Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowa ekstrakcja danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-401-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z komputerową ekstrakcją danych. Podczas zajęć zostanie zwrócona uwaga na zagadnienia związane np z modelowaniem wiedzy w systemach semantycznych z użyciem języków RDF, RDFS, OWL.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna język XML w stopniu pozwalającym na tworzenie dokumentów w tym języku, zgodnych z istniejącymi standardami (schematami). IFS1P_W01 Egzamin
M_W002 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat modelowania wiedzy w systemach semantycznych z użyciem języków RDF, RDFS, OWL IFS1P_W03 Egzamin
M_W003 Student orientuje się w obecnym stanie wiedzy oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych technologii Sieci Semantycznej IFS1P_W09 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi utworzyć dokument XML poprawny składniowo i zgodny z zadanym schematem. IFS1P_U01 Egzamin
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z artykułów naukowych, podręczników i opracowań dotyczących technologii semantycznych. IFS1P_U06 Egzamin
M_U003 Student potrafi posługiwać się różnymi metodami reprezentacji wiedzy na poziomie abstrakcji danych, metadanych, ontologii i reguł, potrafi dobrać odpowiednią metodę do zadanego problemu. IFS1P_U05 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość języka XML, jako podstawowego formatu elektronicznej wymiany danych w działalności gospodarczej. IFS1P_U13 Egzamin
M_K002 Student ma świadomość roli i znaczenia systemów semantycznych i ekstrakcji wiedzy w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie. IFS1P_K04 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna język XML w stopniu pozwalającym na tworzenie dokumentów w tym języku, zgodnych z istniejącymi standardami (schematami). - - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat modelowania wiedzy w systemach semantycznych z użyciem języków RDF, RDFS, OWL - - - + - - - - - - -
M_W003 Student orientuje się w obecnym stanie wiedzy oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych technologii Sieci Semantycznej - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi utworzyć dokument XML poprawny składniowo i zgodny z zadanym schematem. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z artykułów naukowych, podręczników i opracowań dotyczących technologii semantycznych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi posługiwać się różnymi metodami reprezentacji wiedzy na poziomie abstrakcji danych, metadanych, ontologii i reguł, potrafi dobrać odpowiednią metodę do zadanego problemu. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość języka XML, jako podstawowego formatu elektronicznej wymiany danych w działalności gospodarczej. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli i znaczenia systemów semantycznych i ekstrakcji wiedzy w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

1. Elektroniczna wymiana danych.
2. Język XML i standardy opisu struktury dokumentów XML.
3. Wprowadzenie do technologii Sieci Semantycznej.
4. Reprezentacja metadanych za pomocą RDF i RDFS.
5. Metody składowania i przetwarzania wiedzy semantycznej.
6. Ontologie w Sieci Semantycznej.
7. Metody inżynierii ontologii.
8. Zastosowania technologii semantycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kursu w formie egzaminu. W późniejszych terminach forma zaliczenia nie ulega zmianie

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu jest oceną końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prowadzący zajęcia wyznacza literaturę i zagadnienia do samodzielnej analizy przez studenta. Materiał jest zaliczany w czasie i trybie wyznaczonym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• Podstawowa znajomość programowania strukturalnego oraz baz danych.
• Znajomość systemów operacyjnych i podstaw użytkowania komputerów.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P. Kazienko, K. Gwiazda: XML na poważnie, Helion 2002.
2. G. Antoniou, F. van Harmelen: A Semantic Web Primer, 2nd Edition, MIT Press, 2008.
3. P.Hitzler, M.Kroetsch, S.Rudolph: Foundations of Semantic Web Technologies, Chapman & Hall/CRC, 2009.
4. J. Hebeler, M. Fisher, R. Blace, A. Perez-Lopez: Semantic Web Programming, Wiley Publishing Inc., 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Mąsior, B. Ziółko, D. Skurzok, T. Jadczyk: Baza danych słownika języka polskiego ze statystykami słów dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy. Studia Informatica 2011 vol. 32 no. 2B, s. 349–357.
2. B. Ziółko, D. Bochniak, G. Jankowski: Neural network application for automatic decisions in Poker. Journal of Applied Computer Science 2012 vol. 20 no. 1, s. 119–127.

Doświadczenie praktyczne:
Bartosz Ziółko jest współzałożycielem i prezesem spin-offu – Techmo sp. z o.o. oraz wiceprzewodniczącym rady nadzorczej VoiceFinder sp.

Informacje dodatkowe:

brak