Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczne i psychologiczne podstawy projektowania interakcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-429-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
4
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Zwierżdżyński Marcin (zwierzdzynski@hotmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest poznanie socjologicznych i psychologicznych koncepcji interakcji oraz podstaw Interaction Design (IxD) istotnych w procesie projektowania systemów, usług i produktów interaktywnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii społecznych dotyczących projektowania i estetyki IFS1P_W05, IFS1P_W08, IFS1P_W07 Kolokwium
M_W002 Student potrafi scharakteryzować tezy wybranych teoretyków designu XX i XXI wieku. Zna terminy specjalistyczne występujące w społecznych i psychologicznych teoriach związanych z estetyką, projektowaniem i użytecznością IFS1P_W02, IFS1P_W08, IFS1P_W11, IFS1P_W07 Kolokwium
M_W003 Student posiada umiejętność krytycznej analizy tekstu, a także umiejętność tworzenia konspektu tekstu naukowego IFS1P_U05, IFS1P_U09, IFS1P_U06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność wykorzystania klasycznych i współczesnych teorii społecznych do analizy zjawisk świata współczesnego. Posiada umiejętność analizy potrzeb stojących za wyborami konsumenckimi IFS1P_U02, IFS1P_U06 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student uczestniczy w dyskusji na forum grupy IFS1P_K04, IFS1P_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii społecznych dotyczących projektowania i estetyki - - - - - - - - + - -
M_W002 Student potrafi scharakteryzować tezy wybranych teoretyków designu XX i XXI wieku. Zna terminy specjalistyczne występujące w społecznych i psychologicznych teoriach związanych z estetyką, projektowaniem i użytecznością - - - - - - - - + - -
M_W003 Student posiada umiejętność krytycznej analizy tekstu, a także umiejętność tworzenia konspektu tekstu naukowego - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność wykorzystania klasycznych i współczesnych teorii społecznych do analizy zjawisk świata współczesnego. Posiada umiejętność analizy potrzeb stojących za wyborami konsumenckimi - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student uczestniczy w dyskusji na forum grupy - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (30h):
Społeczne i psychologiczne podstawy projektowania interakcji

Plan zajęć:
1. Wprowadzenie do kursu
2. Podstawy Interaction Design (IxD)
3. Interaction Design w kontekście UX i UI
4. IxD w procesie podejmowania decyzji
5. Interdyscyplinarny charakter IxD
6. Znaczenie designu w projektowaniu interakcji
7. Podsumowanie: kolokwium I
8. Wymiana społeczna jako środowisko interakcji
9. Post-masowość w projektowaniu interakcji
10. Socjologiczno-psychologiczne wymiary mody
11. Ewolucyjne podstawy interakcji społecznych
12. Rola dystynkcji w projektowaniu interakcji
13. Afordancje: jak działają rzeczy społeczne?
14. Projektowanie interakcji ucieleśnionej
15. Podsumowanie: kolokwium II

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Na zajęciach warsztatowych używane są techniki twórczego myślenia i pracy zespołowej. Kolejnym elementem kształcenia są dyskusje grupowe i odpowiedzi przekazywane przez osobę prowadzącą zajęcia.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkami zaliczenia zajęć są:
a) obecność na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności)
b) aktywność na zajęciach (dotyczy analizowanych tekstów i przypadków)
c) zaliczenie kolokwium z zakresu analizowanych tekstów (pisemne, złożone z pytań zamkniętych i otwartych)

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace w grupach i twórczo rozwiązują problemy zgodnie z planem zadań przekazanym przez osobę prowadzącą zajęcia. Ocena pracy studentów bazuje na efektach końcowych wykonanych prac.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium stanowi ocenę końcową (100%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każda 3. i następna nieobecność musi być zaliczona w formie indywidualnych konsultacji z prowadzącym podczas dyżuru. Konsultacja będzie dotyczyć tekstu omawianego na zajęciach, na których nie było studenta/studentki.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Simmel, Georg. 2008. Z psychologii mody. Studium socjologiczne, w: Tegoż, Pisma socjologiczne, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 155-164.
Horkheimer, Max i Theodor W. Adorno. 2010. Przemysł kulturalny. Oświecenie jako masowe oszustwo, w: Tychże, Dialektyka oświecenia, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 123-168.
Blumer, Herbert, 2008, Interakcjonizm symboliczny, Kraków: Nomos
Goffman Erving, 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, cz. 1 (Występy), Warszawa: PWN
Bourdieu, Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia (Wstęp), Warszawa: Scholar.
Szlendak, Tomasz i Tomasz Kozłowski. 2009. Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 17-82.
Siuda, Piotr i Tomasz Żaglewski. 2014. O potrzebie odkrycia trzeciej drogi w badaniach prosumpcji, w: Piotr Siuda I Tomasz Żaglewski (red.), Prosumpcja, Gdańsk: WN Katedra, s. 9-22.
Norman, Don. 2013. The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition
Lowgren, Jonas i Erik Stolterman. 2007. Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology
Scott, Bill i Theresa Neil. 2009. Designing Web Interfaces. Principles and Patterns for Rich Interactions
Moggridge Bill. 2009. Designing Interactions
Anderson, Stephen P. 2011. Seductive Interaction Design: Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences
Cooper, Alan, Robert Reimann i David Cronin. 2007. About Face 3: The Essentials of Interaction Design

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zwierżdżyński Marcin, 2018, Otwarcie na świat: o praktycznym charakterze nauk humanistycznych i społecznych, w: Nauki społeczne i humanistyczne w Polsce: analiza systemu, dobre praktyki i model promocji, Kraków: Wydawnictwo AIK, s. 3-14

Zwierżdżyński Marcin, 2015, Paradoks Sieci: szanse i zagrożenia cyfrowej demokracji, w: E-administracja publiczna i (nie)bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, red. M. K. Zwierżdżyński, M. Lakomy, K. Oświecimski, Kraków: WAM, s. 7-24

Zwierżdżyński Marcin, 2012, Konstruktywizm a konstrukcjonizm, „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”, nr 56, s. 117-135

Informacje dodatkowe:

Brak