Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-310-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs będzie wprowadzeniem do relacyjnych baz danych: przedstawione będą pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych, system zarządzania bazą danych, architektura klient-serwer.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych IFS1P_W03 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe konstrukcje języka SQL. IFS1P_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Student zna podstawy relacyjnego modelu danych IFS1P_W04 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych IFS1P_U03 Kolokwium,
Egzamin
M_U002 Student potrafi posługiwać się językiem SQL w zakresie podstawowym IFS1P_U05 Kolokwium,
Egzamin
M_U003 Student potrafi operować aparatem pojęciowym baz danych. IFS1P_U01 Kolokwium,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość roli i znaczenia systemów baz danych w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie IFS1P_K02 Kolokwium,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe konstrukcje języka SQL. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy relacyjnego modelu danych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się językiem SQL w zakresie podstawowym + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi operować aparatem pojęciowym baz danych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli i znaczenia systemów baz danych w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Tematyka wykładów:
1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych: podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych, system zarządzania bazą danych, architektura klient-serwer.
2. Język definiowania zapytań: atrybuty, rodzaje dziedzin, typy danych, rzutowanie i selekcja, logika trójwartościowa, operacje na typach związanych z datą i czasem, porównywanie wzorców, łączenie zapytań, złączenia, funkcje agregujące, podzapytania.
3. Manipulowanie danymi.
4. Projektowanie baz danych: model związków encji, logiczny model danych, fizyczny projekt relacji, dekompozycja stratna i bezstratna, zależności funkcyjne, klucze.
5. Język definiowania struktur danych.
6. Transakcje: właściwości transakcji, zjawiska niepożądane, poziomy izolacji, zakleszczenia.
7. Zarządzanie uprawnieniami.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Tematyka ćwiczeń:
1. Podstawy pracy z systemem zarządzania bazą danych.
2. Konstruowanie zapytań w języku SQL.
3. Instrukcje manipulowania danymi.
4. Projektowanie baz danych: model koncepcyjny i logiczny.
5. Implementacja bazy danych, import danych.
6. Wyzwalacze, transakcje, zarządzanie uprawnieniami.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem wzbogaconymi o przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń, z kolokwium.
warunki w późniejszych terminach nie zmieniają się

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium, Egzamin

Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ocen z zaliczenia i egzaminu. Jeżeli zaliczenie nie zostało uzyskane w pierwszym terminie lub egzamin nie został zdany w pierwszym terminie, to przy wyznaczaniu oceny końcowej bierze się pod uwagę również oceny niedostateczne z terminów poprzedzających uzyskanie zaliczenia lub zdanie egzaminu. W takim przypadku wyznaczana jest średnia z więcej niż dwóch ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości będzie indywidualnie uzgadniany z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• Znajomość matematyki dyskretnej w zakresie algebry zbiorów oraz algebry relacji.
• Podstawowa znajomość logiki.
• Znajomość systemów operacyjnych i podstaw użytkowania komputerów.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Podstawowy kurs systemów baz danych, Helion, Gliwice, 2011.
2. Thomas Connolly, Carolyn Begg: Systemy baz danych, tom 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2004.
3. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT, Warszawa, 2006.
4. Chris J. Date: Relacyjne bazy danych dla praktyków, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2006
5. Joe Celko: SQL zaawansowane techniki programowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

AGH corpus of Polish speech / Piotr ŻELASKO, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK, Dawid SKURZOK // Language Resources and Evaluation ; ISSN 1574-020X. — 2016 vol. 50 iss. 3, s. 585–601. — Bibliogr. s. 600–601, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-06. — B. Ziółko, T. Jadczyk, D. Skurzok – dod. afiliacja: Techmo sp. z o. o., Kraków. — tekst: http://goo.gl/OxEVtN
Audiowizualna baza nagrań mowy polskiej — Audiovisual database of Polish speech recordings / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 33 no. 2B, s. 163–172. — Bibliogr. s. 169–171, Streszcz., Summ.

Informacje dodatkowe:

Brak