Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-408-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i wie jak zastosować koncepcję modelu biznesowego do analizy działalności przedsiębiorstw i innych organizacji. IFS1P_W06, IFS1P_W07 Projekt,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować koncepcję modelu biznesowego do projektowania innowacyjnych produktów i usług. IFS1P_U05, IFS1P_U01 Projekt,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi wykorzystać dane na temat potrzeb użytkowników w procesie projektowania innowacyjnych produktów i usług. IFS1P_U09, IFS1P_U06, IFS1P_U03, IFS1P_K06 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer IFS1P_K04 Prezentacja
M_K002 Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności. IFS1P_K07 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i wie jak zastosować koncepcję modelu biznesowego do analizy działalności przedsiębiorstw i innych organizacji. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować koncepcję modelu biznesowego do projektowania innowacyjnych produktów i usług. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać dane na temat potrzeb użytkowników w procesie projektowania innowacyjnych produktów i usług. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer - - - - - - - - + - -
M_K002 Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (15h):

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów zasad tworzenia modeli biznesowych, czyli jednej z najbardziej wpływowych metodyk pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko), przydatną także w analizie ich funkcjonowania na rynku i zarządzaniu przedsięwzięciami. Siłą tego stosowanego przez wiele wiodących przedsiębiorstw i start-upów podejścia jest prostota, praktyczność, elastyczność, zorientowanie na analizę potrzeb klientów i dostarczanie pożądanej przez nich wartości oraz znajdowanie źródeł przychodów. W trakcie zajęć studenci nie tylko poznają zasady i przykłady tworzenia modeli biznesowych, ale także będą pracowali nad modelami własnych przedsięwzięć.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Na zajęciach warsztatowych używane są techniki twórczego myślenia i pracy zespołowej. Kolejnym elementem kształcenia są dyskusje grupowe i odpowiedzi przekazywane przez osobę prowadzącą zajęcia.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona obecność w semestrze.
Zaliczenie końcowe w I, II i III terminie przyznawane jest na podstawie realizacji projektu wykorzystującego matrycę modeli biznesowych i jego prezentacja w trakcie zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace w grupach i twórczo rozwiązują problemy zgodnie z planem zadań przekazanym przez osobę prowadzącą zajęcia. Ocena pracy studentów bazuje na efektach końcowych wykonanych prac.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena projektu 60%, ocena prezentacji 40%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia indywidualnie z prowadzącym (w zależności od liczby opuszczonych zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Osterwalder A., Pigneur Y. (2009). Business Model Generation. Amsterdam: OSF.

Osterwalder, A. (2012). Tools for Business Model Generation. Wystąpienie na Uniwersytecie Stanforda. http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2875

Strycharz, J. (2013). Szablon modelu biznesowego i mapa empatii jako narzędzia zarządzania potencjałem rynkowym. W: S. Rudnicki (red.). Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk społecznych. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (s. 21-31).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012). Społeczny wymiar innowacji. Zarządzanie Publiczne, 2 13-23.

Rudnicki S. (red.). (2013). Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk społecznych. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Informacje dodatkowe:

brak