Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztat statystyki publicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-415-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Wałaszek Monika (M.Walaszek@stat.gov.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia będą służyły zapoznaniu studentów z podstawowa wiedzą dotyczącą zasobów statystyki publicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zdobędzie podstawową wiedzę o zasobach statystyki publicznej. Nauczy się samodzielnie poruszać po witrynie GUS oraz Urzędów Statystycznych w celu zdobycia poszukiwanych informacji IFS1P_W06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować interesujące go zestawienia liczbowe oraz opisy analityczne danych. IFS1P_U10 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student umie samodzielnie przygotować wizualizację danych oraz dokonać wstępnej analizy danych poprzez np. rankingi. IFS1P_U10 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań oraz umie przewidzieć ich skutki. IFS1P_U13 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zdobędzie podstawową wiedzę o zasobach statystyki publicznej. Nauczy się samodzielnie poruszać po witrynie GUS oraz Urzędów Statystycznych w celu zdobycia poszukiwanych informacji - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować interesujące go zestawienia liczbowe oraz opisy analityczne danych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student umie samodzielnie przygotować wizualizację danych oraz dokonać wstępnej analizy danych poprzez np. rankingi. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań oraz umie przewidzieć ich skutki. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
 1. Zasoby statystyki publicznej

  Głównym celem jest pozyskanie umiejętności samodzielnego poruszanie się po witrynie GUS oraz Urzędów statystycznych dla znalezienia interesujących go informacji. Pozyskanie i prezentacja informacji ze zbiorów Banku Danych Lokalnych, wyjaśnienia poziomów agregacji danych, możliwe sposoby wyszukiwania i pobierania danych; omówienie możliwości generowania interesujących użytkownika informacji odnalezienia, znaczenia uwag metodologicznych i ich umiejscowienia. Wykorzystanie narzędzi z Dziedzinowych Baza Wiedzy.

 2. Portal Geostatystyczny

  Głównym celem jest prezentacja funkcji portalu Geostatystycznego oraz sposobów prezentowania danych. Drugim celem jest prezentacja funkcjonalności narzędzia STRATEG

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia. zaliczenie w kolejnych terminach będzie indywidualnie ustalane z prowadzącym

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych kilkugodzinnych warsztatów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z warsztatu jest ocena z aktywności na zajęciach 20% oraz w 80% z samodzielnego projektu mającego charakter praktyczny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia, ponieważ warsztaty są ograniczone do jedynie krótkiej formy. Za każdym razem taka możliwość będzie ustalana bezpośrednio z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

http://stat.gov.pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

brak