Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Service design
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-304-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Maciejewski Marcin (marcin@hubraum.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zastosowanie koncepcji tworzenia wartości, zarządzania doświadczeniami użytkownika i zrozumienia sposobów projektowania jakości w sektorze usług.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna narzędzia servis designu oraz zasady projektowania propozycji wartości IFS1P_W03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie pracować w interdyscyplinarnym zespole i potrafi zastosować narzędzia service design. IFS1P_U03, IFS1P_U01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi rozpoznać strategię biznesową IFS1P_U13 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IFS1P_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna narzędzia servis designu oraz zasady projektowania propozycji wartości - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie pracować w interdyscyplinarnym zespole i potrafi zastosować narzędzia service design. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi rozpoznać strategię biznesową - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

1. Wstęp:
Zrozumienie właściwości, roli i znaczenia architektury usługowej – jak odnosi się ona do wartości usług dla klientów oraz usługodawców. Wątek krytycznego myślenia i dyskurs, koncentrujący się na branży projektowania, innowacji społecznych i publicznych, a także usługi cyfrowej i gospodarce doświadczeń (studia przypadków zrealizowanych przedsięwzięć w metodyce service design).
Warsztaty obejmują tematy: zrównoważonego rozwoju, innowacji społecznych, innowacji zorientowanej na dane (data driven innovation), cyfrowe i fizyczne środowiska w krajobrazie usług.
2. Proces projektowania usług:
a) Odkrywanie // obserwacja:
budowa interdyscyplinarnych zespołów – podział na grupy projektowe 1-5 osób,
rozdzielenie zadanych usług do zaprojektowania,
zdefiniowanie problemu projektowanej usługi,
b) Interpretacja
wyznaczenie ram organizacyjnych i interesariuszy projektowanej usługi,
zaangażowanie interesariuszy (stakeholders map),
analiza i zbiór wniosków z zrealizowanych wcześniej badań jakościowych pod kątem projektowanej usługi (w porozumieniu z dr S. Rudnicki w ramach zajęć „Metody badań jakościowych”),
budowa person: kontekstowa identyfikacja odbiorców usługi,
sposoby tworzenia propozycji wartości (value proposition design),
c) Idea // kreacja
mapowanie ścieżki użytkownika/customer journey map/service blueprint,
generator pomysłów,
d) Eksperyment // prototypowanie
prototypowanie low-fidelity – budowa podstawowych założeń wygenerowanych pomysłów usługi,
definicja funkcji prototypu usługi i budowa scenariusza testów,
przykłady mierników efektywności usług,
badanie etnograficzne i obserwacja użytkownika,
zbiór wniosków i poprawa prototypów,
e) Wdrożenie // ewolucja
Prezentacja zaliczeniowa: prezentacja wyników prac grup projektowych (1-5 osób)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki nie zmieniają się niezależnie od terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin – 50% oceny
Prezentacja procesu i wyników projektowanej usługi przez grupy projektowe (1-5 osób). – 50% oceny

Na ocenę składać się będą: właściwie zdefiniowany problem projektowanej usługi, umiejętność zastosowania

narzędzi service design, właściwe i wyczerpujące określenie propozycji wartości, poziom możliwości

implementacji usługi.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, studentka wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności w zakresie, formie i czasie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie.” Shinkins Sadie, Hollins Bill; Wydawca: PWE Polskie

wydawnictwo ekonomiczne,

„This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases” Marc Stickdorn, Jakob Schneider

„Value Proposition Design – How to Make Stuff People Want” Bernarda Greg, Pigneur Yves, Smith Alan,

Osterwalder Alexander; Wydawca: Wiley John + Sons

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Marcin Maciejewski prowadzi działania związane z procesami innowacji w studiu wzornictwa przemysłowego i specjalistycznego SOKKA (laureaci tegorocznej edycji Plebiscytu PKN ORLEN Polacy z Werwą). Jako Business & Service Design Director odpowiada za działania związane z poszukiwaniem i wyznaczaniem doświadczeń marek, produktów oraz usług wraz z budową ich strategii. Moderuje prace zespołów projektowych w procesach kreatywnych, wykorzystując wiedzę oraz potencjał płynący z interdyscyplinarności.
Współpracował z katowicką pracownią projektową CODE Design, która jest laureatem najważniejszej nagrody w dziedzinie projektowania na świecie Red Dot Design Awards. Prowadził pierwszy w Polsce proces projektowania usług w sektorze publicznym dla Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz prace laboratorium nakowo-badawczego w projekcie “Kuchnia Przyszłości”.
Działając jako Pan Slogan pomaga mikro i małym przedsiębiorstwom w stymulowaniu ich rozwoju: od wyznaczania celów, tworzenia komunikacji, zmian organizacyjnych po zarządzanie procesami firm istniejących lub dopiero powstających.
Przez 8 lat współorganizował oraz tworzył struktury realizujące usługi i produkcję UNSOUND Festival.

Autor: FUTU paper (03/2013) – Future Labs – Kuchnia Przyszłości

Informacje dodatkowe:

Brak