystywać poznane na zajęciach metody i techniki w procesie projektowania i wdrażania chatbotów, a także ma umiejętność prezentacji efektów pracy. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. - - - - - - - - + - -
M_K002 Docenia wartość znajomości kultury w procesie projektowania interakcji z chatbotem oraz potrafi wykorzystywać tę wiedzę w procesie projektowania mapy interakcji. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z procesem tworzenia chatbotów dla platformy Messenger – jednego z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, będącego częścią ekosystemu Facebook’a.

W pierwszej części zajęć uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie, dlaczego w ostatnich miesiącach powstaje tak wiele chatbotów na Messengerze oraz dlaczego będzie ich coraz więcej. Zaprezentowane zostaną możliwości, zastosowania i przykłady chatbotów oraz narzędzia umożliwiające bezpłatne tworzenie chatbotów bez znajomości języków programowania.

W drugiej części uczestnicy samodzielnie stworzą mapę interakcji chatbota, zaprojektują jego elementy oraz nauczą się praktycznej obsługi jednego z narzędzi do tworzenia chatbotów. Podczas pracy z narzędziem przedstawione zostaną jego najważniejsze funkcje, m. in. sposoby automatycznej dystrybucji i segmentowania treści, ustawienia automatycznych odpowiedzi na konkretne frazy wpisywane przez użytkowników oraz możliwości analityczne.

Plan zajęć przewiduje także przedstawienie uczestnikom listy wskazówek i dobrych praktyk, które mogą być przydatne podczas projektowania, tworzenia i promowania chatbotów. Przedstawione zostaną także strony i społeczności, które umożliwiają szukanie inspiracji, wskazówek i pomocy związanej z omawianą tematyką. Warsztaty zakończą się krótką prezentacją stworzonych podczas zajęć chatbotów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: wykład, metoda projektów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia. Zaliczenie w kolejnych terminach (II i III) będzie indywidualnie ustalane z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych kilkugodzinnych warsztatów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność na zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń projektowych 100%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia, ponieważ warsztaty są ograniczone do jedynie krótkiej formy. Za każdym razem taka możliwość będzie ustalana bezpośrednio z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Warunek konieczny: posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pomoce naukowe w formie:

 • artykułów,
 • poradników,
 • dokumentacji,
 • odnośników,
 • prezentacji,

będą sukcesywnie przedstawiane i udostępnione uczestnikom podczas zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Michał Badura – do niedawna związany zawodowo ze startupem tech-HR HCM Deck, w którym stał na czele zespołu odpowiedzialnego za działania marketingowe oraz wdrażał rozwiązania ułatwiające komunikacje i zarządzanie projektami. Podczas studiów przez 5 lat współtworzył Centrum Mediów AGH – kolektyw kreatywny, który urósł do rangi największej organizacji studenckiej AGH oraz zdobył tytuł najlepszych mediów studenckich w Polsce. Zarządzając organizacją Michał odpowiadał m. in. za rekrutację, komunikację wewnętrzną, integrację członków oraz działania promocyjne. Jest także pomysłodawcą Kina AGH oraz założycielem Koła Naukowego BRAND, które zrzesza osoby zainteresowane marketingiem internetowym. Od 2017 roku pomaga w organizacji spotkań EBMASTERS w Krakowie. Projektuje także strony internetowe oraz tworzy chatboty, które automatyzują komunikację marek przez Messengera.

Informacje dodatkowe:

Brak