Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczny wymiar technologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-230-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze społecznym aspektem funkcjonowania technologii, ze szczególnym akcentem na rolę odgrywaną współcześnie technologie informacyjne i komunikacyjne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna główne koncepcje wyjaśniające społeczny kontekst rozwoju technologicznego. IFS1P_W07 Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe sposoby rozumienia pojęć: technologia, informacja, rewolucja informacyjna, społeczeństwo informacyjne IFS1P_W04, IFS1P_W06 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi poddać analizie relacje pomiędzy rozwojem technologicznym a życiem społecznym. IFS1P_U06 Egzamin
M_U002 Student potrafi opisać i poddać analizie dynamikę rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. IFS1P_U03 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość etycznych zagrożeń implikowanych przez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych. IFS1P_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student zdaje sobie sprawę z podstawowych prawnych konsekwencji rewolucji informacyjnej dla życia społecznego i funkcjonowania państwa. IFS1P_K05 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna główne koncepcje wyjaśniające społeczny kontekst rozwoju technologicznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe sposoby rozumienia pojęć: technologia, informacja, rewolucja informacyjna, społeczeństwo informacyjne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi poddać analizie relacje pomiędzy rozwojem technologicznym a życiem społecznym. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opisać i poddać analizie dynamikę rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość etycznych zagrożeń implikowanych przez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student zdaje sobie sprawę z podstawowych prawnych konsekwencji rewolucji informacyjnej dla życia społecznego i funkcjonowania państwa. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze społecznym aspektem funkcjonowania technologii, ze szczególnym akcentem na rolę odgrywaną współcześnie technologie informacyjne i komunikacyjne (Information and Communication Technologies – ICT). Oznacza to prezentację i analizę kwestii takich jak: bariery w skutecznym prognozowaniu losów konkretnych technologii, czynniki decydujące o sukcesie / porażce rozwiązań technologicznych, różne koncepcje relacji pomiędzy rozwojem technologicznym a kształtem życia społecznego, konsekwencje rozwoju technologicznego dla różnych wymiarów życia społecznego. Uczestnictwo w kursie pozwoli studentom zrozumieć główne mechanizmy wzajemnych oddziaływań pomiędzy rozwojem technologicznym, a wzorcami kulturowymi, kształtem relacji społecznych i – w konsekwencji – codziennym życiem użytkowników rozwiązań technicznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową z kursu stanowi ocena uzyskana przez studenta na kolokwium. Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej i obejmuje zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte – dotyczące treści poruszanych na wykładzie oraz treści lektur obowiązkowych.
Ocena końcowa wystawiana jest według następującej formuły:

 • 2.0 – student uzyskał liczbę punktów mniejszą niż 50% punktów możliwych do zdobycia
 • 3.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 50%, ale mniejszą niż 60% punktów możliwych do zdobycia
 • 3.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 60%, ale mniejszą niż 70% punktów możliwych do zdobycia
 • 4.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 70%, ale mniejszą niż 80% punktów możliwych do zdobycia
 • 4.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 80%, ale mniejszą niż 90% punktów możliwych do zdobycia
 • 5.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na wykładach mają obowiązek uzupełnić wiedzę z zakresu przedmiotu wykładów na podstawie lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Barney, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
2. V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, Kraków 2011.
3. D. MacKenzie, J. Wajcman, eds. The Social Shaping of Technology, Milton Keynes 1985.
4. F. Bannister, The Panoptic State: Privacy, Surveillance and the Balance of Risk, Information Polity, vol. 10 (2005), s. 65-78.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

L. Porębski, Technologia w perspektywie społecznej, Kraków 2017.

Informacje dodatkowe:

Brak