Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Google analytics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-422-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs zapewnia podstawową wiedzę z zakresu możliwości narzędzi Google Analytics oraz warsztat dla zastosowania ich w praktyce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z Google Analytics IFS1P_W09 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki IFS1P_W09 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne I teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania IFS1P_K05 Projekt
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy społecznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych IFS1P_K06 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z Google Analytics - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne I teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy społecznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

W trakcie zajęć poruszone zostaną takie zagadnienia jak: metody i techniki pozyskiwania danych na potrzeby badań socjologicznych i analiz biznesowych; podstawowe metody i narzędzia analizy danych; konfiguracja narzędzi do gromadzenia statystyk serwisów i aplikacji mobilnych (na przykładach wybranych narzędzi Google Analytics); analiza statystyk na potrzeby optymalizacji działań.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student w ramach zaliczenia realizuje projekt. Warunki zaliczenia nie zmieniają się w późniejszych terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za projekt.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. MĄSIOR, M. IGRAS, M. ZIÓŁKO, S. KACPRZAK: Baza danych nagrań mowy dla analizy porównawczej
rożnojęzycznych fonemów — Database of speech recordings for comparative analysis of multi-language
phonemes. Studia Informatica; ISSN 0208-7286 – 2013 vol. 34 no. 2B, s. 79–87.
2. B. ZIÓŁKO, W. Kozłowski, M. ZIÓŁKO, R. SAMBORSKI, D. Sierra, J. GAŁKA: Hybrid Wavelet-Fourier-HMM
speaker recognition. International Journal of Hybrid Information Technology; ISSN 1738-9968 — 2011
vol. 4 no. 4, s. 25–41.

Informacje dodatkowe:

brak