Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty praktyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-407-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Piróg Tomasz (tpirog@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Warsztat praktyczny jest uzupełnieniem oferty zajęć kształtujących umiejętności praktyczne studentów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości IFS1P_W06 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji różnorodnych zadań oraz umie prezentować problem wykorzystując odpowiednie programy komputerowe IFS1P_U10 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, zwłaszcza dotyczące sfery komunikacji z użyciem nowych technologii informatycznych i medialnych orazpotrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem najnowszych technologii, potrafi również przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie dla nich narzędzia. IFS1P_U02, IFS1P_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w zakresie podtrzymywania etosu oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz inicjuje działania na rzecz interesu publicznego i w pełni potrafi określić priorytety służące ich realizacji IFS1P_K02, IFS1P_K07 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji różnorodnych zadań oraz umie prezentować problem wykorzystując odpowiednie programy komputerowe - - - - - - - - + - -
M_U002 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, zwłaszcza dotyczące sfery komunikacji z użyciem nowych technologii informatycznych i medialnych orazpotrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem najnowszych technologii, potrafi również przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie dla nich narzędzia. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w zakresie podtrzymywania etosu oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz inicjuje działania na rzecz interesu publicznego i w pełni potrafi określić priorytety służące ich realizacji - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):

Tematyka warsztu zostanie przedtawiona w sylabusie, który będzie opublikowany na dwa tygodnie przed rozpoczeciem zajęć.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Studenci wykonują zadania wyznaczone przez prowadzącego samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach i zaliczenie którego forma zostanie przedstwiona przez prowadzącego w sylabusie zajęć opublikowanym na dwa tygodnie przed rozpoczeciem zajęć.
II i III termin zaliczenie którego forma zostanie przedstwiona przez prowadzącego w sylabusie zajęć opublikowanym na dwa tygodnie przed rozpoczeciem zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych kilkugodzinnych warsztatów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach 20% i zaliczenie którego forma zostanie przedstwiona przez prowadzącego w sylabusie zajęć opublikowanym na dwa tygodnie przed rozpoczeciem zajęć 80%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach warunki wyrówywania zaległości będące skutkiem nieobecności zostaną przedstwione przez prowadzącego w sylabusie zajęć opublikowanym na dwa tygodnie przed rozpoczeciem zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i pomoce naukowe zostaną przedstwione przez prowadzącego w sylabusie zajęć opublikowanym na dwa tygodnie przed rozpoczeciem zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje zostaną przedstwione przez prowadzącego w sylabusie zajęć opublikowanym na dwa tygodnie przed rozpoczeciem zajęć.

Informacje dodatkowe:

Brak