Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Startup a PR
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-412-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr Rakowski Michał (rakowskimichal@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Jak zadbać o wizerunek swojej firmy technologicznej. Praktyczne podstawy PR

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia zw. z prowadzeniem projektu public relations IFS1P_W07 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi napisać komunikat prasowy do mediów. IFS1P_U09 Projekt
M_U002 Student potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z analizowanych branżowych case studies i wykorzystać je w pracy w PR. IFS1P_U09, IFS1P_U07 Studium przypadków
M_U003 Student potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z analizowanych branżowych case studies i wykorzystać je w pracy w PR. IFS1P_U09, IFS1P_U07 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie w celu przygotowania elementów strategii komunikacji IFS1P_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia zw. z prowadzeniem projektu public relations - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi napisać komunikat prasowy do mediów. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z analizowanych branżowych case studies i wykorzystać je w pracy w PR. - - - - - - - - + - -
M_U003 Student potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z analizowanych branżowych case studies i wykorzystać je w pracy w PR. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie w celu przygotowania elementów strategii komunikacji - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):

1. Dobry wizerunek startupu? Najpierw zadbaj o swój (elementy personal branding)
2. Wejście na rynek – od czego zacząć?
3. Tworzenie strategii komunikacji
4. Media vs. Owned Media (blogi, media społecznościowe i in.) vs. Bought Media (reklama)
5. Jak rozmawiać z dziennikarzami, czyli „(Oldschool) media relations is not dead”
6. IR (Investor relations) – co zrobić, aby zdobyć inwestora?
7. Go global – czy to naprawdę możliwe?
8. Etyka w public relations

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia. zaliczenie w kolejnych terminach będzie indywidualnie ustalane z prowadzącym

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych kilkugodzinnych warsztatów.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • aktywność na zajęciach (10%)
 • wykonanie projektu grupowego (40%)
 • wykonanie projektu indywidualnego (40%)
 • dodatkowe nieobowiązkowe aktywności, np. referat (10%)
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia, ponieważ warsztaty są ograniczone do jedynie krótkiej formy. Za każdym razem taka możliwość będzie ustalana bezpośrednio z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nieobowiązkowe:

 • Stareva, Iliiyana. 2018. Inbound PR. The PR Agency’s Manual to Transforming Your Business with Inbound, Hoboken, New Yersey, John Willey & Sons
 • Łaszyn, Adam, 2015, Media i Ty. Jak zarządzać kontaktem osobistym z dziennikarzami, Warszawa, Wydawnictwo: Message House
 • Praca zbiorowa. 2011. Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Warszawa, Związek Firm Public Relations
 • Wojcik, Krystyna. 2015. Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa, Wolters Kluwert SA
 • Stolarczyk, Andrzej. 2011. Etyka w public relations, w: Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków (praca zbiorowa), Warszawa, Związek Firm Public Relations
 • Lloyd, John. 2015. Journalism and PR: News Media and Public Relations in the Digital Age, Londyn, I.B.Tauris & Co Ltd, Reuters Institute, Oxford University.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

Prowadzący: Michał Rakowski – senior manager w warszawskiej agencji PR Profeina. Specjalizuje się w promowaniu startupów technologicznych, fintechów, międzynarodowych wydarzeń. Absolwent Wydziału Humanistycznego AGH i Uniwersytetu Warszawskiego.