Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kreatywność, ciało-umysł, proces twórczy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-238-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Stępień Agata (agatateresastepien@hotmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Transgresje wielokulturowe; Podświadomość, gest, esencja; Ciało jako teren praktyk w sztuce; Procesy zachodzące między ludźmi i społecznościami w kontekście procesu tworzenia sztuki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna współczesną europejską scenę sztuki wizualnej (ma świadomość jej tendencji artystycznych) i rozumie jej odniesienia do sytuacji politycznej i filozoficznej. IFS1P_W12 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Rozumie potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności jako punktu wyjścia rozumienia współczesnej sztuki. IFS1P_W12 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Samodzielnie bada, ocenia, interpretuje i parafrazuje artykuły naukowe. IFS1P_U09 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Docenia osiągnięcia ludzi w różnych kontekstach kulturowych. IFS1P_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna współczesną europejską scenę sztuki wizualnej (ma świadomość jej tendencji artystycznych) i rozumie jej odniesienia do sytuacji politycznej i filozoficznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności jako punktu wyjścia rozumienia współczesnej sztuki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Samodzielnie bada, ocenia, interpretuje i parafrazuje artykuły naukowe. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Docenia osiągnięcia ludzi w różnych kontekstach kulturowych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Informacje o celu kursu powinny ilustrować korzystny interdyscyplinarny program dynamiki kulturowej i aktualnych tematów sztuki w naszym globalnym społeczeństwie w całym spektrum ludzkich doświadczeń (mając na względzie te zróżnicowane i innowacyjne). Kurs dotyczy ludzkich zmagań i osiągnięć w różnych kulturach i analizuje ich rozwój w ramach władzy instytucjonalnej i społecznej, a także siły naukowe, które tworzą znaczenie wokół kreatywności. Co więcej, jest to kluczowe przypisanie refleksyjności dla podejścia międzysektorowego ciała w zakresie samokrytycyzmu w zakresie: rasy, klasy i płci. W jaki sposób dynamika ruchów feministycznych, widoczność współczesnych mniejszości seksualnych, a także badania post kolonialne, biopolityka i kapitalizm są obecne w naszym społeczeństwie: umyśle i ciele?
Ta kontemplacja rozwija coś bardziej transcendentalnego. Kurs obejmuje ewentualność stworzenia własnego dzieła, opartego na intymności i relacji między ciałem a tym, co go otacza, a mianowicie lokalizacji ciała i jego sytuacji. W rezultacie studenci powinni lepiej zrozumieć potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności, aby rozwikłać paradoks, że ciało nie może swobodnie istnieć jako jedynie koncepcja cielesna. Jest bowiem punktem wyjścia rozumienia współczesnej sztuki, zarazem nakreślającego nasza rzeczywistość.
Kurs obejmuje dwa bieguny intelektualnych napięć przekraczania granic w kontekście wartości i norm różnych społeczeństw. W tym interdyscyplinarnym kursie studenci będą poznawać kulturowe istnienie sztuki i przyczyny transgresji w obliczu bieżących spraw, badając, w jakim stopniu możemy przewidzieć konflikt i opracować strategię spotkań międzykulturowych. Zastanowimy się, w jaki sposób identyfikujemy różnice kulturowe, nie tylko między narodami, ale także między regionami, sub-grupami w kategorii różnorodności. Ostatecznie zbadamy, w jaki sposób możemy postępować naprzód ze względu na tabu i transgresję (zdolność przekraczania granic materialnych, społecznych i symbolicznych), aby utrzymać konstruktywne doświadczenia międzykulturowe. Jest to istotne, aby studenci spodziewali się wielu dyskusji podczas zajęć, fragmentów projekcji filmowych, omawiania literatury niezbędnej, aby wykorzystać świadomie teorie, koncepcje i pojęcia potrzebne do analizy rzeczywistości społecznej.

 1. Transgresje wielokulturowe
 2. Podświadomość, gest, esencja
 3. Ciało jako teren praktyk w sztuce
 4. Procesy zachodzące między ludźmi i społecznościami w kontekście procesu tworzenia sztuki.
 5. Założenia kulturowe, wartości, normy – sprzeciw
 6. Dyskusje i zajęcia w przestrzeni galeryjnej lub muzealnej (1)
 7. Wywiady z gośćmi (1)
 8. Prezentacje grupowe: (1-2)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia nie zmienia się niezależnie od terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test końcowy będzie oparty na wszystkich materiałach dostarczonych w trakcie semestru (60%).

Na dwóch ostatnich spotkaniach, obowiązkiem studenta jest grupowe wystąpienie i zaprezentowanie jednego tematu z dotychczasowych wykładów jako forma zaliczenia (40% oceny końcowej). Obok treści, nacisk zostanie położony na niezależne zrozumienie, w jaki sposób samodzielnie badać, oceniać, interpretować i parafrazować artykuły naukowe. Od studentów oczekuję samodzielności, własnej refleksji, wierząc, że kreatywność może być narzędziem radzenia sobie z konfliktami osobistymi i społecznymi nie tylko pośród artystów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student nadrabia samodzielnie analizując teksty zalecone przez wykładowcę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student na pierwsze zajęcia obowiązkowo musi zapoznać się z bibliografia podana w załączniku.

Na pierwszych zajęciach odbędzie się wprowadzenie i ustalenie norm obecności oraz zaliczenia pod koniec semestru.

Lista obecności będzie sprawdzana osobiście pod koniec każdych zajęć. Obecność na wykładach jest obowiązkowa, aby umożliwić osiągnięcie efektów uczenia się. Wymagana jest także intensywność komunikacji (gotowość do dyskusji). Zajęcia integrują wykład i dyskusję, z okazjonalnymi działaniami grupowymi, wywiadami z międzynarodowymi gośćmi (naukowcami, psychologami, artystami). Programowe zajęcia odbywać będą się często w scenerii galeryjnej / muzealnej.

Grupa studentów powinna wybrać jedną osobę, która będzie organizatorem spraw administracyjnych i łącznikiem grupy do korespondencji/kontaktem z prowadzącą zajęcia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Arber, Davidson, and Ginn (2003). Gender and Ageing: Changing Roles and Relationships. Open University Press.
Arendt (1998). The human condition. Chicago. University of Chicago Press, 2nd edition.
Annas (1996). Aristoteles human Nature and Political Virtue. The Review of Metaphysics, 49, 731-53.
Aristotle (1995). Books III and IV. Translated with introduction and comments by Robinson R. Oxford: Clarendon Press.
Agamben (2007). Sovereignty and Life. Stanford University Press.
Baker (2015). Things No One Will Tell Fat Girls: A Handbook for Unapologetic Living.
Brenner (1974). An Elementary Textbook of Psychoanalysis. Anchor
Bowles, John and Piper (2011). Race, Gender, and Embodiment. Durham: Duke University Press.
De Beauvoir (2015). The Second Sex. Vintage Books.
Brettell, amd Sargent (2008). Gender in Cross-Cultural Perspective. Pearson
Bourdieu, (2001). ‘’Masculine Domination’‘, trans. Richard Nice, Stanford: Stanford University Press.
Butler and Spivak (2007). Who sings the nation-state? Language, politics, belonging. London New York: Seagull Books.
Butler (1993). Bodies that matter: on the discursive limits of “sex”. New York: Routledge, Fausto-Sterling A.
Ehrlich (1971). The Male Sociologists’ Burden: The Place of Women in Marriage and Family Texts, Journal of Marriage and the Family, 421–430.
Estés (1992). Women Who Run with the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype. Balentine Books.
Estés (1992). The Dangerous Old Woman (Myths and Stories of the Wise Woman Archetype)
Fredricksson (1969). The Future Role of Women, Futures, 532–540.
Foucault (1980). The History of Sexuality Volume 1: An Introduction. NY: Vintage Books.
Goode (1971). Force and Violence in the Family. Journal of Marriage and the Family, 33, 624– 635.
Hooks (1981). Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism 2nd Edition. South End Press.
Michell (1996). Black Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanalytic Thought. Basic Books.
Mitchell (2000) Psychoanalysis And Feminism: A Radical Reassessment Of Freudian Psychoanalysis. Basic Books.
Sedgwick and Kosofsky (1985). Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. New York: Columbia University Press.
Gold (1973). Alternative National Goals and Women’s Employment, Science quarterly, 179- 197.
Spivak (1985). Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism. Critical Inquiry 12(1), 235- 261.
Steptoe (2016). Radiant Child: The Story of Young Artist Jean-Michel Basquiat Hardcover.
Lenz, Greene and Neely (2012). The Women’s Part: Female Sexuality as Power in Shakespeare’s Plays. University of Illinois Press. 17-34.
Walker (1985). In Search of Our Mothers’ Gardens. In Search of Our Mothers’Gardens. Harcourt Brace, 231- 243.
Wann (1998). Fat! So? Because You Don’t Have to Apologize for Your Size. Ten Speed Press.
Walter (2011). Living Dolls: The Return of Sexism. Virago.
Woolf (1991). A Room of One’s Own. Harcore Brace & Company.
Woolf (2002). The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. Jarper Perennial.
Žižek S (2006). How to read Lacan. Granta Books.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.stepienartist.com/

Informacje dodatkowe:

Brak