Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do zarządzania projektami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-405-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do teorii i praktyki współczesnego zarządzania projektami, w szczególności informatycznymi. Omawiane będą zarówno klasyczne metodyki projektowe (podejście waterfallowe – PMI, Prince), jak i podejścia zwinne (agile, scrum, lean).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna klasyczne metodyki projektowe (podejście waterfallowe - PMI, Prince), jak i podejścia zwinne (agile, scrum, lean). IFS1P_W06 Projekt,
Egzamin
M_W002 Student zna zasady budowania zespołu, przywództwa oraz sposoby motywowania innych do działania. IFS1P_W05, IFS1P_W04, IFS1P_W02, IFS1P_W06 Projekt,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi komunikować się w zespole, potrafi wykorzystać zasady zwinnego zarządzania. IFS1P_U03 Projekt,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów również o charakterze społecznym. IFS1P_K01, IFS1P_K07 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna klasyczne metodyki projektowe (podejście waterfallowe - PMI, Prince), jak i podejścia zwinne (agile, scrum, lean). + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady budowania zespołu, przywództwa oraz sposoby motywowania innych do działania. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi komunikować się w zespole, potrafi wykorzystać zasady zwinnego zarządzania. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów również o charakterze społecznym. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wprowadzenie, istota różnych podejść do zarządzania projektami.
2. Zarządzanie strategiczne.
3. Budowanie zespołu, przywództwo i motywacja.
4. Komunikacja i zarządzanie zasobami w projektach.
5. Budżetowanie. Zarządzanie harmonogramem.
6. Sprawozdawczość i kontrola w projektach.
7. Zarządzanie ryzykiem.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Studia przypadków i projektowanie metodykami klasycznymi i zwinnymi w praktyce, narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem, wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

student ma prawo przystąpienia do egzaminu po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej oceny z projektu. W kolejnych terminach warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50 % egzamin, 50% projekt

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nadrabia zaległości według wskazówek prowadzącego, na podstawie wskazanej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Trocki M. (red.). (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
Shenhar A. J., Dvir D. (2008). Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami. Wydawnictwo APN Promise, Warszawa.
Shimokava K., Fujimoto T. (2011). Lean Management. Narodziny systemu zarządzania. Lean Entreprise Institute.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012). Społeczny wymiar innowacji. Zarządzanie Publiczne, 2 13-23.

Rudnicki S. (red.). (2013). Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk społecznych. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Informacje dodatkowe:

brak