Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczeństwo sieci
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-303-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Społeczeństwo sieci staje się najbardziej charakterystycznym typem organizacji w obecnych czasach, by móc w nim funkcjonować trzeba go rozumieć.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące społeczeństw sieci oraz umiejscowienie technologii informacyjnej w ramach tych koncepcji. IFS1P_W04, IFS1P_W06 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozpoznawać problemy społeczne związane z nowymi typami społeczeństw i gospodarki. IFS1P_U02, IFS1P_U03 Prezentacja
M_U002 Student potrafi zanalizować przypadki problemów społecznych w tworzących się społeczeństwach sieci. IFS1P_U04 Prezentacja,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość problemów etycznych związanych z aktywnością w rzeczywistości wirtualnej. IFS1P_K04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące społeczeństw sieci oraz umiejscowienie technologii informacyjnej w ramach tych koncepcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznawać problemy społeczne związane z nowymi typami społeczeństw i gospodarki. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zanalizować przypadki problemów społecznych w tworzących się społeczeństwach sieci. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość problemów etycznych związanych z aktywnością w rzeczywistości wirtualnej. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Nowe technologie, a w szczególności teleinformatyczne, są szczególnie ważnym źródłem zmian społecznych. Z jednej strony stanowią one siłę napędową tych zmian, a z drugiej posiadają społeczne i kulturowe zakorzenienie. Aby zrozumieć procesy globalne, należy przyjrzeć się społeczeństwom i technologiom w ich wzajemnym połączeniu i oddziaływaniu na siebie. Kwestie takie jak społeczna i technologiczna racjonalność, społeczeństwo ryzyka, problemy stwarzane i rozwiązywane dzięki nowoczesnym technologiom, zmiany w komunikacji społecznej oraz relacjach społecznych związanych z wszystkimi sferami życia będą przedmiotem dyskusji i analizy podczas kursu.
Następujące kwestie szczegółowe zostaną poddane analizie w trakcie dyskusji na zajęciach:
1. Istota społeczeństwa sieciowego
2. Charakterystyki społeczeństwa sieci
3. Miejsce Polski na mapie społeczeństw sieciowych
4. Społeczeństwo ryzyka, budowanie tożsamości, prywatność
5. Społeczna i technologiczna racjonalność, władza algorytmów, geopolityka rozwoju technologii
6. Nowa gospodarka
7. Ekonomia współdzielenia
8. Przedsiębiorstwo sieci
9. Automatyzacja rynku pracy
10. Cyborg i inne asamblaże
11. Płynna rzeczywistość o nowych granicach czasu i przestrzeni
Doświadczanie społeczeństwa sieciowego przynosi też refleksję teoretyczną nad jego badaniem. Różne perspektywy badawcze w tej kwestii zostaną omówione:
1. Analiza sieci społecznych.
2. Sieciowa teoria wymiany.
3. Teoria aktora-sieci.
4. Teoria społeczeństwa sieci
5. Nowa nauka sieci.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem wzbogaconymi o przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności bez względu na powód). Każdy student musi wziąć udział w przygotowanej na zajęcia prezentacji lub napisać esej związany z tematyką zajęć. Tytuł i zakres zarówno prezentacji, jak i eseju muszą być uzgodnione z prowadzącą zajęcia.
Podstawą zaliczenia w II lub III terminie jest złożenie eseju.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z prezentacji lub eseju

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach zalicza się poprzez złożenie konspektu zawierającego treści opuszczonych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Barney, Darin. 2008. Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
2. Beck, Ulrich. 1992. Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage
3. Castells, Manuel. 2007. Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN
4. Castells, Manuel i Gustavo Cardoso (red.). 2005. The Network Society. Washingdon: CfTR
5. Jarecka, Urszula. 2018. Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS
6. Lash, Scott and John Urry. 1994. Economies of Signs & Space. London: Sage
7. Pietrowicz, Krzysztof. 2016. Podejścia sieciowe w socjologii. Bydgoszcz: Epigram

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Społeczeństwo post-industrialne i jego gospodarka — [The post-industrial society and its economy] / Maria NAWOJCZYK // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 87–104. — Bibliogr. s. 103

Sociophysics: an astriding science / Krzysztof KUŁAKOWSKI, Maria NAWOJCZYK // W: Society, culture and technology at the dawn of the 21st century / eds. Janusz Mucha, Katarzyna Leszczyńska. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, cop. 2010. — ISBN: 978-1-4438-2156-8 ; ISBN10: 1-4438-2156-X. — S. 3–18. — Bibliogr. s. 16–18

The heaping effect in the survey data on the number of friends / M. NAWOJCZYK, M. STOJKOW, D. ŻUCHOWSKA-SKIBA, M. J. KRAWCZYK, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2018 vol. 133 no. 6, s. 1417–1420. — Bibliogr. s. 1420.

Informacje dodatkowe:

Brak