Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie webowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-232-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci zapoznają się w ogólnym zarysie z technologicznym aspektem tworzenia serwisów internetowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe technologie webowe, ich możliwości i zastosowania. IFS1P_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stworzyć prostą aplikację działającą po stronie przeglądarki w wybranym narzędziu IFS1P_U10 Kolokwium
M_U002 Potrafi stworzyć prostą aplikację działającą po stronie serwera w wybranym narzędziu IFS1P_U10 Kolokwium
M_U003 Orientuje się w charakterystyce dostępnych bibliotek i frameworków wspomagających tworzenie interaktywnych serwisów webowych IFS1P_U10 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe technologie webowe, ich możliwości i zastosowania. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć prostą aplikację działającą po stronie przeglądarki w wybranym narzędziu - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stworzyć prostą aplikację działającą po stronie serwera w wybranym narzędziu - - + - - - - - - - -
M_U003 Orientuje się w charakterystyce dostępnych bibliotek i frameworków wspomagających tworzenie interaktywnych serwisów webowych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Technologie webowe

Podstawy sieci komputerowych
Protokół http
Język HTML
Kaskadowe arkusze stylów
Język PHP
JavaScript
Biblioteki i frameworki wspomagające tworzenie serwisów
XML i jego zastosowania
Ćwiczenia laboratoryjne:
Badanie systemu DNS i routingu w sieciach IP
Komunikacja za pomocą protokołu http: narzędzia, elementy programowania.
Tworzenie dokumentów HTML/CSS
Podstawy języka PHP: zestaw instrukcji, tworzenie prostych skryptów
Podstawy języka JavaScript: zestaw instrukcji, zastosowania
Przetwarzanie dokumentów XML

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie, zarówno w pierwszym, jak i późniejszym terminie odbywa się w formie kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównywania zaległości będzie indywidualnie ustalany przez prowadzącego w zalężnosi od treści, które stanowią podstawę owej zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO, Ekstrakcja i kwantyfikacja cech sygnału oddechowego z sygnału mowy, Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2013 : materiały XII sympozjum : Krynica Zdrój, 19–23 maja 2013 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2013. — S. 75–76

Katarzyna BARCZEWSKA, Magdalena IGRAS, Detection of disfluencies in speech signal, Young scientists towards the challenges of modern technology : 7th international PhD students and young scientists conference : Warsaw, 17–20 September 2012 : programme. — Warsaw : Warsaw Uniwersity of Technology, 2012. — S. 36

Informacje dodatkowe:

brak