Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie sygnałów multimedialnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-313-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Ziółko Mariusz (ziolko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka wykładu dotyczy metod modelowania, analizy i przetwarzania sygnałów akustycznych, w tym mowy. Skrótowo przedstawiane są podobne zagadnienia związane z obrazami cyfrowymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe metody przetwarzania sygnałów cyfrowych, ich zalety i ograniczenia IFS1P_W01 Egzamin
M_W002 Student zna kryteria wyboru metod przetwarzania sygnałów IFS1P_W04 Egzamin
M_W003 Student zna obszary praktycznych zastosowań przetwarzania sygnałów multimedialnych IFS1P_W09 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi formułować hipotezy dotyczące obserwowanych zjawisk w oparciu o analizowane dane oraz umie wyciągać prawdziwe wnioski. IFS1P_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie korzystać z podstawowych, komputerowych narzędzi do analizy i przetwarzania sygnałów akustycznych i obrazów IFS1P_U05 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment komputerowego przetwarzania sygnałów multimedialnych IFS1P_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi argumentować racje wynikające z obserwacji danych IFS1P_K05 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student posiada umiejętność krytycznej obserwacji świata społeczno-gospodarczego. IFS1P_K04 Aktywność na zajęciach
M_K003 Student potrafi komunikować efekty przetwarzania sygnałów w precyzyjny i przystępny sposób. IFS1P_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe metody przetwarzania sygnałów cyfrowych, ich zalety i ograniczenia + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna kryteria wyboru metod przetwarzania sygnałów + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna obszary praktycznych zastosowań przetwarzania sygnałów multimedialnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi formułować hipotezy dotyczące obserwowanych zjawisk w oparciu o analizowane dane oraz umie wyciągać prawdziwe wnioski. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie korzystać z podstawowych, komputerowych narzędzi do analizy i przetwarzania sygnałów akustycznych i obrazów + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment komputerowego przetwarzania sygnałów multimedialnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi argumentować racje wynikające z obserwacji danych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student posiada umiejętność krytycznej obserwacji świata społeczno-gospodarczego. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi komunikować efekty przetwarzania sygnałów w precyzyjny i przystępny sposób. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Klasyfikacja sygnałów
2. Bazy funkcyjne reprezentacji sygnałów
3. Analiza częstotliwościowa
4. Analiza czasowo-częstotliwościowa
5. Podstawy teorii falek
6. Z-transformacja
7. Filtracja sygnałów cyfrowych
8. Sygnały o charakterze losowym
9. Transformacja Karhunena-Loévego
10. Kompresja danych
11. Analiza i przetwarzanie obrazów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student wyrównuje dzięki literaturze zaleconej przez prowadzącego i wykonując samodzielnie dodatkowe zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• Podstawy algebry liniowej
• Znajomość podstaw probabilistyki i statystyki matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. G. Lyons, „Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów”, Wyd. 2, WKŁ 2010
2. B. Ziółko, M. Ziółko, „Przetwarzanie mowy”, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
2. T. Zieliński, „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów”. WKŁ 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Ziółko, M. Ziółko, „Przetwarzanie mowy”, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
2. M. ZIÓŁKO, P. Jaciów, M. IGRAS: Combination of Fourier and wavelet transformations for detection of speech emotions. 7th International Conference on Human System Interactions (HSI) — ISBN: 978-1-4799-4714-0 — S. 49–54.
3. B. ZIÓŁKO, W. Kozłowski, M. ZIÓŁKO, R. SAMBORSKI, D. Sierra, J. GAŁKA: Hybrid Wavelet-Fourier-HMM speaker recognition. International Journal of Hybrid Information Technology; ISSN 1738-9968 — 2011 vol. 4 no. 4, s. 25–41.
4. S. KACPRZAK, M. ZIÓŁKO, M. MĄSIOR, M. IGRAS, K. Ruszkiewicz: Statistical analysis of phonemic diversity in languages across the world. Proceedings of the XIX National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine — ISBN: 978-83-60253-86-1, S. 48–53.

Informacje dodatkowe:

brak