Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczności wirtualne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-421-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Myśliwiec Maciej (maciekm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia i trendy związane z wirtualnymi społecznościami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna sposoby mierzenia efektów działań w mediach społecznościowych oraz potrafi z tych pomiarów wyciągać wnioski. IFS1P_W06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Potrafi wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. IFS1P_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, strukturze i funkcjonowaniu narzędzi komunikacji masowej i indywidualnej oferowanych przez media społecznościowe. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najpopularniejszych serwisów społecznościowych z perspektywy tworzenia społeczności wirtualnych. IFS1P_W04, IFS1P_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sporządzić strategię w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem dywersyfikacji kanałów komunikacji, ustalenia celów, przewidzeniem efektów i dobraniem dróg osiągnięcia celów. IFS1P_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi sprawnie korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych oferowanych przez media społecznościowe, dla celów związanych z tworzeniem społeczności wirtualnych wokół wybranych zagadnień. IFS1P_U06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi dotrzeć do informacji na temat szybko zmieniającego się ekosystemu mediów społecznościowych i poddawać je krytycznej analizie. IFS1P_U06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych IFS1P_U13 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest świadom etycznych aspektów działalności w Internecie oraz tworzenia i rozwijania społeczności wirtualnych w mediach społecznościowych, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji. IFS1P_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna sposoby mierzenia efektów działań w mediach społecznościowych oraz potrafi z tych pomiarów wyciągać wnioski. - - - - - - - - + - -
M_W002 Potrafi wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. - - - - - - - - + - -
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, strukturze i funkcjonowaniu narzędzi komunikacji masowej i indywidualnej oferowanych przez media społecznościowe. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najpopularniejszych serwisów społecznościowych z perspektywy tworzenia społeczności wirtualnych. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sporządzić strategię w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem dywersyfikacji kanałów komunikacji, ustalenia celów, przewidzeniem efektów i dobraniem dróg osiągnięcia celów. - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi sprawnie korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych oferowanych przez media społecznościowe, dla celów związanych z tworzeniem społeczności wirtualnych wokół wybranych zagadnień. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi dotrzeć do informacji na temat szybko zmieniającego się ekosystemu mediów społecznościowych i poddawać je krytycznej analizie. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych - - - - - - - - + - -
M_K002 Jest świadom etycznych aspektów działalności w Internecie oraz tworzenia i rozwijania społeczności wirtualnych w mediach społecznościowych, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
Społeczności wirtualne

Celem zajęć jest zapoznanie słuchacza w najnowszymi trendami w komunikacji w social media, zarówno w zakresie komunikacji prywatnej, jak i biznesowej i organizacyjnej. W czasie zajęć uczestnicy będą analizować case studies marek obecnych na wszystkich kanałach social media, jakie mogą być wykorzystywane do komunikacji. Równocześnie zapoznają poznają zasady i sposoby doboru grupy docelowej dla komunikacji, tworzenia strategii przekazu oraz badania jej skuteczności.
Oprócz narzędzi reklamowych uczestnicy poznają także narzędzia niezbędne do monitorowania obecności w sieci i reagowania na wyzwania i zagrożenia.

Blok 1:
Wprowadzenie do strategii social media (2 godziny)
W tym bloku analizie zostanie poddany proces tworzenia strategii dla kanałów social media. Będziemy odpowiadać na pytania:
• Czym jest strategia i jak definiujemy proces planowania strategii.
• Czy firma w swojej strategii marketingowej potrzebuje oddzielnej strategii na
kanałów social media? I dlaczego?
• Jak powinien wyglądać proces tworzenia strategii dla social media – kiedy powinien
zostać rozpoczęty i jak długo trwać.
• Jakie relacje powinna mieć strategii social media z pozostałymi strategiami:
marketingową lub on-line
• Kiedy warto tworzyć social media wykorzystując zasoby firmy, a kiedy potrzebna jest
agencja.
• Jakie są kluczowe kroki potrzebne do zbudowania strategii social media (cele, grupa
docelowa, zaangażowanie, harmonogram, budżet, wskaźniki)

Blok 2:
Analiza grupy docelowej. Narzędzia wykorzystywane w badaniach grupy docelowej (2 godziny)
W czasie tego bloku studenci zostaną zapoznani z metodami badawczymi przydatnymi do analizy grupy docelowej. W czasie zajęć studentom przedstawione zostaną jakościowe i ilościowe metody badawcze zarówno w aspekcie socjologicznym jak i z punktu widzenia badań marketingowych.
W tej części skupimy się na case’ach z Polski i Świata. Równocześnie słuchacze analizować będą kampanie w social mediach stosując poznane wcześniej narzędzia i wskaźniki oraz przygotują wstępne założenia swoich przyszłych kampanii.

Blok 3:
Facebook (2 godziny)
W tym bloku słuchacze poznają funkcjonalności Facebooka w zakresie:
• Informacje ogólne i obecne trendy: profil użytkownika, edgerank, rodzaje
contentu,
Możliwości wykorzystania: profile, fanpage, grupy, eventy, aplikacje.
• Budowanie zaangażowania i ‘czytanie’ społeczności – storytelling, real-time,
budowanie społeczności.
• Formaty i narzędzia reklamowe

Blok 4:
Instagram (1 godzina)
W tym bloku słuchacze poznają platformę Instagram w zakresie:
• Funkcjonalności
• Narzędzia – wtyczki wspierające – Repost, Boomerang, Statigram, Instaplace,
Instaweather).
• Reklama na Instagramie
• Integracja z Facebookiem? Co daje użytkownikowi?
• Case studies Polska i Świat.

Blok 5:
Twitter (0,5 godziny)
W tym bloku słuchacze poznają platformę Twitter w zakresie:
• profil użytkownika, funkcjonalności
• hasztagi, budowanie zaangażowania
• zdjęcia/GIFy
• Twitter Analytics
• Twitter Ads

Blok 6:
YouTube (0,5 godziny)
W tym bloku słuchacze poznają platformę YouTube w zakresie:
• Podstawowe funkcjonalności: kanał, edycja ustawień,
• Konto prywatne a konto firmowe.
• Case Studies z YT – Polska i Świat.
• Reklama na YT
• Regulamin YT
• Integracja YT z innymi social mediami.

Blok 7:
Google Analytics a Social Media (0,5 godziny)
W tej części zajęć zajmiemy się analizą Google Analitycs i funkcjonalnościami przydatnymi do analizy impactu social media.
• Dane w Google Analitycs.
• Liczba wizyt, odsłon, czas wizyty, współczynnik odrzuceń
• współczynnik konwersji, definicja i przykłady.
• Odbiorcy – demografia, zainteresowania, zachowania na witrynie
• Pozyskiwanie – kanały dotarcia, źródła, media

Blok 8:
Pozycjonowanie w Social Media (1 godzina)
W tym bloku przeanalizujemy jak tworzyć treści w social media tak aby pozycjonowały się w wyszukiwarkach i budowały zasięg marki. Będziemy się skupiać na następujących kwestiach:
• Czym jest Content Marketing?
• Jak przeprowadzić analizę słów kluczowych
• Jak stworzyć dobrą treść? Jak określić jej cel?
• Czym jest Długi Ogon?
• Content Marketing, Social Media i SEO – jak dobrze budować to razem?
• Czy warto pisać samemy czy warto zatrudnić copywritera?
• Czy warto budować content viralowy?

Blok 12:
Monitoring Internetu (0,5 godziny)
W tym bloku poznamy narzędzia do monitorowania internetu, przygotujemy projekty i będziemy analizować jak można je wykorzystać do obsługi social media.
• Po co monitorować?
• Programy do monitorowania: Brand24.pl, Sentione.pl
• Konfigurowanie projektu
• Analizowanie danych
• Badanie społeczności
• Reagowanie na feedback

Blok 13:
Satysfakcja klienta: (1 godzina)
W tej części zajęć zajmiemy się relacjami z klientem, budowaniem dobrej obsługi w social media i reagowaniem na kryzysy
• Customer Experience
• Analiza interakcji na linii klient-firma/organizacja, będąca połączeniem percepcji klienta
dotyczącej fizycznych aktywności organizacji stymulowanych zmysłów klienta i
wywołanych u klienta emocji.
• Kryzysy w Social Media

Blok 14:
NGO w Social Media (1 godzina)
• Nie tylko działania komercyjne
• Budowanie społeczności wokół idei
• Współpraca na linii NGO-Biznes w Social Media
• Zbiórki pieniężne i pozyskiwanie sponsorów
• Wolontariat w social media

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia. zaliczenie w kolejnych terminach będzie indywidualnie ustalane z prowadzącym

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych kilkugodzinnych warsztatów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. obecność na zajęciach;
2. praca w zespołach, polegająca na opracowaniu kampanii w social media, budującej społeczność wirtualną wokół wybranego tematu;
3. aktywność na zajęciach, oceniana przez prowadzącego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność jest trudna do nadrobienia, ponieważ warsztaty są ograniczone do jedynie krótkiej formy. Za każdym razem taka możliwość będzie ustalana bezpośrednio z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zalecana:
• Barney D., Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2008.
• Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak społeczna produkcja zmienia rynek i wolność, Warszawa 2008.
• Castells M., Galaktyka Internetu, Poznań, 2004.
• Castells M., Teoria społeczeństwa sieci, Kraków, 2012.
• De Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa, 2001.
• Filiciak M., Hofmokl J., Tarkowski A., Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań, Warszawa 2012.
• Godin S. Plemiona 2.0. Zostań internetowym przywódcą, Gliwice 2009.
• Halligan B., Shah D. Inbound Marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, Gliwice 2010.
• Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, WAiP, Warszawa 2007.
• McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa, 2004.
• Scott D. M., Nowe zasady marketingu i PR, Warszawa 2007.
• Scott D.M., Marketing i PR w czasie rzeczywistym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
• Shuen A. Web 2.0. Przewodnik po strategiach, Gliwice 2009.
• Qualman E., Socialnomics, Wiley, New Jersey 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

2010. „Kryzys definicyjny pojęć ‘znajomości’ i ‘przyjaźni’ w kontekście serwisów networkingowych” w: Piotr Setlak i Piotr Szulicha (red.) „Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe”. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ w Tarnobrzegu, str. 323-338

2010. „Portale społecznościowe: czy są miejscem występowania zjawisk społecznych”
w: Janusz Mucha (red.) „Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i ‘technologie społeczne’ a praktyki kulturowe”. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS,
str. 140-149

2009. „Jednostka w społeczeństwie realnym i wirtualnym” w: Ignacy S. Fiut (red.) „Idee i Myśliciele. Tożsamość – Podmiot – Komunikowanie”. Kraków: Wydawnictwa AGH, str. 37-54

2008. „Wpływ Internetu i nowych mediów na kulturę i otoczenie człowieka”
w: Agnieszka Szewczyk i Ewa Krok (red.). „Fenomen Internet”. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, str. 173-181

Informacje dodatkowe:

–brak