Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia innowacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-227-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstaw nowej dyscypliny jaką jest socjologia innowacji oraz umiejętności jej zastosowania do analizy innowacyjnych produktów i usług.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań procesów innowacyjności. IFS1P_W05, IFS1P_W06, IFS1P_W12, IFS1P_W07 Odpowiedź ustna,
Esej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność wszechstronnego, wykraczającego poza wąskie technologiczne aspekty, rozumienia procesów tworzenia i wdrażania innowacji. IFS1P_U05, IFS1P_U02, IFS1P_U01, IFS1P_K06 Odpowiedź ustna,
Esej
M_U002 Student posiada umiejętność zastosowania wiedzy na temat społecznych uwarunkować innowacji do projektowania produktów i usług. IFS1P_U09, IFS1P_U03 Odpowiedź ustna,
Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności dotyczącą innowacji. IFS1P_K05 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań procesów innowacyjności. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność wszechstronnego, wykraczającego poza wąskie technologiczne aspekty, rozumienia procesów tworzenia i wdrażania innowacji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność zastosowania wiedzy na temat społecznych uwarunkować innowacji do projektowania produktów i usług. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności dotyczącą innowacji. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

Omawiane zagadnienia będą dotyczyć społecznych i kulturowych podstaw innowacyjności, społecznych aspektów procesów tworzenia nowych produktów, barier i szans związanych z procesem wprowadzania nowych produktów na rynek, znaczenia innowacji społecznych oraz roli nauk społecznych w tworzeniu innowacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona obecność w semestrze.

Zaliczenie końcowe w I terminie jest uzyskiwana na podstawie kolokwium pisemnego z treści omawianych na zajęciach oraz lektur obowiązkowych (100%). W II i III terminie zaliczenie może mieć formę kolokwium pisemnego lub odpowiedzi ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

W I terminie ocena uzyskana z kolokwium pisemnego stanowi 100% oceny końcowej. W II i III terminie ocena będzie średnią oceny uzyskanej w ostatnim etapie zaliczenia oraz ocen niedostatecznych uzyskanych w poprzednich terminach (w przypadku gdy średnia jest poniżej 3.0, ocena końcowa to 3.0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia indywidualnie z prowadzącym (w zależności od liczby opuszczonych zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D. Barney, “Społeczeństwo sieci”, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2008, ss. 46-56.
“Podręcznik Oslo”, http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf, ss. 48-55.
A. Flinik, W. Borowicz, “Nie bójmy się start-upów tylko ‘Doliny Krzemowej nad Wisłą’”, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/gospodarka/20160316/nie-bojmy-sie-start-upow-tylko-doliny-krzemowej-nad-wisla
A. Bukowski, S. Rudnicki, J. Strycharz. (2012). Społeczny wymiar innowacji. ”Zarządzanie Publiczne” 2 (20): 13-23.
B. Józefowski. (2017). „Startupowy Kraków 2017”. #OMGKRK
J. Strycharz. (2017). „Od klienta do człowieka”, W: M. Bajor, K. Bogomaz, K. Michalik, J. Strycharz, „Wzrost. O łatwo dostępnych narzędziach rozwoju biznesu”. Fundacja Lepsza Polska 2017, s. 16-33.
A. Bukowski, S. Rudnicki (2017). Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności w Polsce. „Zarządzanie Publiczne” 3 (41): 35-52.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bukowski A., Rudnicki S. (2019). Not Only Individualism: The Effects of Long-Term Orientation and Other Cultural Variables on National Innovation Success. Cross-Cultural Research. https://doi.org/10.1177%2F1069397118785546

A. Bukowski, S. Rudnicki (2017). Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności w Polsce. „Zarządzanie Publiczne” 3 (41): 35-52.

Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012). Społeczny wymiar innowacji. Zarządzanie Publiczne, 2 13-23.

Rudnicki, S. (red.) (2013). Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Informacje dodatkowe:

brak