Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Smart community, smart city
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-309-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania IFS1P_W08 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych IFS1P_W05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_W003 Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych we współczesnym społeczeństwie. IFS1P_W06 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. IFS1P_U02, IFS1P_U09, IFS1P_U03 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranych metod badawczych IFS1P_U05 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest przygotowany samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. IFS1P_K05 Projekt,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych we współczesnym społeczeństwie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranych metod badawczych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest przygotowany samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Smart Community, Smart City

Celem zajęć jest prezentacja koncepcji Smart City oraz strategii i praktyk związanych z kształtowaniem tego środowiska życia w ramach smart community. W ramach wykładu wprowadzającego wdrożymy perspektywę socjotechnologiczną: traktując współczesne miasta jako maszyny społeczne, zdefiniujemy smart city i wskażemy na aktorów pozaspołecznych (ICT) w kreowaniu koncepcji smart city. Spojrzymy również na miasto jako żywe laboratorium – prezentując koncepcję living lab i jej znaczenie dla badań socjologicznych we współczesnym mieście.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Smart Community, Smart City

 1. Celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie wiedzy socjologicznej w rozwiązaniu realnych problemów związanych z kształtowaniem smart community. W tym celu w ramach projektu semestralnego studenci otrzymają zestaw studiów przypadków z realnymi problemami do rozwiązania. Zostaną one zdefiniowane przez instytucje partnerskie Wydziału Humanistycznego. W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, grupy warsztatowe będą wspierane serią konsultacji z zakresu strategii komunikacyjnych oraz metodologii.
 2. Celem zajęć jest prezentacja koncepcji Smart City oraz strategii i praktyk związanych z kształtowaniem komunikacji w środowisku miejskim. W ramach warsztatu studenci nabywają umiejętności budowania skutecznej komunikacji o charakterzespołecznym i medialnym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem wzbogaconymi o przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w wykładach jest nieobowiązkowy, ale wiedza pozyskana w ich trakcie może być kluczowa w tworzeniu projektu końcowego, Ćwiczenia mają charakter warsztatowy: prócz czytania tekstów zakładają przeprowadzenie projektu złożonego z 2 zadań w ramach grup badawczych 3-5 os. Zadania rozłożone są na
cały semestr, opracowywane i prezentowane w trakcie ćwiczeń:
- Zadanie 1. Definiowanie problemu w kategoriach użytkowników,
- Zadanie 2. Przygotowanie koncepcji living labu dla wdrożenia proponowanej usługi/ produktu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 10%
wykonanie projektu 90% (45% zad 1. i 45% zad 2.)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W ramach zajęć ćwwiczeniowych możliwa jest 1. nieusprawiedliwiona nieobecność. Każda kolejna wymaga odrobienia w uzgodnieniu z Prowadzącym i z własnym zespołem projektowym, w ramach którego Student/ka realizuje projekty ćwiczeniowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Allwinkle, S., Cruickshank, P., 2011. Creating Smart-er Cities: An Overview. Journal of Urban Technology 18,
1–16.
Cosgrave, E., Arbuthnot, K., Tryfonas, T., 2013. Living Labs, Innovation Districts and Information Marketplaces:
A Systems Approach for Smart Cities. Procedia Computer Science 16, 668–677.
Winters, J.V., 2011. WHY ARE SMART CITIES GROWING? WHO MOVES AND WHO STAYS*. Journal of
Regional Science 51, 253–270.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jacek GĄDECKI. 2018. Smart cities: challenges for the community, International interdisciplinary scientific conference TechSpo’18 : power of algorithms: IEEE
Jacek GĄDECKI. 2018. Od zawężenia do rozszerzenia wspólnoty: od współdzielenia do wykluczenia : koncepcja inteligentnego miasta a ważne wyzwania dla wspólnoty miejskiej, “Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, t. 19 nr 1, s. 136–146.
Jacek GĄDECKI. 2016. Miasto mądre czy sprytne?. „Autoportet", 1 (52).

Informacje dodatkowe:

Moduł projektowy Smart Community koncentruje się na budowaniu świadomych i uzgodnionych decyzji
w sprawie wykorzystania technologii jako katalizatora do rozwiązywania potrzeb społecznych
i gospodarczych w skali lokalnej. W trakcie wykładów, zajęć projektowych i warsztatów Studenci i Studentki
będą konstruować rozwiązania na realne problemy określonych wspólnot (np. w skali sąsiedztwa,dzielnicy
gminy).
Koncepcja smart city wskazuje na konieczność budowania mądrych (smart) wspólnot lokalnych, w których
zarówno władze, przedsiębiorcy jak i mieszkańcy rozumieją potencjał technologii informacyjnych i świadomie decydują o ich zastosowaniu do zmian w swoim otoczeniu.
W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, grupy warsztatowe będą wspierane serią konsultacji.