Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie interfejsów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-404-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Matoga Bartłomiej (bartlom.matoga@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs zapoznaje studentów z zaawansowanymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem interfejsów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady dotyczące wykorzystania metod UX, zasady tworzenia person, zasady tworzenia Experience Journey, zasady tworzenia scenariuszy użycia, metody ewaluacji projektów IFS1P_W12, IFS1P_W03 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student potrafi ewaluować projekty IFS1P_W04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi do prototypowania, umie wykorzystywać narzędzia i metod UX Design. IFS1P_U02, IFS1P_U01, IFS1P_U03 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w ramach grupy, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer IFS1P_K04, IFS1P_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady dotyczące wykorzystania metod UX, zasady tworzenia person, zasady tworzenia Experience Journey, zasady tworzenia scenariuszy użycia, metody ewaluacji projektów - - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi ewaluować projekty - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi do prototypowania, umie wykorzystywać narzędzia i metod UX Design. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w ramach grupy, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Projektowanie interfejsów II

Projektowanie i prototypowanie
2. Różne podejścia do prototypowania.
Low fidelity vs high fidelity
3. Tworzenie person
4. Tworzenie Experience Journey
5. Tworzenie scenariuszy użycia
6. Task flow analysis
7. Projektowanie na urządzenia mobilne
8. Ewaluacja projektów
9. Projektowanie i prototypowanie w

praktyce

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prosty projekt praktyczny oraz jego obrona (krótka prezentacja i odpowiedź na pytania oceniającego) – indywidualnie lub w grupach, w zależności od wielkości rocznika.
Zaliczenie w takiej samej formie niezależnie od terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest oceną z obrony projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student w domu wykonuje zadania zalecone przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services. Kim Goodwin, Alan Cooper, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Specjalista User Experience, doświadczony badacz i projektant. Absolwent psychologii na UJ. Założyciel społeczności projektantów CHI Południe oraz prezes CHI Polska (polski oddział Special Group of Interest on Computer Human Interface, ACM). Wykładowca i mentor na studiach podyplomowych UX Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i Warszawie. Współorganizator konferencji World Usability Day Kraków. Realizował projekty m.in. dla Small Luxury Hotels of the World, ING Bank Śląski, Meble.pl, Clicktrans czy Innovation Nest. Obecnie pracuje jako Product Owner i Analityk Biznesowy.

Informacje dodatkowe:

brak