Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
E-inicjatywy zorientowane społecznie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-417-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem CSR’u oraz zaprezentowanie inicjatyw/ projektów społecznych, które są realizowane/ wspierane przy pomocy nowoczesnych technologii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu IFS1P_W07 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna najważniejsze etapy realizacji projektu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami. IFS1P_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla projektowania skutecznych sposobów działania zbiorowego. IFS1P_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi tworzyć zorientowane społecznie kampanie internetowe IFS1P_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna najważniejsze etapy realizacji projektu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla projektowania skutecznych sposobów działania zbiorowego. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi tworzyć zorientowane społecznie kampanie internetowe - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):

1. Zarządzanie projektem oraz kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu- teoria, która pomoże nam uporządkować informacje i posługiwać się spójną terminologią.
2. Pomysł to nie wszystko – przygotowywanie planu projektu, stworzenie zespołu projektowego.
3. Skok na bank- gdzie szukać środków na realizację projektu i jak wykorzystać do tego potencjał Internetu.
4. Niech o nas usłyszą- znaczenie strategii komunikacji, kreacji oraz wykorzystanie social mediów by zbudować/ wzmocnić zasięg informacyjny naszego projektu.
5. Monitoring i ewaluacja- kontrola poszczególnych etapów projektu, badanie efektów i skuteczności.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia. zaliczenie w kolejnych terminach będzie indywidualnie ustalane z prowadzącym

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych kilkugodzinnych warsztatów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem pozytywnej oceny jest obecność na zajęciach i wykonywanie ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia, ponieważ warsztaty są ograniczone do jedynie krótkiej formy. Za każdym razem taka możliwość będzie ustalana bezpośrednio z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

brak